• छापा
 • ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग

  ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग

  जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागांतर्गत, नाशिक जिल्ह्यातील सर्व १५ तालुक्यातील पाणी पुरवठा विषयक कामे केली जात आहेत. यासाठी एकूण १५ तालुक्यांसाठी खालीलप्रमाणे उपविभाग कार्यरत आहेत.

  अ.क्र. उपविभागाचे नाव उपविभागाच्या कार्यक्षेत्रातील तालुके
  ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, नाशिक नाशिक त्र्यंबकेश्वर इगतपूरी
  ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, सुरगाणा सुरगाणा पेठ कळवण
  ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग,मालेगावमालेगाव चांदवड बागलाण देवळा
  ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, येवला येवला नांदगाव
  ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभाग, निफाड निफाड दिडोरी

  तसेच सिन्नर तालुक्यातील पाणी पुरवठा येाजनांविषयक कामकाज, उपअभियंता, जि.प. ल.पा. उपविभाग, सिन्नर यांच्यामार्फत पाहिले जात आहे.

  तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा येाजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी पथक कार्यरत आहे व जिल्ह्यातील हातपंप व विद्युत पंप यांचेसाठी उपअभियंता (यां), यांत्रिकी पथक कार्यरत आहे.

  पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा अंतर्गत खालील योजना राबविल्या जातात :-

  • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
   सदरचा कार्यक्रम लोकसहभागावर आधारित असून, मागणी आधारित आहे.
  • शासकीय आश्रमशाळा पाणी पुरवठा योजना
  • हातपंप व विद्युत पंपाची कामे
  • स्थानिक विकास कार्यक्रम
  • ठक्कर बाप्पा योजनेंतर्गत पाणी पुरवठ्याची कामे
  • देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत पेयजल योजनांची दुरुस्ती कामे
  • टंचाई अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याची सुविधा :-
   पाणी टंचाई कार्यक्रमाचा आराखडा हा (१) ऑक्टोबर ते डिसेंबर, (२) जानेवारी ते मार्च आणि (३) एप्रिल ते जुन अशा तिमाहीनुसार, गटविकास अधिकारी यांच्याकडून तयार करुन घेऊन, मा.जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडून मंजुरी घेतली जाते. टंचाई अतर्गत खालील नऊ उपाययोजनांतर्गत कामे केली जातात.

   १ बुडक्या घेणे
   २) विहीर खोल करणे / गाळ काढणे
   ३) खाजगी विहीर अधिग्रहण करणे
   ४) टँकर / बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे
   ५) प्रगतीपथावरील योजना पुर्ण करणे
   ६) नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती
   ७) विधन विहीरींची विशेष दुरुस्ती
   ८ नविन विधन विहीर घेणे / कुपनलिका
   ९) तात्पुरती पुरक नळ योजना

   उपरोक्त उपाययोजना राबविण्यासाठी, तालुकास्तरावर तहसिलदार व गटविकास अधिकारी यांचेस्तरावर प्रस्ताव तयार केला जातो व मंजुर आराखड्यानुसार उपाययोजना राबविण्यात येतात.

