• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • मा. पदाधिकारी व सन्माननीय सदस्यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर
 • छापा
 • सन्माननीय सदस्यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर

  अ. क्र. निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे नांव गटाचा क्रमांक मतदार गटाचे नांव प्रवर्ग पत्ता राजकीय पक्षाचे नांव जन्म तारीख भ्रमणध्वनी तालुका
  सौ.सिधुबाई संजय सोनवणे पठावे दिगर ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.डांगसौदाणे ता.बागलाण जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९४२०६१२३३३ ९९७०६६५३३३ बागलाण
  डॉ.प्रशांत प्रभाकर सोनवणेताहाराबाद ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.ताहाराबाद ता.बागलाण जि.नाशिक कॉग्रेस ८८८८४४४८९० बागलाण
  श्री.यतिंद्र मधुकर पाटीलजायखेडा सर्वसाधारण मु.पो.उत्राणे ता.बागलाण जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९९७०१२२५५६ बागलाण
  सौ.सुनिता चितामण पाटीलनामपुर सर्वसाधारण (महिला) हिरा हॉस्पिटल, मु.पो.नामपुर ता.बागलाण जि.नाशिक. भाजपा ९४२०७४९९३३ ९४२०२३२१०० बागलाण
  प्रा.श्री.अनिल निबा पाटील विरगांव सर्वसाधारण मु.पो.कंधाणे ता.बागलाण जि.नाशिक कॉग्रेस ८८८८४७४४६६ ९४२२२३१६१६ बागलाण
  श्री. शैलश काशिनाथ सुर्यवंशी ठेंगोडा सर्वसाधारण मु.पो.मुंजवाड ता.बागलाण जि.नाशिक. राष्ट्रवादी ९४२२७५५०१० बागलाण
  श्री.प्रशांत पुरुषोत्तम बच्छाव (पप्पु तात्या) ब्राम्हणगांव ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.लखमापुर ता.बागलाण जि.नाशिक. शिवसेना ९८९०४१०५७३ बागलाण
  सौ.स्वाती पवन ठाकरे वडनेर ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.खाकुर्डी ता.मालेगांव जि.नाशिक. जनराज्य ९९६०२९१९४० मालेगांव
  सौ.ज्योती दिपक तलवारे झोडगे अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.झोडगे ता.मालेगांव जि.नाशिक. शिवसेना ९७६६४७९४१४ मालेगांव
  १० श्री.सुरेश त्र्यंबक पवार १० रावळगांव ना.मा.प्रवर्ग T.V.सेंन्टर योगेश्वर कॉलनी,मालेगांव कॅम्प.ता.मालेगांव जि.नाशिक. शिवसेना ९४२२२५५९३३ मालेगांव
  ११ श्री.संदीप संतोष पाटील ११ दाभाडी ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.टेहरे ता.मालेगांव जि.नाशिक मनसे ७७०९०१९९९१ मालेगांव
  १२ श्री.चंद्रकांत निबा वाघ १२ कळवाडी सर्वसाधारण मु.पो.दहिवाल ता.मालेगांव जि.नाशिक शिवसेना ९४२३०१००१४ मालेगांव
