• तुम्ही आता येथे आहात :
 • मुख्य पृष्ठ
 • >
 • सूची
 • >
 • नाशिक जिल्हा परिषद - अधिनस्त तालुका कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक
 • छापा
 • नाशिक जिल्हा परिषद - अधिनस्त तालुका कार्यालयांचे दूरध्वनी क्रमांक

  तालुका एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना इवद उपविभाग ल.पा. उपविभाग पशुसंवर्धन विभाग
  नाशिक ०२५३-२३१८०७६ ०२५३-२५७८४२३ ०२५३-२५७८४२३ ०२५३-२५७८४२३
  बागलाण ०२५५५-२२६१२५ ०२५५५-२२३०१५ ०२५५५-२२३०१५ ०२५५५-२२३०१५
  चांदवड ०२५५६-२५३९७५ ०२५५६-२५२२३९ ०२५५६-२५२२३९ ०२५५६-२५२२३९
  देवळा ०२५९२-२२९१०३ ०२५९२-२२९१०३ ०२५९२-२२९१०३ ०२५९२-२२९१०३
  दिडोरी ०२५५७-२२२९२३ ०२५५७-२२१००४ ०२५५७-२२१००४ ०२५५७-२२१००४
  ईगतपूरी ०२५५३-२४४६५१ ०२५५३-२४४०२६ ०२५५३-२४४०२६ ०२५५३-२४४०२६
  कळवण ०२५९२-२२१५६० ०२५९२-२२१०३६/ २२२९४७ ०२५९२-२२१०३६/ २२२९४७ ०२५९२-२२१०३६/ २२२९४७
  मालेगाव ०२५५४-२५२९८५ ०२५५४-२५४५८४ ०२५५४-२५४५८४ ०२५५४-२५४५८४
  नांदगाव ०२५५२-२४२९९४ ०२५५२-२४२२४० ०२५५२-२४२२४० ०२५५२-२४२२४०
  निफाड ०२५५०-२४०१०४ ०२५५०-२४१०३० ०२५५०-२४१०३० ०२५५०-२४१०३०
  पेठ ०२५३८-२२५५५६ ०२५५८-२२५५३६ ०२५५८-२२५५३६ ०२५५८-२२५५३६
  सिन्नर ०२५५१-२२०२५२ ०२५५१-२२००५२ ०२५५१-२२००५२ ०२५५१-२२००५२
  सुरगाणा ०२५९३-२२३०५५ ०२५९३-२२३३०३ ०२५९३-२२३३०३ ०२५९३-२२३३०३
  त्र्यंबकेश्वर ०२५९४-२३४२९१ (हरसूल-०२५५८ -२२७५८६) ०२५९४-२३३८१२ ०२५९४-२३३८१२ ०२५९४-२३३८१२
  येवला ०२५५९-२६६७०२ ०२५५९-२६५०४६ ०२५५९-२६५०४६ ०२५५९-२६५०४६