• छापा
 • राष्टीय आरोग्य अभियान   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  1 एनएचएम 2017-18 दिंडोरी मोहाडी मोहाडी ता. दिंडोरी येथे परिचारीका प्रशिक्षण केंद्र नेक्स इमारतीचे बांधकाम करणे 03/06/2018 संजिवनी इन्फ्रा, नाशिक 8149778877 /
  9049061111
  sanjeevani.infra@gmail.com
  2 एनएचएम 2016-17 नांदगांव न्यायडोंगरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र न्यायडोंगरी ता.नांदगांव येथील नविन मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे 13/04/2018 मे. आर.के. कन्सट्रकंशन लि. नाशिक 9422770530 /
  9822975503
  rkconstruction2003@gmail.com
  3 एनएचएम 2017-18 मालेगांव निमगांव प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगांव ता.मालेगांव येथील मुख्य इमारती व कर्मचारी निवासस्थांन इमारतीचे बांधकाम करणे 13/04/2018 मे. अे. बी. वाघ धुळे 9823029779
  Abwagh25@gmail.com
  4 एनएचएम 2017-18 नाशिक नाशिक जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र नाशिक येथे 50 क्षमता असलेला नविन प्रशिक्षण हॉल, 2 अतिरिक्त वस्तीगृह खोल्यांचे बांधकाम करणे, स्वंतत्र स्वयंपाकघर व भोजन कक्षाचे बांधकाम करणे व नविन सोलर सिस्टम बसविण्याचे काम करणे 21/02/2018 मे. रकिबे पाटील कन्सट्रकंशन, धोंडाबे ता.चादंवड 839085417 /
  8668902431
  rakibearun@gmail.com
  5 एनएचएम 2017-18 नाशिक नाशिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण केंद्र नाशिक येथील वस्तीगृहाचे नुतणीकरण व फर्निचरचे काम करणे 21/02/2018 मे. रकिबे पाटील कन्सट्रकंशन, धोंडाबे ता.चादंवड 839085417 /
  8668902431
  rakibearun@gmail.com
  6 13 वा वित्त आयोग 2017-18 कळवण कळवण उपजिल्हा रुग्णालय कळवण ता.कळवण येथे नविन SNCU इमारतीचे बांधकाम करणे 21/02/2018 संजिवनी इन्फ्रा, नाशिक 8149778877 /
  9049061111
  sanjeevani.infra@gmail.com
  7 एनएचएम 2017-18 बागलाण ताहाराबाद प्राथमिक आरोग्य केंद्र ताहाराबाद ता.बागलाण येथील कर्मचारी निवासस्थांन इमारतीचे बांधकाम करणे 06/12/2017 श्री. अंबिका इंन्फ्रास्ट्रक्चर देवपुर धुळे 7020298343
  ambikainf@gmail.com
  8 एनएचएम 2013-14 नाशिक नाशिक जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे 100 खाटांचे माता व बाल संगोपन केंद्र इमारतीचे बांधकाम करणे 09/03/2017 मे.कारडा कन्सट्रकंशन लि. नाशिक 0253-2465436
  9654628674 /
  8554994721
  karda.civil@gmail.com
  admin@kardaconstruction.com
  9 एनएचएम 2016-17 बागलाण ताहाराबाद प्राथमिक आरोग्य केंद्र ताहाराबाद ता.बागलाण येथील नविन मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे 30/11/2014 मे. माऊली कन्सट्रकंशन लि. नाशिक 9921881888 /
  9822881888
  maauliconstructions@gmail.com
  10 एनएचएम 2017-18 त्रंबकेश्वर त्रंबकेश्वर ग्रामीण रुग्णालय त्रंबकेश्वर, ता.त्रंबकेश्वर  येथे नविन SNCU इमारतीचे बांधकाम करणे प्रलंबित - - -
  11 एनएचएम 2017-18 नाशिक नाशिक जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे 10 Beded Geriatric Ward चे दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे प्रलंबित - - -
  12 एनएचएम 2017-18 नाशिक नाशिक जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथे 10 Beded  Day Care Center  ची दुरुस्ती व नुतनीकरण करणे प्रलंबित - - -
  13 एनएचएम 2017-18 मालेगांव देवरपाडे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र देवरपाडे ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  14 एनएचएम 2017-18 मालेगांव झोडगा आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र झोडगा, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  15 एनएचएम 2017-18 मालेगांव घाणेगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र घाणेगांव, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  16 एनएचएम 2017-18 मालेगांव टिंगरी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र टिंगरी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  17 एनएचएम 2017-18 मालेगांव देवघाट आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र देवघाट, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  18 एनएचएम 2017-18 मालेगांव हिसवाळ आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र हिसवाळ, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  19 एनएचएम 2017-18 मालेगांव दहिवाळ आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र दहिवाळ ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  20 एनएचएम 2017-18 मालेगांव दसाणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र दसाणे ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  21 एनएचएम 2017-18 मालेगांव लेडाणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र लेडाणे ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  22 एनएचएम 2017-18 मालेगांव हताणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र हताणे ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  23 एनएचएम 2017-18 मालेगांव वडगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वडगांव, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  24 एनएचएम 2017-18 मालेगांव वडेल आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वडेल, ता.मालेगांव प्रलंबित - - -
  25 एनएचएम 2017-18 मालेगांव जेऊर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र जेऊर, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  26 एनएचएम 2017-18 मालेगांव चंदनपुरी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र चंदनपुरी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  27 एनएचएम 2017-18 मालेगांव निंबायती आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र निंबायती, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  28 एनएचएम 2017-18 मालेगांव रावळगांव 2 आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र रावळगांव 2, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  29 एनएचएम 2017-18 मालेगांव पिंपळगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पिंपळगांव, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  30 एनएचएम 2017-18 मालेगांव दाभाडी 1 आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र दाभाडी 1, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  31 एनएचएम 2017-18 मालेगांव दाभाडी 2 आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र दाभाडी 2, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  32 एनएचएम 2017-18 मालेगांव आघार बु. आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र आघार बु., ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  