  • जिल्हा परिषदेमार्फत ३ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येते.
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,नांदूरशिंगोटे नळ पाणी पुरवठा योजना,ता.सिन्नर,जि.नाशिक. ०९/०४/२०१८ १६२४
  शासकिय आश्रमशाळा नाळेगाव,ता.दिंडोरी येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे. ०९/०४/२०१८ १३६४
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,चौगाव नळ पाणी पुरवठा योजना,ता.बागलाण,जि.नाशिक. ०६/०३/२०१८ १८७७
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,आशापुर (टेंभूरवाडी) नळ पाणी पुरवठा योजना,ता.सिन्नर,जि.नाशिक. ०६/०३/२०१८ १५३१
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,वटार नळ पाणी पुरवठा योजना,ता.बागलाण,जि.नाशिक. ०६/०३/२०१८ १९०१
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम दुधे ता. मालेगाव ०३/०२/२०१८ १६९३
  आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम जातेगाव ता. नांदगाव ०३/०२/२०१८ ६३२
  आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम परधडी ता. नांदगाव ०३/०२/२०१८ ६७६
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,आघार खु.,ता. मालेगांव नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ ११२१
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,चितेगांव ता.निफाड नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ १४४१
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत, विंचूरदळवी, ता.सिन्नर नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ १२२६
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,इजमाने ता.बागलाण नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ ११७३
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,पांढुर्ल्ली ता.सिन्नर नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ ११००
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,अलंगुण ता.सुरगाणा नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ १२१०
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत, मोरदर ता.मालेगाव नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ १२९५
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,विसापूर ता.कळवण नळ पाणी पुरवठा योजना करणे आदेश ३१/०१/२०१८ ११६९
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत,नांदगाव सदो,ता.इगतपुरी नळ पाणी पुरवठा योजना आदेश ३०/०१/२०१८ १३६२
  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरूस्त निधी अंतर्गत खुंटेवाडी ता.देवळा येथे आर.सी.सी सम्प व वितरण व्यवस्था करणे २०/०१/२०१८ ४९०
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनकाई नल पाणीपुरवठा योजना ता. येवला जिल्हा.नाशिक. १६/०१/२०१८ १४३५
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनकाई नल पाणीपुरवठा योजना ता. बागलाण जिल्हा.नाशिक. १६/०१/२०१८ १८७५
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनकाई नल पाणीपुरवठा योजना ता. दिंडोरी जिल्हा.नाशिक. १६/०१/२०१८ १७३५
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनकाई नल पाणीपुरवठा योजना ता. सुरगाणा जिल्हा.नाशिक. १६/०१/२०१८ १७१२
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अनकाई नल पाणीपुरवठा योजना ता. सिन्नर जिल्हा. नाशिक. १६/०१/२०१८ १४३५
  ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - नळ पाणी पुरवठा योजना - कार्यारंभ आदेश-गाळणे ता. मालेगांव १/१/२०१८ ५१७
  नैसर्गिक आपत्ती निकडीचा पाणी पुरवठा लेखाशिर्ष २२४५-००९३ सन २०१७-१८ अंतर्गत अनुदान वितरित करणेबाबत (ग्रा.पा.पु. ) २९/१२/२०१७ १०७२
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  कनिष्ठ अभियंता,(स्थापत्य)जिल्हा सेवा वर्ग-३ पदवीधारक व पदवीकाधारक,दि.०१/०१/२०२२ ची प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी 01/01/2022 716
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  जल जीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत करार पद्धतीने सेवानिवृत्त शासकीय/निमशासकीय पदभरती 31/01/2022 918
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या टंचाई च्या अनुषंगाने टँकर उपलब्ध करुन देणेबाबत कामांचे पुढील कार्यवाहीस्तव स्थानिक बाजारातुन दर पत्रके मागवुन पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करणे बाबत. 25/10/2023 508
  जल जिवन गिशन योजने अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना निरिक्षण देखरेख करणे करीता Web Based Application For Jal Jeevan Mission Scheme Monitoring and Tracking System बाबत आवदेन मागणी पत्र. 05/10/2023 412
  टँकर एस्टीमेट-ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग 16/05/2023 905
  E-Tender Notice No-RWS/ZP/NSK/SPV/001.Dated.15/09/2021 15/09/2021 105
  यांत्रिकी उप विभाग-E-Tender Notice No-08/2018-2019 (Second Call) २४/०१/२०१९ ४४०
  यांत्रिकी उप विभाग-E-Tender Notice No-08/2018-2019 २४/०१/२०१९ ५०२
