• छापा
 • कृषी विभाग

  प्रशासकीय
  समिती

  कृषी विभाग

  राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम

  राष्ट्रीय बायोगॅस व खत व्यवस्थापन कार्यक्रम

  महाराष्ट्र शासनामार्फत दिले जाणारे कृषि विषयक पुरस्कार

  अ.क्र. पुरस्काराचे नाव निवडीची पात्रता प्रस्ताव सादर करण्याची पध्द्त निवड समिती
  डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि रत्न सर्वसाधारणपणे २०-२५ वर्ष शेतीचा अनुभव असणा-या व्यक्तीस/संस्थेस हा पुरस्कार दिला जातो. कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन विकृससं मार्फत म.आयुक्त (कृषि) पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,जिल्हा पशुसंवंर्धन अधिकारी,प्रकल्प संचालक आत्मा,कृषि विकास अधिकारी.
  वंसतराव नाईक कृषि भुषण १.शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय कमगीरी करणा-या संस्थेस तसेच शेतक-यास पुरस्कार दिला जातेा.,
  २.शेतीनिष्ठ पुरस्कार प्राप्त शेतक-यांना कृषि भुषण पुरस्कार दिला जातो
  ३.याआधी दिलेल्या कृषि पुरस्कारास ५ वर्ष पुर्ण झालेली असावी.
  कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन विकृससं मार्फत म.आयुक्त (कृषि) पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,जिल्हा पशुसंवंर्धन अधिकारी,प्रकल्प संचालक आत्मा,कृषि विकास अधिकारी.
  जिजामाता कृषिभुषण १.शेती क्षेत्रात उल्लेखनिय कमगीरी करणा-या महिला शेतक-यास पुरस्कार दिला जातेा.
  २. याआधी दिलेल्या कृषि पुरस्कारास ५ वर्ष पुर्ण झालेली असावी.
  कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन विकृससं मार्फत म.आयुक्त (कृषि) पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,जिल्हा पशुसंवंर्धन अधिकारी,प्रकल्प संचालक आत्मा,कृषि विकास अधिकारी.
  उद्यान पंडीत पुरस्कार फलोत्पादन क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगीरी करणा-या शेतकरी,संशोधन संस्था यांना हा पुरस्कार दिला जातो. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन विकृससं मार्फत म.आयुक्त (कृषि) पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो.
  वंसतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी शेती क्षेत्रात किमान ३ वर्ष उल्लेखनिय काम करणा-या शेतक-यांना हा पुरस्कार दिला जातो. तालुकास्तरीय निवड समिती-सभापती पंचायत समिती,मंडळ कृषि अधिकारी ताकृअ कार्यालय,पशुधन अधिकारी पं.समिती,कृषि अधिकारी पं.समिती व तालुका कृषि अधिकारी. जिल्हास्तरीय समिती-जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,जिल्हा पशुसंवंर्धन अधिकारी,प्रकल्प संचालक आत्मा,कृषि विकास अधिकारी,सरव्यवस्थापक पणन मंडळ
  वसंतराव नाईक शेती मित्र पुरस्कार १.स्वतः शेतकरी नसताना शेती क्षेत्रात विषेश योगदान असणारी व्यक्ती अथवा संस्था यांना हा पुरस्कार दिला जातेा.
  २.किमान १० वर्षाचा शेती किवा संलग्न क्षेत्राचा अनुभव
  कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचे कडुन विकृससं मार्फत म.आयुक्त (कृषि) पुणे यांचेकडे प्रस्ताव सादर केला जातो. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी,जिल्हा पशुसंवंर्धन अधिकारी,प्रकल्प संचालक आत्मा,कृषि विकास अधिकारी.
  पिकस्पर्धा-१.सर्वसाधारण गटात १० स्पर्धक
  २.आदिवासी गटात ५ स्पर्धक(तालुका पातळी,जिल्हा पातळी,राज्य पातळी)
  ३.बक्षिस रक्कम-पं.स.पातळी पहिले बक्षिस रु.२५००/-,दुसरे बक्षिस रु.१५००/-,तिसरे बक्षिस रु.१०००/-
  ४.जिल्हा पातळी-पहिले बक्षिस रु.५०००/-,दुसरे बक्षिस रु.३०००/-,तिसरे बक्षिस रु.२०००/-
  ५.राज्य पातळी--पहिले बक्षिस रु.१००००/-,दुसरे बक्षिस रु.७०००/-,तिसरे बक्षिस रु.५०००/-
  १.खातेदार असवा
  २.स्पर्धेसाठी अर्ज फी भरणे आवश्यक आहे.
  ३.तालुका पातळी २०/- आदिवासी स्पर्धकसाठी रु.१०/-
  ४.जिल्हा पातळी २० ते४०
  ५.राज्य पातळी ३० ते६०
  ६.स्पर्धसाठी सर्वसाधारण गटासाठी १० शेतकरी आदिवासी गटासाठी ०५ शेतकरी.
  गट स्तरावरुन जिल्हा व राज्य पातळी पिक स्पर्धा अर्ज प्राप्त करुन सादर करण्यात येतात. तालुका स्तर सभापती/गट विकास अधिकारी, जिल्हा पातळी अध्यक्ष जिल्हा परिषद,कृषि विकास अधिाकरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्यपातळी आयुक्त स्तर.