33 एनएचएम 2017-18 मालेगांव ढवळेश्वर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र ढवळेश्वर, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  34 एनएचएम 2017-18 मालेगांव वाके आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वाके, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  35 एनएचएम 2017-18 मालेगांव टाकळी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र टाकळी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  36 एनएचएम 2017-18 मालेगांव कौळाणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र कौळाणे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  37 एनएचएम 2017-18 मालेगांव पाटणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पाटणे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  38 एनएचएम 2017-18 मालेगांव मुंगसे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र मुंगसे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  39 एनएचएम 2017-18 मालेगांव विराणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र विराणे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  40 एनएचएम 2017-18 मालेगांव अजंग आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र अजंग, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  41 एनएचएम 2017-18 मालेगांव खाकुर्डी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र खाकुर्डी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  42 एनएचएम 2017-18 मालेगांव नांदगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र नांदगांव, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  43 एनएचएम 2017-18 मालेगांव सावकार वाडी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र सावकार वाडी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  44 एनएचएम 2017-18 मालेगांव यशगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र यशगांव, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  45 एनएचएम 2017-18 मालेगांव अस्ताणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र अस्ताणे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  46 एनएचएम 2017-18 मालेगांव डोंगराळे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र डोंगराळे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  47 एनएचएम 2017-18 मालेगांव काष्टी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र काष्टी, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  48 एनएचएम 2017-18 मालेगांव पोहाणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पोहाणे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  49 एनएचएम 2017-18 मालेगांव तळवाडे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र तळवाडे, ता.मालेगांव येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  50 एनएचएम 2017-18 मालेगांव चिराई आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र चिराई, ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  51 एनएचएम 2017-18 बागलाण पठावे   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पठावे , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  52 एनएचएम 2017-18 बागलाण जाड   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र जाड , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  53 एनएचएम 2017-18 बागलाण पिंपळकोठे   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पिंपळकोठे , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  54 एनएचएम 2017-18 बागलाण गोराणे   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र गोराणे , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  55 एनएचएम 2017-18 बागलाण बिजोटे   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र बिजोटे , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  56 एनएचएम 2017-18 बागलाण  वायेगांव   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वायेगांव , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  57 एनएचएम 2017-18 बागलाण  कंधाणे   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र कंधाणे , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  58 एनएचएम 2017-18 बागलाण  वटार   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वटार , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  59 एनएचएम 2017-18 बागलाण  तताणी   आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र तताणी , ता.बागलाण येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  60 एनएचएम 2017-18 देवळा  निंबोळा आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र निंबोळा, ता.देवळा येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  61 एनएचएम 2017-18 देवळा  पिंपळगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पिंपळगांव, ता.देवळा येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  62 एनएचएम 2017-18 देवळा  कनकापूर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र कनकापूर, ता.देवळा येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  63 एनएचएम 2017-18 देवळा  चिचवे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र चिचवे, ता.देवळा येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  64 एनएचएम 2017-18 देवळा  गिरणारे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र गिरणारे, ता.देवळा येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  65 एनएचएम 2017-18 चांदवड  उर्धुळ आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र उर्धुळ, ता.चांदवड येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  66 एनएचएम 2017-18 चांदवड  वाघदर्डी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र वाघदर्डी, ता.चांदवड येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  67 एनएचएम 2017-18 चांदवड  दुगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र दुगांव, ता.चांदवड येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  68 एनएचएम 2017-18 चांदवड  हट्टी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र हट्टी, ता.चांदवड येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  69 एनएचएम 2017-18 चांदवड  पारेगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness Sub Center)  उपकेंद्र पारेगांव, ता.चांदवड येथे दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  70 एनएचएम 2018-19 मालेगांव मालेगांव जिल्हा रुग्णालय मालेगांव, ता.मालेगांव येथे  LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  71 एनएचएम 2018-19 कळवण कळवण उप जिल्हा रुग्णालय कळवण, ता.कळवण येथे  LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  72 एनएचएम 2018-19 नाशिक नाशिक जिल्हा रुग्णालय नाशिक, ता.नाशिक येथे  LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  73 - - - - - - - - -