  १३ सौ.रंजना सुनिल पवार १३ निमगांव अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.निमगांव ता.मालेगांव जि.नाशिक अपक्ष ८८०५७९०४१८ मालेगांव
  १४ श्री.शरद लक्ष्मण माळी १४ सौदाणे अनुसूचित जमाती मु.पो.टाकळी ता.मालेगांव जि.नाशिक शिवसेना ८८८८९५२७७० मालेगांव
  १५ श्री.केदा तानाजी आहेर १५ लोहणेर ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.देवळा ता.देवळा जि.नाशिक भाजपा०६०२१९७१ ९४२२२७०९९० देवळा
  १६ डॉ.सौ.भारती प्रविण पवार १६ उमराणे अनुसूचित जमाती (महिला) पवार बंगलो HP गॅस गोडाऊन शेजारी, आनंद नगर,गाणगापूर रोड, नाशिक राष्ट्रवादी १३/०९/१९७८ ९४२१५०७८३६ देवळा
  १७ सौ.उषा शंकर बच्छाव १७ देवळा अनुसूचित जमाती मु.पो.देवळा (शिवाजीनगर) ता.देवळा जि.नाशिक राष्ट्रवादी १७/०१/१९६२ ९४२२७६४६६६ देवळा
  १८ श्री.नितीन अर्जुन पवार १८ खर्डेदिगर सर्वसाधारण मु.पो.दळवट ता.कळवण जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९४०५१७८९९९ कळवण
  १९ श्री.रविद्र शंकरराव देवरे १९ कळवण बु. सर्वसाधारण मु.पो.कळवण (शिवाजीनगर) ता.कळवण जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९४२२७५४१८१ कळवण
  २० सौ.जयश्री नितीन पवार २० कनाशी सर्वसाधारण (महिला) मु.पो.दळवट ता.कळवण जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९४२०३६२७०७ कळवण
  २१ सौ.इंदुबाई यशवंत गवळी २१ अभोणा सर्वसाधारण (महिला) मु.विठेवाडी पो.अभोणा ता.कळवण जि.नाशिक. कॉग्रेस ९४२२७६४१९५ कळवण
  २२ श्री.भिका हरी राठोड २२ गोंदूणे अनुसूचित जमाती मु.करंजुल (सु) पो.सतखांब ता.सुरगाणा जि.नाशिक. माकप०६/०१/१९७१ ७५८८१३५५७७ ०९९७९२९६६५९ सुरगाणा
  २३ श्री.प्रशांत विश्वास देवरे २३ सुरगाणा ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.उमराणे ता.देवळा जि.नाशिक माकप १६/१२/१९७२ ९४२२७५७२३० ९८५०५००००७ सुरगाणा
  २४ श्री.सुभाष रामु चौधरी २४ भवाडा अनुसूचित जमाती मु.पो.पळसन ता.सुरगाणा जि.नाशिक माकप १०/०३/१९६८ ०९४२३०७१६७३ ०२५३-२०२९२६ सुरगाणा
  २५ सौ.हेमलता शामलाल गावीत २५ पेठ सर्वसाधारण (महिला) मु.पो.राजवारी पो.कुंभाळे ता.पेठ जि.नाशिक शिवसेना ९४२३१७९२४४ पेठ
  २६ श्री.सुधाकर धोंडीराम राऊत २६ कोहोर सर्वसाधारण मु.कोटंबी पो.बोरवट ता.पेठ जि.नाशिक. मनसे ९४२३९२९०७३ पेठ
  २७ श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे २७ अहिवंतवाडी ना.मा.प्रवर्ग मु.पो.मडकीजाब ता.दिडोरी जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९८२३१२२३३२ दिडोरी
  २८ श्री.सुभाष पंढरीनाथ गांगुर्डे २८ कसबेवणी अनुसूचित जाती मु पो कसबेवणी ता.दिडोरी जि.नाशिक शिवसेना ९८५०५७६३८८ दिडोरी
