अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्र. भ्रमणध्वनी मा. अधिकारी यांचे नांव पदनाम ई-मेल
मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९६९५७/२५९७२७९
फॅक्स ०२५३-२५०८३७९
श्रीमती आशिमा मित्तल (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpnsk@gmail.com
अति. मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९८५६० डॉ.अर्जुन तुळशीराम गुंडे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी addiceozpnashik@gmail.com
जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग २५३ २५७८१४८ श्रीम.प्रतिभा संगमनेरे प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. pddrdanashik@yahoo.co.in
सामान्य प्रशासन विभाग २५३ २५९१०१० श्री. रविंद्र परदेशी उप मुख्य कार्य. अधिकारी(साप्र) gadzpnsk@gmail.com
ग्रामपंचायत विभाग २५३ २५००५१४ श्रीम. वर्षा फडोळ उप मुख्य कार्य. अधिकारी-(ग्राप) vptzpnsk@rediffmail.com
पाणी व स्वच्छता विभाग २५३ २५९७७८८ श्री.दिपक पाटील उप मुख्य कार्य. अधिकारी (पा.व स्व.) nbazpnashik1@gmail.com
महिला व बालकल्याण विभाग २५३ २५०२८१५/२५०३८५० श्री. दीपक चाटे महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी icdszpnsk@rediffmail.com
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २५३ २५९०९०८ श्री.भालचंद्र चव्हाण मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी cafozpnashik@yahoo.com
शिक्षण(प्राथ) २५३ २५०८०७५ श्री.नितीन बच्छाव शिक्षणाधिकारी-(प्राथ.)
उपशिक्षणधिकारी
mdmnashik@gmail.com
१० शिक्षण(माध्य.) २५३ २३१३३९० श्री.प्रवीण पाटील शिक्षणाधिकारी-(माध्य.)
उपशिक्षणधिकारी(माध्य.)
ednsec.zpnasik@gmail.com
११ शिक्षण(निरंतर) - - --------------- शिक्षणाधिकारी(निरंतर) ssanashik1@gmail.com
१२ आरोग्य विभाग २५३ २५०८५१२ डॉ.श्री.सुधाकर मोरे जिल्हा आरोग्य अधिकारी healthestnsk@gmail.com
१३ समाज कल्याण विभाग २५३ २५०२२५१ श्री.योगेश पाटील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी dswozpnashik@rediffmail.com
१४ कृषी विभाग २५३ २५९८५५३ श्री.कैलास शिरसाठ जिल्हा कृषि अधिकारी
१५ पशुसंवर्धन विभाग २५३ २५९०२७९ डॉ. संजय शिंदे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी dahonashik@gmail.com
१६ ल.पा. २५३ २५०३३९५ श्री.रवींद्र सूर्यवंशी(प्रभारी) जिल्हा संधारण अभियंता (लपा.) eemiensk13@gmail.com
१८ ग्रा. पा. पुरवठा २५३ २५९९३१० श्री.संदीप सोनवणे(अति.कार्यभार) कार्यकारी अभियंता (ग्रा. पा. पु) eebnnashik@rediffmail.com
१९ बांधकाम विभाग १ २५३ २५९२५७० श्री.संदीप सोनवणे कार्यकारी अभियंता (इवद - १) bnc1nsk@gmail.com
२० बांधकाम विभाग २ २५३ - श्री. पंकज मेतकर कार्यकारी अभियंता (इवद - २) eebnc2zpnsk@gmail.com
२१ बांधकाम विभाग ३ २५३ २५०९६५४ श्रीमती.शैलेजा नलावडे कार्यकारी अभियंता (इवद - ३) zpnashikbnc03@yahoo.in
२२ प्र.म.ग्रा.स. योजना २५३ २४६३२३३ ---------- कार्यकारी अभियंता (PMGSY) mh-nas@pmgsy.nic.in
२३ यांत्रिकी
(जी.एस.डी.ए)
२५३ २५०४४५२ ------------ उप अभियंता (जीएसडीए)

महत्वाची माहिती