  74 एनएचएम 2018-19 चांदवड चांदवड उप जिल्हा रुग्णालय चांदवड, ता.चांदवड  LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  75 एनएचएम 2018-19 निफाड निफाड उप जिल्हा रुग्णालय निफाड, ता.निफाड LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  76 एनएचएम 2018-19 नांदगांव मनमाड उप जिल्हा रुग्णालय मनमाड, ता.नांदगांव  LaQshya अंतर्गत प्रसुती कक्षाची दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  77 एनएचएम 2018-19 नाशिक नाशिक जिल्हा रुग्णालय नाशिक येथील बालरुग्ण वार्डची (Paediatric  Ward) दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  78 एनएचएम 2018-19 बागलाण कपालेश्वर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र कपालेश्वर ता बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  79 एनएचएम 2018-19 बागलाण अंबासण आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंबासण ता.बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  80 एनएचएम 2018-19 बागलाण ताहाराबाद आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र ताहाराबाद ता.बागलाण येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  81 एनएचएम 2018-19 बागलाण जायखेडा आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र जायखेडा ता.बागलाण येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  82 एनएचएम 2018-19 बागलाण निरपुर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र निरपुर, ता.बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  83 एनएचएम 2018-19 बागलाण केळझर आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र केळझर, ता.बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  84 एनएचएम 2018-19 बागलाण विरगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र विरगांव, ता.बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  85 एनएचएम 2018-19 बागलाण ब्रम्हणगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र ब्रम्हणगांव, ता.बागलाण येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  86 एनएचएम 2018-19 बागलाण अलियाबाद आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र अलियाबाद, ता.बागलाण येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  87 एनएचएम 2018-19 चांदवड काजिसांगवी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र काजिसांगवी, ता.चांदवड येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  88 एनएचएम 2018-19 चांदवड तळेगांव रोही आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र तळेगांव रोही, ता.चांदवड येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  89 एनएचएम 2018-19 चांदवड उसवाड आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र उसवाड, ता.चांदवड येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  90 एनएचएम 2018-19 चांदवड वडाळी भोई आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडाळी भोई, ता.चांदवड येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  91 एनएचएम 2018-19 चांदवड वडनेर भौरव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडनेर भौरव, ता.चांदवड येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  92 एनएचएम 2018-19 देवळा दहिवड आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र दहिवड, ता.देवळा येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  93 एनएचएम 2018-19 देवळा खर्डा आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र खर्डा, ता.देवळा येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  94 एनएचएम 2018-19 देवळा मेशी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र मेशी, ता.देवळा येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  95 एनएचएम 2018-19 मालेगांव चिखल ओहोळ आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र चिखल ओहोळ, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  96 एनएचएम 2018-19 मालेगांव कळवाडी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र कळवाडी, ता.मालेगांव येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  97 एनएचएम 2018-19 मालेगांव करंजगव्हाण आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र करंजगव्हाण, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  98 एनएचएम 2018-19 मालेगांव मळगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र मळगांव, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  99 एनएचएम 2018-19 मालेगांव निमगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र निमगांव, ता.मालेगांव येथील इमारतीच्या ठिकाणी माहिती फलक तयार करणे व दर्शनी भागावर प्रतिक / चिन्ह  Logo बसविणे प्रलंबित - - -
  100 एनएचएम 2018-19 मालेगांव रावळगांव आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र रावळगांव, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  101 एनएचएम 2018-19 मालेगांव सौदाणे आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र सौदाणे, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  102 एनएचएम 2018-19 मालेगांव सोनज आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोनज, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  103 एनएचएम 2018-19 मालेगांव वडनेर खाकुर्डी आरोग्य वर्धिनी (Health Wellness  PHC)  प्राथमिक आरोग्य केंद्र वडनेर खाकुर्डी, ता.मालेगांव येथील इमारतीचे Colour Branding करणे प्रलंबित - - -
  104 एनएचएम 2018-19 कळवण कळवण उपजिल्हा रुग्णालय कळवण, ता.कळवण येथील OPEN DEFECATION FREE BLOCK  अंतर्गत दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  105 एनएचएम 2018-19 देवळा उमराळे ग्रामीण रुग्णालय उमराळे ता.देवळा येथील OPEN DEFECATION FREE BLOCK  अंतर्गत दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  106 एनएचएम 2018-19 इगतपूरी इगतपूरी ग्रामीण रुग्णालय इगतपूरी, ता.इगतपूरी येथील OPEN DEFECATION FREE BLOCK  अंतर्गत दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  107 एनएचएम 2018-19 नांदगांव नांदगांव ग्रामीण रुग्णालय नांदगांव, ता.नांदगांव येथील OPEN DEFECATION FREE BLOCK  अंतर्गत दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -
  108 एनएचएम 2018-19 कळवण कळवण उपजिल्हा रुग्णालय कळवण, ता.कळवण येथील OPEN DEFECATION FREE BLOCK  अंतर्गत दुरुस्ती करणे प्रलंबित - - -