• छापा
 • विषय समिती

  स्थायी समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.ना.सौ.विजयश्री रत्नाकर चुंबळे
  अध्यक्षा,तथा सभापती, स्थायी समिती,जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, जि.प.नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.ना.सौ.विजयश्री रत्नाकर चुंबळे
  अध्यक्षा, तथा सभापती, स्थायी समिती,
  जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती,जि.प.नाशिक.
  मु.गौळाणे पो.विल्होळी ता.जि.नाशिक ०२५३-२५९५९५४
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे
  उपाध्यक्ष,तथा सभापती,
  अर्थ व बांधकाम समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.मडकीजांब ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०३१४०
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.मरळगोई खुर्द ता.निफाड जि.नाशिक ०२५३-२५०८९५०
  मा.सौ.उषा शंकर बच्छाव,
  सभापती, समाज कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.देवळा (शिवाजीनगर) ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०८५७६
  मा.सौ.शोभा सुरेश डोखळे,
  सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.खेडगांव ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०२६४७
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व दुग्धशाळा समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.देवळा ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०३०६६
  मा.प्रा.श्री.अनिल निबा पाटील मु.पो.कंधाणे ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.श्री.प्रशांत विश्वासराव देवरे मु.पो.उमराणे ता.देवळा जि.नाशिक -
  मा.श्री.रविद्र शंकरराव देवरे मु.पो.कळवण (शिवाजीनगर) ता.कळवण जि.नाशिक -
  १० मा.श्री.प्रविण एकनाथ जाधव मु.पो.मोहाडी ता.दिडोरी जि.नाशिक. -
  ११ मा.श्री.शंकर विठ्ठल खैरे घर.नं.२९७८ गुरुकुल हौ.सो.तळवाडे रोड, मु.पो.चांदवड ता.चांदवड जि.नाशिक. -
  १२ मा.श्री.निवृत्ती देवराम बोडके मु.पो.वाडीव-हे ता.इगतपुरी जि.नाशिक -
  १३ मा.श्री.शैलेश काशिनाथ सुर्यवंशी मु.पो.मुंजवाड ता.बागलाण जि.नाशिक -
  १४ मा.श्री.कृष्णराव रामराव गुंड मु.पो.मुखेड ता.येवला जि.नाशिक -

  पशुसंवर्धन समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व पशुसंर्धन दुग्धशाळा समिती, जि.प.नाशिक

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व दुग्धशाळा समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.देवळा ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०३०६६
  मा.श्री.संपतराव महादु सकाळे मु.पो.पिपळद ता.त्र्यंबकेश्वर -
  मा.श्री.ज्ञानेश्वर दगु पवार मु.पो.विचुर (इंदिरानगर) ता.निफाड जि.नाशिक-
  मा.श्री.भिका हरी राठोड मु.करंजुल (सु) पो.सतखांब ता.सुरगाणा जि.नाशिक. -
  मा.श्रीमती कमलाबाई रंगनाथ सोनवणे सभापती, पं.स.नांदगांव मु.पो.जातेगांव ता.नांदगांव जिल्हा नाशिक -
  मा.श्री.सुभाष नामदेव कराड सभापती, पं.स.निफाड मु.पो.जळगांव ता.निफाड जि.नाशिक -
  मा.श्री.जयंत पंढरीनाथ वाघ सभापती, पं.स.येवला. मु.पो.जळगाव नेवूर ता.येवला जि.नाशिक -
  मा.श्री.धर्मराज अभिमन पवार सभापती, पं.स.मालेगांव मु.पो.कंधाणे ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.श्रीमती अलकाबाई रामचंद्र चौधरी सभापती, पं.स.दिडोरी मु.पो.करखेड ता.दिडोरी-