  यांत्रिकी उप विभाग-E-Tender Notice No-07/2018-2019 २४/०१/२०१९ ६३.८
  यांत्रिकी उप विभाग -- E-Tender Notice No-06/2018-2019 २४/०१/२०१९ ५३७
  यांत्रिकी उप विभाग -- E-Tender Notice No-05/2018-2019 २४/०१/२०१९ ५३८
  तृतीय प्रसारण -- ग्रामीण पाणी पुरवठा, जि.प. उप विभाग निफाड या कार्यालयासाठी वाहन भाडयाने लावणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. २८/११/२०१८ १७५०
  व्दितीय प्रसारण -- ग्रामीण पाणी पुरवठा, जि.प. उप विभाग निफाड या कार्यालयासाठी वाहन भाडयाने लावणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत. १७/१०/२०१८ १८१४
  ग्रामीण पाणी पुरवठा, उप विभाग निफाड कार्यालयास वाहन भाडे तत्वावर लावणेकमी दरपत्रक मागीविणे बाबत २५/०९/२०१८ १८१४
  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत,डुबेरे,ता.सिन्नर नळ पाणी पुरवठा योजनेंअतर्गत उंच जलकुंभ बांधने.(क्षमता १.२५ लक्ष लिटर्स,उंची ८ मी.) ०९/०४/२०१८ ११६३
  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत दापुर ता.सिन्नर येथील अस्तित्वातील विहिरीचे खोलीकरण व बाधकाम करणे. ०६/०३/२०१८ ८४७
  ई निविदा सूचना क्र. ५६ (२०१७-२०१८ ) प्रथम प्रसारण ०६/०३/२०१८ ३८
  ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत कळवाडी ता.मालेगाव येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेची दुरुस्ती अंतर्गत उंच जलकुंभ (क्षमता११५०००लि ) बांधणे. ०६/०३/२०१८ ८३१
  फुलेनगर,ता.सिन्नर येथे पिण्याच्या पाण्याची विहीर बांधणे ०२/०३/२०१८ ७९०
  ठक्करबाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा कार्यक्रम अंतर्गत,तांदुळवाडी,ता.बागलाण पिण्याच्या पाण्याची विहीर बांधणे ०२/०३/२०१८ ८१०
  ई-निविदा सूचना क्र. ४६(२०१७-१८) (तृतीय प्रसारण) १९/०१/२०१८ ३९
  इ. निविद सुचना ५२ (2017-2018) (द्वितीय प्रसारण) १९/०१/२०१८ ३५
  इ. निविद सुचना ५२ (2017-2018) (द्वितीय प्रसारण) १६/०१/२०१८ ३२
  इ. निविद सुचना 19 (2017-2018) (तृतीय प्रसारण) १६/०१/२०१८ २२
  E-Tender Notice No:- 3/2017-2018 १६/०१/२०१८ १३५
  E-Tender Notice No:-4/2017-2018 १६/०१/२०१८ २३४
  निविद क्र २०. - जिल्हा देखभाल व दुरुस्ती निधी अंतर्गत येवला व ३८ गवे प्रादेशिक पाणी योजना कराणे (दुसरे प्रसारण ) २९/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. ४७ - नळ पाणी पुरवठा योजना दिवाळी आवळी दुमाला ता. इगतपुरी १६/१२/२०१७ ४२
  निविदा क्र. २१ - नळ पाणी पुरवठा आघार खु. ता. मालेगाव १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ४१ - नळ पाणी पुरवठा चितेगाव ता. निफाड १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ४० - नळ पाणी पुरवठा चौगाव ता. बागलाण १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३५ - नळ पाणी पुरवठा दूंधे ता.मालेगाव १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३८- नळ पाणी पुरवठा इजामाने ता. बागलाण १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३६ - नळ पाणी पुरवठा खायदे ता. मालेगाव १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ४४- नळ पाणी पुरवठा पांढुर्ली ता.सिन्नर १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३७- नळ पाणी पुरवठा वाटर ता. बागलाण १४/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३३ - नळ पाणी पुरवठा मोरदर ता. मालेगाव ११/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ११ - नळ पाणी पुरवठा नांदगावसदो ता. इगतपुरी ११/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३४ - नळ पाणी पुरवठा विंचूर दळवी ता. सिन्नर ११/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. १८ - नळ पाणी पुरवठा विसापूर ता. कळवण ११/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. ४८ - नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती कळवाडी ता. मालेगाव ११/१२/२०१७ ३९
  निविदा क्र. ३२ - नळ पाणी पुरवठा नंदूरशिंगोटे ता. सिन्नर ११/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. १६ - पिण्याच्या पानाची विहीर डिकसळ ता. पेठ ११/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. १७ - पिण्याच्या पानाची विहीर आंब्याचा पाडा ता. पेठ ११/१२/२०१७ ३४
  निविदा क्र. २७ - नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती वडांगळी ता. सिन्नर ११/१२/२०१७ ३४
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत आशापुर (ते) ता. सिन्नर येथे नळ पाणी पुरवठा करणे ०६/१२/२०१७ ३८
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत आंबेवाडी ता इगतपुरी येथे नळ पाणी पुरवठा करणे ०६/१२/२०१७ ३९
  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ अंतर्गत अलंगुन ता सुरगाणा येथे नळ पाणी पुरवठा करणे ०६/१२/२०१७ ३९
  बारगांव पिंपरी ता सिन्नर देखभाल व दुरुस्ती ०६/१२/२०१७ ३५
  फुलेनगर ता सिन्नर देखभाल व दुरुस्ती ०६/१२/२०१७ ३४
  डुबेरे ता सिन्नर देखभाल व दुरुस्ती ०६/१२/२०१७ ३५
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -