• छापा
 • अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्र. भ्रमणध्वनी मा. अधिकारी यांचे नांव पदनाम भ्रमणध्वनी
  मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९६९५७/२५९७२७९
  फॅक्स ०२५३-२५०८३७९
  डॉ. नरेश गिते (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  अति. मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९८५६० श्री.अनिल लांडगे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ९४०३६९६६११
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग २५३ २५७८१४८ श्री. प्रमोदकुमार पवार
  श्री.दिलीप सोनकुसळे(सहा.गवीअ)
  प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. ९९६०९८३६९०
  ९४०३१४५०४८
  सामान्य प्रशासन विभाग २५३ २५९१०१० श्री. प्रदिप चौधरी उप मुख्य कार्य. अधिकारी(साप्र) ९४२१५३२५८४
  ग्रामपंचायत विभाग २५३ २५००५१४ श्री. राजेंद्र पाटील उप मुख्य कार्य. अधिकारी-(ग्राप) ९४२०११२२२७
  पाणी व स्वच्छता विभाग २५३ २५९७७८८ श्री.प्रतिभा संगमनेरे उप मुख्य कार्य. अधिकारी (पा.व स्व.) ७३५०२९२९९९
  महिला व बालकल्याण विभाग २५३ २५०२८१५/२५०३८५० श्री.डी.बी.मुडे महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी ९९२२५७६७२९
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २५३ २५९०९०८ श्री.बोधिकिरण सोनकांबळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ९४२२५५२२४५
  शिक्षण(प्राथ) २५३ २५०८०७५ श्री.राजीव म्हस्कर
  श्री.सोनवणे
  शिक्षणाधिकारी-(प्राथ.)
  उपशिक्षणधिकारी
  ९४०५५२९९३८
  ९७६३७१४७६५
  १० शिक्षण(माध्य.) २५३ २३१३३९० श्री.नितीन बच्छाव
  श्रीम.सुनिता धनगर
  शिक्षणाधिकारी-(माध्य.)
  उपशिक्षणधिकारी(माध्य.)
  ९४२३०१११४०
  ९४२११९६२८०
  ११ शिक्षण(निरंतर) - - श्रीम.देवकर(प्रभारी) शिक्षणाधिकारी(निरंतर) ७७२२०३७०५३
  १२ आरोग्य विभाग २५३ २५०८५१२ डॉ.श्री.सुशील वाकचौरे जिल्हा आरोग्य अधिकारी २५७६१०६
  ९५४५८५५०५५
  १३ समाज कल्याण विभाग २५३ २५०२२५१ श्री. प्रदिप चौधरी(प्रभारी) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी ९४२१५३२५८४
  १४ कृषी विभाग २५३ २५९८५५३ श्री.हेमंत काळे
  श्री.जमदाडे
  जिल्हा कृषि अधिकारी ९४२३१३१३९४
  ९४०३६०५७१०
  १५ पशुसंवर्धन विभाग २५३ २५९०२७९ श्री.विष्णुपंत गर्जे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी ९८२२४५५८४१
  १६ ल.पा.पूर्व २५३ २५०३३९५ श्री.बापू देसले कार्यकारी अभियंता(लपा.पूर्व) ९४२३१४९३७३
  १७ ल.पा.पश्चिम २५३ २५०६३३१ श्री.चंद्रकांत वाघमारे कार्यकारी अभियंता(लपा.पश्चिम) ९४२३०६८६५२
  १८ ग्रा. पा. पुरवठा २५३ २५९९३१० श्री. प्रकाश नंदनवरे कार्यकारी अभियंता (ग्रा. पा. पु) ९८२२०६४३३२
  १९ बांधकाम विभाग १ २५३ २५९२५७० श्री. बापूराव साळुंखे कार्यकारी अभियंता (इवद - १) ९४०३५१०२९५
  २० बांधकाम विभाग २ २५३ - श्री. सुरेश राजगुरू कार्यकारी अभियंता (इवद - २) ९६७३४०८७७७
  २१ बांधकाम विभाग ३ २५३ २५०९६५४ श्री. संजय नारखेडे कार्यकारी अभियंता (इवद - ३) ९४२३०८०४७५
  २२ प्र.म.ग्रा.स. योजना २५३ २४६३२३३ श्री. विजय पाटील कार्यकारी अभियंता (PMGSY) ८३८००८३५४९
  २३ यांत्रिकी
  (जी.एस.डी.ए)
  २५३ २५०४४५२ श्री. ए.पी. डूमाडे उप अभियंता (जीएसडीए) ९४२२७६१६४७