• छापा
 • अ.क्र. विभाग दूरध्वनी क्र. भ्रमणध्वनी मा. अधिकारी यांचे नांव पदनाम ई-मेल
  मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९६९५७/२५९७२७९
  फॅक्स ०२५३-२५०८३७९
  श्रीमती लीना बनसोड (भा.प्र.से.) मुख्य कार्यकारी अधिकारी ceozpnsk@gmail.com
  अति. मु.का.अ.यांचे वै.कार्यालय २५३ २५९८५६० डॉ.अर्जुन तुळशीराम गुंडे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी addiceozpnashik@gmail.com
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग २५३ २५७८१४८ श्रीमती उज्जला विजय कोळसे-बाबके प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. pddrdanashik@yahoo.co.in
  सामान्य प्रशासन विभाग २५३ २५९१०१० श्री. आनंदराव पिंगळे उप मुख्य कार्य. अधिकारी(साप्र) gadzpnsk@gmail.com
  ग्रामपंचायत विभाग २५३ २५००५१४ श्री. रविंद्र परदेशी उप मुख्य कार्य. अधिकारी-(ग्राप) vptzpnsk@rediffmail.com
  पाणी व स्वच्छता विभाग २५३ २५९७७८८ श्री. दीपक चाटे(प्रभारी - अति. कार्यभार) उप मुख्य कार्य. अधिकारी (पा.व स्व.) nbazpnashik1@gmail.com
  महिला व बालकल्याण विभाग २५३ २५०२८१५/२५०३८५० श्री. दीपक चाटे महिला व बालकल्याण विकास अधिकारी icdszpnsk@rediffmail.com
  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी २५३ २५९०९०८ श्री. महेश मुरलीधर बच्छाव मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी cafozpnashik@yahoo.com
  शिक्षण(प्राथ) २५३ २५०८०७५ श्री.राजीव म्हसकर शिक्षणाधिकारी-(प्राथ.)
  उपशिक्षणधिकारी
  mdmnashik@gmail.com
  १० शिक्षण(माध्य.) २५३ २३१३३९० ------------------- शिक्षणाधिकारी-(माध्य.)
  उपशिक्षणधिकारी(माध्य.)
  ednsec.zpnasik@gmail.com
  ११ शिक्षण(निरंतर) - - ----------------- शिक्षणाधिकारी(निरंतर) ssanashik1@gmail.com
  १२ आरोग्य विभाग २५३ २५०८५१२ डॉ. कपिल आहेर जिल्हा आरोग्य अधिकारी healthestnsk@gmail.com
  १३ समाज कल्याण विभाग २५३ २५०२२५१ श्री. रविंद्र परदेशी (प्रभारी - अति. कार्यभार) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी dswozpnashik@rediffmail.com
  १४ कृषी विभाग २५३ २५९८५५३ श्री. रमेश मोतीराम शिंदे जिल्हा कृषि अधिकारी
  १५ पशुसंवर्धन विभाग २५३ २५९०२७९ डॉ. विष्णु दत्तात्रय गर्जे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी dahonashik@gmail.com
  १६ ल.पा.पूर्व २५३ २५०३३९५ श्री.वसंत गवळी जिल्हा संधारण अभियंता (लपा.पूर्व) eemiensk13@gmail.com
  १७ ल.पा.पश्चिम २५३ २५०६३३१ श्री.वसंत गवळी(प्रभारी - अति. कार्यभार) जिल्हा संधारण अभियंता (लपा.पश्चिम) miwest@rediffmail.com
  १८ ग्रा. पा. पुरवठा २५३ २५९९३१० श्री.पुरुषोत्तम भांडेकर कार्यकारी अभियंता (ग्रा. पा. पु) eebnnashik@rediffmail.com
  १९ बांधकाम विभाग १ २५३ २५९२५७० श्री.सुरेंद्र कंकरेज कार्यकारी अभियंता (इवद - १) bnc1nsk@gmail.com
  २० बांधकाम विभाग २ २५३ - श्री. संजय नारायण नारखेडे कार्यकारी अभियंता (इवद - २) eebnc2zpnsk@gmail.com
  २१ बांधकाम विभाग ३ २५३ २५०९६५४ श्री. संजय नारायण नारखेडे(प्रभारी - अति. कार्यभार) कार्यकारी अभियंता (इवद - ३) zpnashikbnc03@yahoo.in
  २२ प्र.म.ग्रा.स. योजना २५३ २४६३२३३ ------------------ कार्यकारी अभियंता (PMGSY) mh-nas@pmgsy.nic.in
  २३ यांत्रिकी
  (जी.एस.डी.ए)
  २५३ २५०४४५२ ------------------ उप अभियंता (जीएसडीए)