• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • नाशिक जिल्हा परिषद - पंचायत समितीचे दूरध्वनी क्रमांक
 • छापा
 • नाशिक जिल्हा परिषद - पंचायत समितीचे दूरध्वनी क्रमांक

  अ.क्र. पंचायत समितीचे नांव दूरध्वनी क्रमांक
  1 पंचायत समिती नाशिक ०२५३-२५७८४२३
  2 पंचायत समिती दिडोरी ०२५५७-२२१००४
  3 पंचायत समिती पेठ ०२५९३-२२५५३६
  4 पंचायत समिती सुरगाणा ०२५९३-२२३३०३
  5 पंचायत समिती कळवण ०२५९२-२२१०३६
  6 पंचायत समिती बागलाण ०२५५५-२२३०१५
  7 पंचायत समिती मालेगाव ०२५५४-२५४५८४
  8 पंचायत समिती नांदगाव ०२५५२-२४२२४०
  9 पंचायत समिती चांदवड ०२५५६-२५२२३९
  10 पंचायत समिती ईगतपूरी ०२५५३-२४४०२६
  11 पंचायत समिती येवला ०२५५९-२६५०४६
  12 पंचायत समिती निफाड ०२५५०-२४१०३०
  13 पंचायत समिती देवळा ०२५९२-२२९१०३
  14 पंचायत समिती त्र्यंबकेश्वर ०२५९४-२५३८१२
  15 पंचायत समिती सिन्नर ०२५५१-२२००५२