  २९ सौ.संगिता राजाराम ढगे २९ कोचरगांव ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.वणी (खुर्द) ता.दिडोरी जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९४२२२५८४१२ ९९२२४०८६४३ दिडोरी
  ३० सौ.मनिषा शामराव बोडके ३० उमराळे बु. सर्वसाधारण (महिला) मु.पो.आशेवाडी ता.दिडोरी जि.नाशिक भाजपा ९८३०२७८६७६ ९४२२२६०७१० दिडोरी
  ३१ श्री.प्रविण एकनाथ जाधव ३१ दिडोरी सर्वसाधारण मु.पो.मोहाडी ता.दिडोरी जि.नाशिक. शिवसेना ९४२२९२७३९० दिडोरी
  ३२ सौ.शोभा सुरेश डोखळे ३२ खेडगांव ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.खेडगांव ता.दिडोरी जि.नाशिक. शिवसेना ९२२५८५७६५४ ९२२५११८३२२ दिडोरी
  ३३ श्री.दादाभाऊ बबन अहिरे ३३ चांदवड अनुसूचित जाती मु.पो.कानमंडाळे ता.चांदवड जि.नाशिक. शिवसेना ९९२२४६२६३३ चांदवड
  ३४ श्री.विलास देविदास माळी ३४ दुगांव अनुसूचित जमाती मु.पो.उसवाड ता.चांदवड जि.नाशिक. राष्ट्रवादी चांदवड
  ३५ सौ.सुरेखा भाऊसाहेब जिरे ३५ तळेगाव रोही अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.तळेगांव रोही ता.चांदवड जि.नाशिक राष्ट्रवादी २६/०८/१९८३ ७३०४१३११४३ ९७६७३३३१४८ चांदवड
  ३६ श्री.बंडु म्हसु गांगुर्डे ३६ वडाळीभोई अनुसूचित जमाती मु.पो.वडाळीभोई ता.चांदवड जि.नाशिक. शिवसेना ९८६०६६७९६२ चांदवड
  ३७ सौ.ज्योती बाळकृष्ण माळी ३७ वडनेरभैरव ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.वडनेर भैरव ता.चांदवड जि.नाशिक राष्ट्रवादी १५/०९/१९७१ ९८५०७९८१२१ ९६२३७४९३५६ ७५८८०१३०५५ चांदवड
  ३८ सौ.माधुरी महेंद्र बोरसे ३८ साकोरे सर्वसाधारण (महिला) प्लॅट नं.२ गुरुदत्त देव अपार्टमेंट मु.पो.उंटवाडी पो.साकोरे ता.नांदगांव जि.नाशिक. राष्ट्रवादी २८/१२/१९८० ९६७३३१६३७९ नांदगांव
  ३९ सौ.सुनिता अनिलकुमार आहेर ३९ न्यायडोंगरी सर्वसाधारण (महिला) मु.पो.नांदगांव ता.नांदगांव जि.नाशिक कॉग्रेस २९/०९/१९६५ ९४२२७५१८४७ नांदगांव
  ४० श्री.अशोक त्र्यंबक जाधव ४० भालुर अनुसूचित जमाती मु.पो वडाळी खुर्दा ता.नांदगांव जि.नाशिक शिवसेना ०६/०१/१९७४ ९८८११४३८०८ नांदगांव
  ४१ श्रीमती सोनाली अशोक पवार ४१ पाटोदा अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.पाटोदा ता.येवला जि.नाशिक शिवसेना ०६०८१९८९ ९४२३५५४४०९ येवला
  ४२ श्री.साईनाथ हिरामण मोरे ४२ नगरसुल अनुसूचित जमाती मु.पो.नगरसुल ता.येवला जि.नाशिक. राष्ट्रवादी १३/०२/१९७९ ९७६६३७५७३५ येवला
  ४३ श्री.प्रविण रघुनाथ गायकवाड ४३ राजापुर अनुसूचित जमाती मु.पो.अंगुलगव ता.येवला जि.नाशिक राष्ट्रवादी०६/०१/१९८२ ८८८८१८००२३ ९२२५७३५८२४ येवला
