• छापा
 • परिपत्रक

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र लावणेबाबत ११/०५/२०१८ ३५४
  सामान्य प्रशासन विभाग अत्यंत महत्वाचे - जिल्हा परिषद वर्ग-३,वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०१८ ०३/०२/२०१८ १३१७
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलाम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन - गट क व गट ड मधील जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांचे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती बाबतचे अधिकार बाबत २५-०१-२०१८ ३३७
  शिक्षण विभाग प्राथमिक पायाभूत चाचणी व संकलित चाचणी १ चे पुनर्मूल्यांकन बाबत २७-१२-२०१७ १५१८
  मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे वैयक्तिक कार्यालय इ - निविदा नस्तीबाबत २६/१२/२०१६ ४६३
  दलित वस्ती सुधार योजने अंतर्गत कार्यवाही बाबत २०/१२/२०१७ १६३
  सामान्य प्रशासन विभाग दर सोमवारी मुख्यालय न सोडणे बाबत २२/११/२०१७ ४३५
  आरोग्य विभाग आरोग्य कर्मचारी यांची आस्थापना मूळ सेवा पुस्तकांसह तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांचेकडे वर्ग करणे बाबत ३१/१०//२०१७ २५०
  सामान्य प्रशासन विभाग अनाधिकृत गैरहजेरी कर्मचारी (गट- क व गट-ड ) प्रकरणी बडतर्फीची कार्यवाही बाबत ०१/०९/२०१७ २६४
  सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक -विनापरवानगी जि.प. मुख्यालयात अधिकारी / कर्मचारी यांनी न येणे बाबत दि. २२/८/१७ २३/०८/२०१७ ६२५
  सामान्य प्रशासन विभाग विकास कामांची इ निविदा प्रक्रिये नंतर कार्यारंभ आदेश संबंधीत पंचायत सामिती स्तरावर अवगत करणे बाबत १९/०८/२०१७ २६९
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " (रजा मंजुरी बाबत श्रेणी -२ ) १६/०८/२०१७ ४९८
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " (रजा मंजुरी बाबत श्रेणी -२ ) १६/०८/२०१७ ४९८
  सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय / निमशासकीय कार्यालयासह सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे / धूम्रपान करणे असे कृत्य करून कलमाचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही करणेबाबत २६/०७/२०१७ ३०६
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद वर्ग ३ / वर्ग४ कर्मचाऱ्यांचे सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ अंतर्गत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे दि. १/६/१७ पासून मूळ पदस्थापना ठिकाणी वेतन व भत्ते अदा न करणे बाबत १५/०७/२०१७ २१३
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद गट की व गट ड अंतर्गत मागासवर्गीय आरक्षणातून नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अदयाप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर ना केलेल्या प्रकरणी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करणे बाबत ०७/०७/२०१७ ७३९
  सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना विषयक नस्तीवरर कार्यवाही करताना सहा. प्रशासन अधिकारी, कनिष्ट प्रशासन अधिकारी यांनी घ्यावयाची दक्षते बाबत ०७/०७/२०१७ २८३
  सामान्य प्रशासन विभाग गट स्तरावरील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचारी यांच्या (पर्यवेक्षक) कर्मचाऱ्यांसह मुख्यालयातील अनावश्यक फिरती बाबत ०७/०७/२०१७ ३५१
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद मुख्यालयातील खाते प्रमुखांना भेटावयास येणारे अभ्यागतांना भेटण्याच्या दिवस व वेळ निश्चित करणे बाबत ०७/०७/२०१७ ३३७
  सामान्य प्रशासन विभाग सर्व खातेप्रमुख, गट विकास अधिकारी, सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांनी सोमवारी मुख्यालय न सोडणेबाबत ०६/०७/२०१७ ६२१
  सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापन विषयक नस्तीवर कार्यवाही करताना सहा. प्रशासन अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षते बाबत ०४/०७/२०१७ ५०३
  सामान्य प्रशासन विभाग जि. प . कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतीपुर्ती देयाकांसंबंधी अमलात आणावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत २२/०६/२०१७ ६८५
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदेच्या आवारात वाहनांच्या पार्किंग बाबत १५/०५/२०१७ १६२
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २२/०६/२०१७ १२६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन खाते प्रमुख / गट विकास अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी मंजुरी बाबत. ०६/०६/२०१७ २४८४
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन बाबत (निलंबित कर्मचारी बाबत ) २६/०५/२०१७ ५४९
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २१/०६/२०१७ ३६३