  अर्थ समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे
  उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ व बांधकाम समिती,जिल्हा परिषद,नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे
  उपाध्यक्ष,तथा सभापती
  अर्थ व बांधकाम समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.मडकीजांब ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०३१४०
  मा.श्री.विलास देविदास माळी मु.पो.उसवाड ता.चांदवड जि.नाशिक. -
  मा.सौ.स्मिता आनंद बिवाल शिवाजी चौक, मु.पो.निफाड ता.निफाड जि.नाशिक -
  मा.श्रीमती इंदुबाई हिरामण खोसकर मु.नाईकवाडी पो.वाडगांव ता.जि.नाशिक -
  मा.सौ.ताईबाई गोरख गायकवाड मु.पो.सोमठाणे ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  मा..श्रीमती संगीता लहानु ठाकरे सभापती, पं.स.कळवण मु.सुपले दि.पो.काठरे ता.कळवण जि.नाशिक -
  मा.श्रीमती मंदाबाई सुकदेव निकम सभापती, पं.स.नाशिक मु.पो.वासाळी ता.जि.नाशिक -
  मा.श्रीमती जिजाबाई त्र्यंबक सोनवणे सभापती, पं.स.बागलाण मु.पो.नामपुर ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.श्रीमती जयश्री तुळशिराम वाघमारे सभापती, पं.स.पेठ मु.पो.खोकरतळे ता.पेठ जि.नाशिक -

  आरोग्य समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.मरळगोई खुर्द ता.निफाड जि.नाशिक ०२५३-२५०८९५०
  मा.सौ.सिधुबाई संजय सोनवणे मु.पो.डांगसौदाणे ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.श्री.यतिंद्र मधुकर पाटील मु.पो.उत्राणे ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.सौ.ज्योती दिपक तलवारे मु.पो.नामपुर ता.बागलाण जि.नाशिक. -
  मा.श्री.संदीप संतोष पाटील मु.पो.टेहरे ता.मालेगांव जि.नाशिक -
  मा.श्री.शरद लक्ष्मण माळी मु.पो.टाकळी ता.मालेगांव जि.नाशिक -
  मा.डॉ.सौ.भारती प्रविण पवार पवार बंगलो HP गॅस गोडाऊन शेजारी,आनंद नगर गंगापुर रोड, नाशिक -
  मा.सौ.मनिषा शामराव बोडके मु.पो.आशेवाडी ता.दिडोरी जि.नाशिक -
  मा.श्री.उत्तम जयराम कडू सभापती, पं.स.सुरगाणा मु.पो.हस्ते ता.सुरगाणा जि.नाशिक -

  बांधकाम समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे
  उपाध्यक्ष तथा सभापती अर्थ व बांधकाम समिती,जिल्हा परिषद,नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे, उपाध्यक्ष,तथा सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती, जि.प.नाशिक. मु.पो.मडकीजांब ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०३१४०
  मा.सौ.ज्योतीताई बाळासाहेब माळी मु.पो.वडनेरभैरव ता.चांदवड जि.नाशिक -
  मा.डॉ.प्रशांत प्रभाकर सोनवणे मु.पो.ताहाराबाद ता.बागलाण जि.नाशिक -
  मा.श्री.सुरेश त्र्यंबक पवार TV.सेंन्टर योगेश्वर कॉलनी,मालेगांव कॅम्प.ता.मालेगांव जि.नाशिक. -
  मा.सौ.हेमलता शामलाल गावीत मु.पो.राजबारी पो.कुंभाळे ता.पेठ जि.नाशिक -
  मा.श्री.सोमनाथ शंकर फडोळ मु.यशवंत नगर पो मुगसरा ता.जि.नाशिक -
  मा.सौ.मंदाकिनी दिलीपराव बनकर शिवाजी नगर पिपळगांव बु. ता.निफाड जि.नाशिक -
  मा.सौ.सुशिला काशिनाथ मेंगाळ सुभाष नगर मु.पो.घोटी ता.इगतपुरी -
  मा.श्री.संदीप गोपाळराव गुळवे मु.बेलगांव कु-हे पो.अस्वली स्टेशन ता.इगतपुरी जि.नाशिक -