  ४४ सौ.सुनिता प्रकाश चव्हाण ४४ अंदरसुल अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.पारेगांव रोड, बाजीराव नगर (ब) ता.येवला जि.नाशिक. राष्ट्रवादी ०६/०१/१९८० ९२६०५४४६०५ ९२२६४१६५६२ येवला
  ४५श्री.कृष्णराव (बाळासाहेब) रामराव गुंड ४५ मुखेड सर्वसाधारण मु.पो.मुखेड ता.येवला जि.नाशिक. राष्ट्रवादी०९/०९/१९६४९४२०६९२२६६ ०२५५९-२२३५२९ येवला
  ४६ सौ.कल्पना सुनिल सुर्यवंशी ४६ पिपळगांव बं. अनुसूचित जाती (महिला) मु.पिपळगांव बं पो.दगुनाना मोरे नगर ता.निफाड जि.नाशिक कॉग्रेस ९४२२२५१८९३ निफाड
  ४७ सौ.मंदाकिनी दिलीपराव बनकर ४७ पालखेड ना.मा.प्रवर्ग महिला शिवाजी नगर पिपंळगांव बं. ता.निफाड जि.नाशिक राष्ट्रवादी निफाड
  ४८ सौ.सुरेखा नंदकुमार गोधडे ४८ लासलगांव अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.दत्तनगर लासलगांव ता.निफाड जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९५५२१२३११३ निफाड
  ४९ श्री.ज्ञानेश्वर दगु पवार ४९ विचुर अनुसूचित जमाती मु.पो.विचुर (इंदिरानगर) ता.निफाड जि.नाशिक शिवसेना निफाड
  ५० सौ.स्मिता आनंद बिवाल ५० निफाड अनुसूचित जाती (महिला) शिवाजी चौक, मु.पो.निफाड ता.निफाड जि.नाशिक शिवसेना ९९२२०४१६७८ निफाड
  ५१ सौ.भावना विश्वासराव भंडारे ५१ कसबेसुकेणे ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.कसबेसुकेणे ता.निफाड जि.नाशिक (विश्वास एटरप्रायजेस ) शिवसेना ९८५०९१९५५७ निफाड
  ५२ सौ.शितल प्रकाश कडाळे ५२ ओझरगांव अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.ओझर (मिग) कोळीवाडा ओझर ता.निफाड जि.नाशिक. शिवसेना ८७९३०१४४६८ निफाड
  ५३ सौ.सिमा उत्तम बस्ते ५३ चांदोरी अनुसूचित जमाती (महिला) मेंढवाडा वस्ती मु.पो.चांदोरी ता.निफाड जि.नाशिक. शिवसेना निफाड
  ५४ सौ.कलावती हरिश्चंद्र चव्हाण ५४ सायखेडा अनुसूचित जमाती (महिला) ३,आनंद दिप हौसिग सोसा.पाटील लेन नं.२ कॉलेजरोड, नाशिक. भाजपा ९४२३९३०१११ निफाड
  ५५ सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे ५५ देवगांव ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.पो.मरळगोई खुर्द पो.गोंदेगांव ता.निफाड जि.नाशिक अपक्ष ८६५७७४३३१३ निफाड
  ५६ श्री.सोमनाथ शंकर फडोळ ५६ गिरणारे ना.मा.प्रवर्ग मु.यशवंत नगर पो मुगसरा ता.जि.नाशिक कॉग्रेस ९४२०४८४८५५ नाशिक
  ५७ सौ.अलका नंदकिशोर साळुंके ५७ पळसे अनुसूचित जाती (महिला) मु.पो.सैय्यद पिप्री ता.जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९९२१२१७५७८ नाशिक
