• छापा
 • यांत्रिकी उप विभाग

  प्रशासकीय
  समिती
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  हातपंप दुरुस्ती कामी मानधनावर यांत्रीकांची नेमणूक करणे बाबत १४/०८/२०१९ २३२
  इगतपुरी तालुक्यातील हातपंप दुरुस्ती कामासाठी पथकावर ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी रु.१०,०००/- प्रति महिना या प्रमाणे मानधनावर हातपंप दुरुस्ती कामाचा अनुभव असलेल्या यांत्रिकाची जाहिरात २७-१२-२०१७ ३५
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  जिल्हा परिषद नाशिक, ई -निविदा सूचना क्रमांक - ०३ /२०२०-२०२१ 01/11/2021 25
  जिल्हा परिषद नाशिक, ई -निविदा सूचना क्रमांक - ०२ /२०२०-२०२१ 01/11/2021 26
  E-Tender Notice No-6/2020-2021, Dated:-01-01-2021 01/01/2021 230
  E-Tender Notice No-2/2019-2020, Dated:-21-04-2020 21/04/2020 121
  E-Tender Notice No-1/2019-2020, Dated:-20-04-2020 20/04/2020 597
  E-Tender Notice No-1/2018-2019, Dated:-06-04-2018 ०५/०३/२०१८ १४५
  E-Tender Notice No-4/2017-2018 (Third Call) ०६/०३/२०१८ १०५२
  E-Nivida-Tender Notice-03/04-(2017/18)Second Call १८/०१/२०१८ ३२
  ई लिलाव सुचना क्र.१/२०१८ १२/०१/२०१८ ४४
  नाशिक जिल्हा परिषदे अंतर्गत निरुपयोगी वाहने, यंत्रसामुग्री, साहित्य इ लिलाव पद्धतीने विक्री करीत इ लिलाव सूचना क्र १/२०१७ ०८/१२/२०१७ ५५
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  निविदा क्र. १ - ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विंधन विहीर खोदणे व तंदुनुषांगिक कामे १४/१२/२०१७ १७
  निविदा क्र. २ - ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत विंधन विहीर हातपंपाची उभारणी व ओटा बांधणे तंदुनुषांगिक कामे १४/१२/२०१७ १७