  अ.क्र. योजनेचे नांव योजनेचे स्वरुप / माहिती योजनेत सहभागाच्या अटी,शर्ती व पात्रता
  आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत आदिवासी योजना (TSP) १.जमिन सुधारणा ४०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  २.निविष्ठा ५,०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ३.सुधारीत शेती औजारे १००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ४.बैलजोडी ३००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ५.बैलगाडी १५०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ६.जुनी विहिर दुरुस्ती ३००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ७.इनवेल बोअरींग २००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ८.पाईपलाईन २००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ९.पंपसंच २००००/-रु. अनुदान मर्यादा

  १०.नविन विहिर ७०००० ते १०००००रु. अनुदान मर्यादा

  ११.शेततळे ३५०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  १२. परसबाग २०० रु. अनुदान मर्यादा प्रती लाभार्थी

  १३.तुषार ठिबक सिचंन संच २५०००/-रु.अनुदान

  १.जमीन धारणा-स्वतःच्या नावे ६.०० हेक्टर किवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असावी. जमीन धारणेचा दाखला ७/१२ व ८-अ मध्ये घेण्यांत यावा.

  २.जातीचा दाखला- लाभार्थी हा आदिवासी शेतकरी असला पाहिजे.दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये ज्या आदिवासी जमातीच्या व्यक्तीचे नांव असेल त्याला ग्रामसेवक/तलाठी/गट विकास अधिकारी यांच्या सहीचे कागदपत्र चालतात.

  ३.उत्पन्नाचा दाखला- ज्या लाभार्थी शेतक-यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे आर्थिक उत्पन्न रु.२५,०००/- पर्यत आहे अशा शेतक-यांना लाभ दिला जातो.

  आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासी योजना (OTSP)

  योजनेचा उदेश :- महाराष्ट्र राज्यातील दारिद्रय रेषेखालील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतक-यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जमीन सुधारणा व त्यांचे शेतातील उत्पन्नात वाढ करणे.

  अनुसुचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) सन २०१५-२०१६

  उदेश :- अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतक-यांचे उत्पादन वाढवून त्यांची आर्थिक उन्नती करणे.

  अ.क्र. योजनेचे नांव योजनेचे स्वरुप / माहिती योजनेत सहभागाच्या अटी,शर्ती व पात्रता
  अनुसूचीत जाती उपयोजना (SCP)(विशेष घटक योजना) १.जमिन सुधारणा ४०,०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  २.निविष्ठा ५,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ३.सुधारीत शेती औजारे १०,०००/-अनुदान मर्यादा

  ४.बैलजोडी ३०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ५.बैलगाडी १५,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ६.जुनी विहिर दुरुस्ती ३०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ७.इनवेल बोअरींग २०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ८.पाईपलाईन २०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  ९.पंपसंच २०,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  १०.नविनविहिररू.७०,०००ते१,००,०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  ११.शेततळे ३५,०००/-रु.अनुदान मर्यादा

  १२.परसबाग २०० रु.अनुदान मर्यादा प्रती लाभार्थी

  १३.तुषार ठिबक सिचंन संच २५,०००/-रु. अनुदान मर्यादा

  १४.ताडपत्री १०,०००/- रु.अनुदान मर्यादा

  नविन विहिर या बाबी साठी रु.१०००००/- पर्यंत अनुदान देय आहे. विहिर व्यतीरीक्त इतर घटकांचा लाभ घेणा-या लाभार्थीसाठी रु.५००००/- अनुदान मर्यादा आहे. प्रत्येक बाबींसाठी १०० % अनुदान देय आहे.

  १.जमीन धारणा-स्वतःच्या नावे ६.०० हेक्टर किवा त्यापेक्षा कमी शेतजमीन असावी.जमीन धारणेचा दाखला ७/१२ व ८-अ मध्ये दाखला आवश्यक

  २.जातीचा दाखला- लाभार्थी हा अनुसूचीत जाती / नवबौध्द शेतकरी असावा.दारिद्रय रेषेखालील यादीमध्ये ज्या अनुसुचित जातीच्या / नवबौध्द व्यक्तीचे नांव असेल त्याला ग्रामसेवक/तलाठी/गट विकास अधिकारी यांच्या सहीचे कागदपत्र ग्राहय धरले जातील.