  ५८ सौ.सुशिला काशिनाथ मेंगाळ ५८ एकलहरे अनुसूचित जमाती (महिला) सुभाष नगर मु.पो.घोटी ता.इगतपुरी मनसे ९८५०४९१७२५ नाशिक
  ५९ सौ.विजयश्री रत्नाकर चुंबळे ५९ गोवर्धन ना.मा.प्रवर्ग महिला मु.गौळाणे पो.विल्होळी ता.जि.नाशिक अपक्ष १४/०३/१९८६ ९४२०६९४०८१ ९४२२२४९३३३ ०२५३-२०२९८११ नाशिक
  ६० सौ.निर्मला पुंडलिक गिते ६० ठाणापाडा ना.मा.प्रवर्ग महिला सुबोध वास्तु अपार्टमेंट प्लट नं.३ हॉटेल सिबल शेजारी त्र्यंबकरोड,नाशिक कॉग्रेस०६/०१/१९७२ ९४०३४०४७१६ ०२५३-२३१४६३५ त्र्यंबकेश्वर
  ६१ श्रीमती इंदुबाई हिरामण खोसकर ६१ हरसुल सर्वसाधारण (महिला) मु.नाईकवाडी पो.वाडगांव ता.जि.नाशिक राष्ट्रवादी २५/०४/१९८६ ९७६४७५००९८ त्र्यंबकेश्वर
  ६२ श्री.संपत महादु सकाळे ६२ अंजनेरी ना.मा.प्रवर्ग मु.पिपळस पो.त्र्यंबक ता.त्र्यंबक जि.नाशिक कॉग्रेस ९८२२७५६४६८ त्र्यंबकेश्वर
  ६३ श्री.निवृत्ती देवराम बोडके ६३ शिरसाटे सर्वसाधारण मु.पो.वाडीव-हे ता.इगतपुरी जि.नाशिक राष्ट्रवादी ९९२२७५०५९९ इगतपुरी
  ६४ श्री.संदीप गोपाळराव गुळवे ६४ वाडीव-हे ना.मा.प्रवर्ग मु.बेलगांव कु-हे पो.अस्वली स्टेशन ता.इगतपुरी जि.नाशिक कॉग्रेस ९८२२८४३३९९ इगतपुरी
  ६५ सौ.अलका उदय जाधव ६५ घोटी बु. सर्वसाधारण (महिला) शिवाजी चौक,जाधव गल्ली, घोटी खु.ता.इगतपुरी जि.नाशिक. राष्ट्रवादी ०५/१०/१९७१ ९८५०४५२७५५ ९४२२९४४१७२ इगतपुरी
  ६६ सौ.बेबी जनार्दन माळी ६६ नांदगांव सदो सर्वसाधारण (महिला) मु.कांचनगांव पो.खैरगांव ता.इगतपुरी जि.नाशिक कॉग्रेस ९८२२९५०६२३ इगतपुरी
  ६७ सौ.सुजाता महेश वाजे ६७ खेड सर्वसाधारण (महिला) मु.पो.खेड ता.इगतपुरी जि.नाशिक. अपक्ष ९८२२८७५०७५ ९४०५१९७८०७८ इगतपुरी
  ६८ श्री.अर्जुन नाना बर्डे ६८ नायगांव अनुसूचित जमाती मु.पो.नायगांव ता.सिन्नर जि.नाशिक राष्ट्रवादी १६/०६/१९६२ ९७६७०८९०१३ सिन्नर
  ६९ श्री.राजेश किसन नवाळे ६९ मुसळगांव अनुसूचित जमाती मु.पो.लोणारवाडी ता.सिन्नर जि.नाशिक कॉग्रेस २५/०६/१९७८ ९७६३०२८९८४ सिन्नर
  ७० सौ.ताईबाई गोरख गायकवाड ७० देवपूर अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.सोमठाणे ता.सिन्नर जि.नाशिक कॉग्रेस ०६/०१/१९ ८१ ८९७५६८८१३२ सिन्नर
  ७१ सौ.शिला नारायण गवारे ७१ नांदूरशिगोटे अनुसूचित जमाती (महिला) मु.पो.नांदुर शिगोटे ता.सिन्नर जि.नाशिक कॉग्रेस ०६/०१/१९७० ८८०६७६८१४८ सिन्नर
  ७२ श्री.अर्जुन रखमा मेंगाळ ७२ चास अनुसूचित जमाती मु.पो.चास ता.सिन्नर जि.नाशिक राष्ट्रवादी १६/०६/१९६९ ९९२२२६६५४२ सिन्नर
  ७३ श्री.केरु घमा पवार ७३ ठाणगांव सर्वसाधारण मु.पो.सोनांबे ता.सिन्नर जि.नाशिक कॉग्रेस ०६/०४/१९६७ ९८५०९२३००३ सिन्नर