  शिक्षण समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.मरळगोई खुर्द ता.निफाड जि.नाशिक ०२५३-२५०८९५०
  मा.सौ.सुनिता चितामण पाटील हिरा हॉस्पिटल, मु.पो.नामपुर ता.बागलाण जि.नाशिक. -
  मा.श्री.चंद्रकांत निबा वाघ मु.पो.दहिवाल ता.मालेगांव जि.नाशिक -
  मा.श्री.भास्कर गोपाळ गावित मु.पो.राजबारी पो.कुंभाळे ता.पेठ जि.नाशिक -
  मा.सौ.माधुरी महेंद्र बोरसे प्लॅट नं.२ गुरुदत्त देव अपार्टमेंट मु.उंटवाडी पो.साकोरे ता.नांदगांव -
  मा.श्री.अशोक त्र्यंबक जाधव मु.पो वडाळी खुर्दा ता.नांदगांव जि.नाशिक -
  मा.श्री.प्रविण रघुनाथ गायकवाड मु.पो.अंगुलगव ता.येवला जि.नाशिक -
  मा.सौ.कल्पना सुनिल सुर्यवंशी मु.पिपळगांव बं पो.दगुनाना मोरे नगर ता.निफाड जि.नाशिक -
  मा.सौ.बेबी जनार्दन माळी मु.कांचनगांव पो.खैरगांव ता.इगतपुरी जि.नाशिक -

  महिला व बालकल्याण समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.सौ.शोभा सुरेश डोखळे
  सभापती, महिला व बालकल्याण समिती, जि.प.नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.सौ.शोभा सुरेश डोखळे
  सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.खेडगांव ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०२६४७
  मा.सौ.सुनिता अनिलकुमार आहेर
  सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती,जि.प.नाशिक.
  मु.पो.नांदगांव ता.नांदगांव जि.नाशिक -
  मा.सौ.सुरेखा भाऊसाहेब जिरे मु.पो.तळेगांव रोही ता.चांदवड जि.नाशिक-
  मा.श्रीमती सोनाली अशोक पवारमु.पो.पाटोदा ता.येवला जि.नाशिक -
  मा.सौ.सुरेखा नंदकुमार गोधडेमु.पो.दत्तनगर लासलगांव ता.निफाड जि.नाशिक -
  मा.सौ.सिमा उत्तम बस्ते मेंढवाडा वस्ती मु.पो.चांदोरी ता.निफाड जि.नाशिक. -
  सौ.कलावती हरिश्चंद्र चव्हाण ३,आनंद दिप हौसिग सोसा.पाटील लेन नं.२ कॉलेजरोड, नाशिक. -
  मा.सौ.अलका नंदकिशोर साळुंके मु.पो.सैय्यद पिप्री ता.जि.नाशिक -
  मा.सौ.शिला नारायण गवारे मु.पो.नांदुर शिगोटे ता.सिन्नर जि.नाशिक -

  कृषी समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, जि.नाशिक

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व दुग्धशाळा समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.देवळा ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०३०६६
  मा.श्री.संपतराव महादु सकाळे मु.पिपळस पो.त्र्यंबक ता.त्र्यंबक जि.नाशिक -
  मा.श्री.सुभाष रामु चौधरी मु.पो.पळसन ता.सुरगाणा जि.नाशिक -
  मा.सौ.भावना विश्वासराव भंडारे मु.पो.कसबेसुकेणे ता.निफाड जि.नाशिक (विश्वास एटरप्रायजेस ) -
  मा.सौ.रंजना सुनिल पवार मु.पो.निमगांव ता.मालेगांव जि.नाशिक -
  मा.श्री.अर्जुन नाना बर्डे मु.पो.नायगांव ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  मा.सौ.सुनिता प्रकाश चव्हाण मु.पो.पारेगांव रोड, बाजीराव नगर (ब) ता.येवला जि.नाशिक. -
  मा.श्री.केरु घमा पवार मु.पो.सोनांबे ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  मा.श्री.केदा तुळशिराम शिरसाठ सभापती, पं.स.देवळा मु.पो.मेशी ता.देवळा जि.नाशिक -

  जलव्यवस्थापन समिती व स्वच्छता समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.ना.सौ.विजयश्री रत्नाकर चुंबळे
  अध्यक्षा, तथा सभापती, स्थायी समिती,जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती, जि.प.नाशिक.

