• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • पंचायत समिती उपसभापती यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर
 • छापा
 • पंचायत समिती उपसभापती यांचे नांव, पत्ते व फोन नंबर

  अ.क्र तालुका मा.उपसभापती चे नांव पत्ता दूरध्वनी
  बागलाण श्री.वसंत खंडु भामरे मु.पो.वनोली ता.बागलाण ९९२३७४२३४६
  मालेगांव श्रीमती अनिता दिपक आहिरे मु.पो.निमगांव ता.मालेगांव.जि.नाशिक ९८२२६५२७३८
  देवळा श्रीमती.सिधुताई रामु पवार मु.पो.वाखारी ता.देवळा ९०४९५११०२७
  कळवण श्री.संजय दादाजी पवार मु.पो.मानूर ता.कळवण ९४२०६९४९५१
  सुरगाणा श्री.मोहन नवसु गांगुड मु.मांजरपाडा पो.सराड ता.सुरगाणा ९७६७५९९६८४
  पेठ श्री. महेश गोवर्धन टोपले मु.पो.मोहपाडा ता.पेठ ९९२१९५५५१३
  दिंडोरी श्री.राजेद्र भागवतराव घुमरे मु.पो.पाथरे ता.सिन्नर ९८९०९९६४७५
  चांदवड सौ.मनिषा रामराव जाधव मु.बोराळे पो.शिवरे ता.चांदवड ९४२३१८१६०७
  नांदगांव सौ.सुरक्षा तुकाराम केसकर मु.नांदुर पो.निबायती ता.नांदगांव ७५८८६१७५४०
  १० येवला स.जयश्री शाम बावचे भुलेगांव ता.येवला ९४२२६७५३६७
  ११ नाशिक श्री.अनिल निवृत्ती ढिकले मु.पो.पिप्रीसैय्यद ता.जि.नाशिक ९३७१५२२९३७
  १२ निफाड श्री.बनकर राहुल भाऊसाहेब पितछाया आहेरगांव रोड पिपळगांव (ब.) ९८९०२५४८८९
  १३ त्र्यंबकेश्वर सौ.सुनदा खंडु भोये मु.पिपरी त्र्यंबक पो.माळेगांव ता.त्र्यंबकेश्वर ८६०५४१७५०९
  १४ इगतपुरी श्री.वरुगुसे पांडुरंग त्र्यंबक मू.पो.बेलगांव त-हाळे ता.इगतपुरी ९८२२८२२७८५
  १५ सिन्नर श्री.राजेद्र भागवतराव घुमरे मु.पो.पाथरे ता.सिन्नर ९८९०९९६४७५