• छापा
 • बैठका

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका / जी प स्तर - सहाय्यक प्रशासन अधिकारी / कनिष्ट प्रशासन अधिकारी यांची आढावा बैठक दिनांक ११/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११. वाजता जि. प. सभागृह जुने नाशिक ०८/०१/२०१८ १०९
  सामान्य प्रशासन विभाग क.प्र. अधि व स.प्र. अधि यांची दिनांक ०१/०८/२०१७ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त ०९/१०/२०१७ १५२९
  सामान्य प्रशासन विभाग खाते प्रमुख (सर्व ) व गट विकास अधिकारी (ऊ .श्रे .) यांची आढावा बैठक दिनांक १०. १०. २०१७ दु. ३.०० ०९/१०/२०१७ ९५४
  सामान्य प्रशासन विभाग सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हा परिषद खाते प्रमुख व पंचायत समिती कार्यालय तपासणी कार्यक्रम आणि कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी / साहायक प्रशासन अधिकारी यांची दि १/८/२०१७ रोजी सकाळी ठीक ११.०० वाजता आढावा बैठकीची विषयसूची २७/०७/२०१७ ६३८
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय कनिष्ट प्रशासन अधिकारी व सहाय्यक वर्षांशन अधीकारी यांची दि २०-०६-१७ रोजीचे इतिवृत्त १४/०७/२०१७ १२८२
  सामान्य प्रशासन विभाग सहायक प्रशासन अधिकारी / कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी याची आढावा बैठक दिनांक २०-६-२०१७ रोजी सकाळी ठीक ११.०० वाजता १४/०६/२०१७ २८३
  सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग मा. मुख्य कार्यकरी अधकारी यांनी दि . २/५/२०१७ रोजीच्या विभागप्रमुख आढाव बैठकीतील सुचना १६/०५/२०१७ ३०७