• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • मा.पंचायत समिती सभापती यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर
 • छापा
 • मा.पंचायत समिती सभापती यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर
  अ.क्र. तालुका पंचायत समिती सभापतीचे नांव पत्ता भ्रमणध्वनी क्रमांक आरक्षण पक्ष
  बागलाण श्रीमती जिजाबाई त्र्यंबक सोनवणे मु.पो नामपुर ता.बागलाण जि.नाशिक ९६७३०८९३६६ अनु.जमाती स्त्री भा. ज. पा.
  मालेगांव श्री.धर्मराज अभिमन पवार मु.पो.कंधाणे ता.मालेगांव जि.नाशिक ९०४९५२१२२४ सर्वसाधारण शिवसेना
  देवळा श्री.केदा तुळशिराम शिरसाठ मु.पो.मेशी ता.देवळा जि.नाशिक ९८९०३५६६१७ सर्वसाधारण भा. ज. पा.
  कळवण श्रीमती संगीताबाई लहानु ठाकरे मु.सुपले दि.पो.काठरे ता.कळवण जि.नाशिक ७५८८१३३१९० ९४२०८९२९४३ अनु.जमाती स्त्री राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  सुरगाणा श्री.उत्तम जयराम कडु मु.पो.हस्ते ता.सुरगाणा जि.नाशिक ९६०४५७०६३४ अनु.जमाती मा.क.पार्टी
  पेठ श्रीमती जयश्री तुळशिराम वाघमारे मु.पो.खोकरतळे ता.पेठ जि.नाशिक ९४२३९२९१५२ अनु.जमाती स्त्री शिवसेना
  दिडोरी श्रीमती अलकाबाई रामचंद्र चौधरी मु.पो.करखेड ता.दिडोरी जि.नाशिक ८८८८०७७९१४ अनु.जमाती स्त्री राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  चांदवड श्रीमती अनिता सुकदेव जाधव मु.पो.वडाळीभोई ता.चादवड जि.नाशिक ८८०५९४४७२८ ना.मा.प्र.स्त्री राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  नांदगांव कमलबाई रंगनाथ सोनवणे मु.पो.जातेगांव ता.नांदगांव जि.नाशिक ९६२३१०८१५५ अनु.जमाती स्त्री भा. ज. पा.
  १० येवला श्री.जयंत पंढरीनाथ वाघ मु.पो.जळगांव नेवूर ता.येवला जि.नाशिक ९८६०८५३४८१ अनु.जाती राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  ११ नाशिक श्रीमती मंदाबाई सुकदेव निकम मु.पो.वासाळी ता.जि.नाशिक ९७३००२५४४७ ९८८१७३००८७ ना.मा.प्र.स्त्री राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  १२ निफाड श्री.सुभाष नामदेव कराड मु.पो.जळगांव ता.निफाड जि.नाशिक ९८२२०६१८२५ सर्वसाधारण राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
  १३ त्र्यंबकेश्वर श्री.गणपत भाऊ वाघ मु.पो.आळवंड ता.त्र्यंबकेश्वर ९४०३०३२७९६ अनु.जमाती भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
  १४ इगतपुरी श्री.गोपाळ दगडु लहांगे मु.पो.वाडीव-हे ता.इगतपुरी जि.नाशिक ९८२२१२४८६५ अनु.जमाती भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस
  १५ सिन्नर श्रीमती संगीता विजय काटे मु.पो.वावी ता.सिन्नर जि.नाशिक ९६५७७२३२०२ ना.मा.प्र.स्त्री भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस