• छापा
 • कार्यारंभ आदेश

  अ.क्र विभागाचे नाव वित्तीय वर्ष ऐकून कामे संख्या कार्यारंभ आदेश संख्या प्रलंबित कार्यारंभ आदेश पूर्ण झालेली कामे संख्या प्रलंबित कामे कार्यारंभ आदेश पहा
  1 इ.व.द विभाग क्र-१ - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  2 इ.व.द विभाग क्र-२ - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  3 इ.व.द विभाग क्र-३ - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  4 ल.पा.पूर्व - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  5 ल.पा.पश्चिम - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  6 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  7 राष्टीय आरोग्य अभियान - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  8 सर्व शिक्षा अभियान - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  9 ग्रामपंचायत विभाग - - - - - - कार्यारंभ आदेश
  10 समाज कल्याण विभाग - - - - - - कार्यारंभ आदेश