• छापा
 • पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

  प्रशासकीय
  समिती
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक अंतर्गत कंत्राटी पद : 1) सनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (स्वच्छ भारत अभियान) 2) सनियंत्रण व मुल्यमापन तज्ञ (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) 3) सल्लागार (पाणी गुणवत्ता) या पदासाठी अंतिम पात्र उमेदवार यादी प्रसिध्द करणे बाबत १7/12/२०१9 7950
  जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नाशिक जिल्हा व तालुका स्तरावरील कंत्राटी पध्दतीने भरावयाच्या पदांसाठी शुध्दीपत्रक 06/08/2019 467
  जिल्हा पाणी स्वच्छता मिशन कक्ष - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - जलस्वराज्य २ - भरती जाहिरात - सनियंत्रण व मूल्यमापन तज्ञ् , सल्लागार (कंत्राटी पद्धतीने पदभरती) २९/०१/२०१९ ३३७०
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  Expression of interest(Eol) for the empanelment of professional Agencies for SLWM. 12/07/2021 4725
  जिल्हा पाणी व स्वच्छता कक्षा साठी वाहने भाड्याने लावणे बाबत २२/१२/२०१७ १२५५
  शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - - - -