• छापा
  • समाज कल्याण विभाग  :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

    अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव ग्रामपंचायतीचे नाव वस्तीचे नाव कामाचे नाव प्र. मा आदेश क्र व दिनांक प्र. मा रक्कम कार्यारंभ आदेश क्र व दिनांक कामाची स्थिती काम पूर्ण झाल्याचा दिनांक कार्यारंभ आदेश डाउनलोड