  ३.उत्पन्नाचा दाखला- ज्या लाभार्थी शेतक-यांचे सर्व मार्गानी मिळणारे आर्थिक उत्पन्न रु.५०,०००/- पर्यत आहे अशा शेतक-यांना लाभ दिला जातो.

  योजने संबधीत अधिक माहितीसाठी तालुकास्तरावर पंचायत समितीत कृषि अधिकारी (विघयो) यांचेशी संफ साधावा.

  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्राती योजना(क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) योजना सन 2019-20 मध्ये लाभ घेणेसाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यासाठी जाहिरात प्रसिध्द करणे बाबत 02/08/2019 1352
  डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना अंतर्गत निवड लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची यादी सन २०१८-१९ १५/०७/२०१९ 4025
  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राबाहेरील) निवड लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची यादी सन २०१८-१९ १५/०७/२०१९ 4025
  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्राअंतर्गत) निवड लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभाची यादी सन २०१८-१९ १५/०७/२०१९ १८०००
  बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) अंतर्गत सन २०१८-१९ निवड लाभार्थ्यांचे कामास प्रशासकीय मान्यता आदेश २७/०२/२०१९ १००००
  डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्राती योजना(क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) योजना अंतर्गत निवड समिती सभा दिनांक-28-01-2019 चे इतिवृत्त व प्रशासकीय मान्यता सन 2018-19 प्रसिध्द करणे बाबत १८/०२/२०१९ ३९००
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत सन 2015-16 ते 2017-18 अंतर्गत निवड लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभाच्या यादया प्रसिध्द करणे बाबत. ०२/०२/२०१९ १००००
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत सन २०१८-१९ प्रशासकीय मान्यता आदेश १०/१२/२०१८ ४०३२
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हास्तरीय निवड (सोडत) समितीद्वारे नवीन लाभार्थी निवड केल्याच्या याद्या २९/११/२०१८ ८२१
  प्रशासकीय मंजुरी आदेश OTSP/TSP व यादी सन २०१७-१८ ०५/०३/२०१८ २२०२
  प्रशासकीय मंजुरी आदेश OTSP/TSP व यादी सन २०१७-१८ ०९/०२/२०१८ ४३५१
  सुधारीत आदिवासी (OTSP) उपयोजना लाभार्थी निवड व प्रशासकीय मान्यता यादी सन २०१७-१८ २७/१२/२०१७ ९४६०
  सुधारीत आदिवासी (TSP/ OTSP) उपयोजना लाभार्थी निवड व प्रशासकीय मान्यता यादी सन २०१७-१८ २६/१२/२०१७ ५७०
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  विस्तार अधिकारी (कृषि) जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ ची दि ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत २६/०६/२०१८ १८३४
  कृषि अधिकारी जिल्हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ श्रेणी-१ ची दि ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे बाबत २६/०६/२०१८ १५७४
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  कृषी अधिकारी संवर्गाची कर्मचाऱ्यांची अंतिम बदली यादी २३/०५/२०१८ १८०४
  विस्तार अधिकारी संवर्गाची कर्मचाऱ्यांची अंतिम बदली यादी २३/०५/२०१८ २०८१
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अहवाल 2019-20 कृषि विभाग जि.प.नाशिक. 16/०6/2021 3740
  स्थानिक निधी लेखा परिक्षण अहवाल 2018-19 कृषि विभाग जि.प.नाशिक. 26/०6/2020 4740
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना अंतर्गत सन 2015-16 ते 2017-18 अंतर्गत निवड लाभार्थ्यांना दिलेल्या लाभाच्या यादया प्रसिध्द करणे बाबत. ०२/०२/२०१९ १००००
  कृषी विभाग - स्था.नि.ले.लेखा प.अहवाल-2016-17 ३१/१२/२०१८ ६५००
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत सन २०१८-१९ मध्ये जिल्हास्तरीय निवड (सोडत) समितीद्वारे नवीन लाभार्थी निवड केल्याच्या याद्या २९/११/२०१८ ८२१
  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)सन 2018-19मध्ये लाभ घेणेसाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज स्विकारण्यासाठी योजनेची माहिती ०८/०८/२०१८ ३११७
  सुधारीत आदिवासी (OTSP) उपयोजना लाभार्थी निवड व प्रशासकीय मान्यता यादी सन २०१७-१८ २७/१२/२०१७ ९४६०
  सुधारीत आदिवासी (TSP/ OTSP) उपयोजना लाभार्थी निवड व प्रशासकीय मान्यता यादी सन २०१७-१८ २६/१२/२०१७ ५७०