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.ना.सौ.विजयश्री रत्नाकर चुंबळे
  अध्यक्षा, तथा सभापती, स्थायी समिती,
  जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती,जि.प.नाशिक.
  मु.गौळाणे पो.विल्होळी ता.जि.नाशिक ०२५३-२५९५९५४
  मा.श्री.प्रकाश बाळासाहेब वडजे
  उपाध्यक्ष,तथा सभापती, अर्थ व बांधकाम समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.मडकीजांब ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०३१४०
  मा.सौ.किरण पंढरीनाथ थोरे
  सभापती, शिक्षण व आरोग्य समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.मरळगोई खुर्द ता.निफाड जि.नाशिक ०२५३-२५०८९५०
  मा.सौ.उषा शंकर बच्छाव,
  सभापती, समाज कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.देवळा (शिवाजीनगर) ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०८५७६
  मा.सौ.शोभा सुरेश डोखळे
  सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.खेडगांव ता.दिडोरी जि.नाशिक ०२५३-२५०२६४७
  मा.श्री.केदा तानाजी आहेर
  सभापती, कृषी व दुग्धशाळा समिती, जि.प.नाशिक.
  मु.पो.देवळा ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०३०६६
  मा.सौ.अलका उदय जाधव शिवाजी चौक, मु.पो.घोटी बु. ता.इगतपुरी जि.नाशिक -
  मा.श्री.राजेश किसन नवाळे मु.पो.लोणारवाडी ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  मा.श्री.नितीन अर्जुन पवार मु.पो.दळवट ता.कळवण जि.नाशिक -
  १० मा.सौ.संगिता राजाराम ढगे मु.पो.वणी खुर्द ता.दिडोरी जि.नाशिक -
  ११ मा.श्री.प्रशांत पुरुषोत्तम बच्छाव मु.पो.लखमापुर ता.बागलाण जि.नाशिक. -
  १२ मा.सौ.सुजाता महेश वाजे मु.पो.खेड ता.इगतपुरी जि.नाशिक. -

  समाज कल्याण समिती सदस्यांचे नांवे
  मा.सौ.उषा शंकर बच्छाव
  सभापती, समाज कल्याण समिती, जिल्हा परिषद, नाशिक

  अ.क्र. विषय समिती सभापती व सन्मा. सदस्यांचे नांव पत्ता दुरध्वनी
  मा.सौ.उषा शंकर बच्छाव
  सभापती, समाज कल्याण समिती, जि.प.नाशिक
  मु.पो.देवळा (शिवाजीनगर) ता.देवळा जि.नाशिक ०२५३-२५०८५७६
  मा.सौ.इंदुबाई यशवंत गवळी मु.विठेवाडी पो.अभोणा ता.कळवण जि.नाशिक. -
  मा.श्री.सुभाष पंढरीनाथ गांगुर्डे मु पो कसबेवणी ता.दिडोरी जि.नाशिक -
  मा.श्री.बंडु म्हसु गांगुर्डे मु.पो.वडाळीभोई ता.चांदवड जि.नाशिक. -
  मा.श्री.साईनाथ हिरामण मोरेमु.पो.नगरसुल ता.येवला जि.नाशिक. -
  मा.सौ.शितल प्रकाश कडाळे मु.पो.ओझर (मिग) कोळीवाडा ओझर ता.निफाड जि.नाशिक. -
  मा.सौ.निर्मला पुंडलिक गिते सुबोध वास्तु अपार्टमेंट प्लॅट नं.३ हॉटेल सिबल शेजारी त्र्यंबकरोड,नाशिक -
  मा.श्री.अर्जुन रखमा मेंगाळ मु.पो.चास ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  मा.सौ.स्वाती पवन ठाकरे मु.पो.खाकुर्डी ता.मालेगांव जि.नाशिक. -
  १० मा.श्रीमती संगीता विजय काटे सभापती, पं.स.सिन्नर मु.पो.वावी ता.सिन्न -
  ११ मा.श्री.गोपाळ दगडू लहांगे सभापती, पं.स.इगतपुरी मु.पो.वाडीव-हे ता.इगतपुरी -
  १२ मा.श्रीमती अनिता सुकदेव जाधव सभापती, पं.स.चांदवड मु.पो.वडाळीभोई ता.चांदवड -

  मागे