• छापा
 • नाशिक जिल्हा परिषद

  दूरध्वनी क्रमांक :    मुख्य कार्यकारी अधिकारी : 91 (0253) 2508389
  :    जिल्हा आरोग्य अधिकारी : 91 (0253) 2500024
  :    जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा : 91 (0253) 2578127
  फॅक्स :    जि.प. : 91 (0253) 2508389
  :    आरोग्य : 91 (0253) 2500024
  ई मेल :    dyceogad.nashik@maharashtra.gov.in

  मागे