• छापा
 • अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्र. भ्रमणध्वनी मा. अधिकारी यांचे नांव पदनाम भ्रमणध्वनी
  मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९६९५७/२५९७२७९
  फॅक्स ०२५३-२५०८३७९
  श्रीमती भुवनेश्वरी एस. (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  अति. मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९८५६० श्रीमती उज्जला विजय कोळसे-बाबके (प्रभारी) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग २५३ २५७८१४८ श्रीमती उज्जला विजय कोळसे-बाबके प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं.
  सामान्य प्रशासन विभाग २५३ २५९१०१० श्री. प्रदिप मधुकर चौधरी उप मुख्य कार्य. अधिकारी(साप्र)
  ग्रामपंचायत विभाग २५३ २५००५१४ श्री. ईशाधीन ज्ञानेश्वर शेलकंदे (प्रभारी) उप मुख्य कार्य. अधिकारी-(ग्राप)
  पाणी व स्वच्छता विभाग २५३ २५९७७८८ श्री. ईशाधीन ज्ञानेश्वर शेलकंदे उप मुख्य कार्य. अधिकारी (पा.व स्व.)
  महिला व बालकल्याण विभाग २५३ २५०२८१५/२५०३८५० श्री. दत्तात्रय भगवान मुडे महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २५३ २५९०९०८ श्री. महेश मुरलीधर बच्छाव मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
  शिक्षण(प्राथ) २५३ २५०८०७५ श्रीमती वैशाली दत्तात्रय झनकर शिक्षणाधिकारी-(प्राथ.)
  उपशिक्षणधिकारी
  १० शिक्षण(माध्य.) २५३ २३१३३९० श्री. नितीन पोपटराव बच्छाव शिक्षणाधिकारी-(माध्य.)
  उपशिक्षणधिकारी(माध्य.)
  ११ शिक्षण(निरंतर) - - श्रीमती मंदाकिनी उत्तम देवकर (प्रभारी) शिक्षणाधिकारी(निरंतर)
  १२ आरोग्य विभाग २५३ २५०८५१२ डॉ. विजय नथ्थूजी डेकाटे जिल्हा आरोग्य अधिकारी
  १३ समाज कल्याण विभाग २५३ २५०२२५१ डॉ. विष्णु दत्तात्रय गर्जे (प्रभारी - अति. कार्यभार) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
  १४ कृषी विभाग २५३ २५९८५५३ श्री. रमेश मोतीराम शिंदे जिल्हा कृषि अधिकारी
  १५ पशुसंवर्धन विभाग २५३ २५९०२७९ डॉ. विष्णु दत्तात्रय गर्जे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी
  १६ ल.पा.पूर्व २५३ २५०३३९५ श्री. मंगेश माणिकराव खैरनार जिल्हा संधारण अभियंता (लपा.पूर्व)
  १७ ल.पा.पश्चिम २५३ २५०६३३१ श्री. प्रवीण शिवराम गायकवाड जिल्हा संधारण अभियंता (लपा.पश्चिम)
  १८ ग्रा. पा. पुरवठा २५३ २५९९३१० श्री. पुरषोत्तम रामदास ठाकूर कार्यकारी अभियंता (ग्रा. पा. पु)
  १९ बांधकाम विभाग १ २५३ २५९२५७० श्री. दादाजी नानाजी गांगुर्डे कार्यकारी अभियंता (इवद - १)
  २० बांधकाम विभाग २ २५३ - श्री. संजय नारायण नारखेडे कार्यकारी अभियंता (इवद - २)
  २१ बांधकाम विभाग ३ २५३ २५०९६५४ श्री. राजेंद्र पुंडलीक मोने कार्यकारी अभियंता (इवद - ३)
  २२ प्र.म.ग्रा.स. योजना २५३ २४६३२३३ श्री. सुनील माधवराव पाटील कार्यकारी अभियंता (PMGSY)
  २३ यांत्रिकी
  (जी.एस.डी.ए)
  २५३ २५०४४५२ श्री. अरुण पंढरीनाथ डोमाडे उप अभियंता (जीएसडीए)