• छापा
 • ल.पा.पूर्व   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  001 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव मुंगसे सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा मुंगसे-2 16/1/2019 चे भगवती म स सं शेंदुर्णी ता मालेगाव -
  003 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर   दातली को.टा.बंधारा दुरु. दातली 16/1/2019 चे एकता लि -
  004 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर  मुसळगांव साठ. बं. दुरु.मुसळगांव (भोकरपटटी) क्र-1 16/1/2019 श्री चंद्रकांत पुंजा सांगळे -
  005 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड रामनगर साठवण बंधारा दुरु. रामनगर क्र-7 16/1/2019 चे वडार कामगार म स सं मांडवड ता नांदगाव जि नाशिक -
  006 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड ओणे साठवण बंधारा दुरु. ओणे क्र-3 16/1/2019 चे नवनाथ त स सं मर्या पाचोरे खु ता निफाड -
  007 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव मुंगसे सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा मुंगसे-1 16/1/2019 चे चामुडामाता म स सं मालेगाव 9420002707
  008 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  न्याहारखेडा सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा न्याहारखेडा बु. 15/1/2019 चे गुरुदत्त म स सं नगरसुल ता येवला -
  009 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव दहिकुटे सिमेट कॉक्रीट बंधारा दहिकुटे-2 14/1/2019 श्री सागर सुरेश भामरे कजवाडे ता मालेगाव जि.नाशिक -
  010 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव  पाटणे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा पाटणे -2 14/1/2019 श्री विशाल जनार्दन पाटील मालेगाव कँम्प मालगाव जि.नाशिक -
  011 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव सौदाणे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा सौदाणे (परसुल नदी) 14/1/2019 श्री संजय नारायण वाघ ३५ सुमन निवास राणाप्रताप चौक सिडको जि.नाशिक -
  012 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव टेहरे गावतलाव दुरुस्ती टेहरे 14/1/2019 कु.तेजस्वी अनिल वाघ,मु.पो.टाकळी ता.मालेगाव 9552111101
  tejasviwagh99@gmail.com
  013 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगाव पाणेवाडी  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा पाणेवाडी क्र-3 14/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  014 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगाव  सटाणे सिमेंट प्लग बंधारा दुरुस्ती सटाणे 14/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  015 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव मेहुणे  सिमेंट कॉक्रीट बंधारा मेहुणे  14/1/2019 चे मालेगाव पाईप फीटींग व प्लंबीग मजुर व बांधकाम मर्या मालेगाव जि.नाशिक -
  016 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव दहिकुटे सिमेंट कॉक्रीट बंधारा दहिकुटे-क्र-1 14/1/2019 श्री सागर सुरेश भामरे कजवाडे ता मालेगाव जि.नाशिक -
  017 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव लुल्ले को.टा.बंधारा दुरु. लुल्ले 14/1/2019 श्री महेश दादाजी बच्छाव जि नाशिक -
  018 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर कोनांबें  गावतलाव दुरु. कोनांबें (औढेवाडी रोड) 14/1/2019 चे जय संतोषी म.स.सं ठाणगाव ता सिन्नर -
  019 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव काष्टी पाझर तलाव दुरुस्ती काष्टी 14/1/2019 श्री सुजित राजेंद्र सुर्यवंशी मालेगाव जि नाशिक -
  020 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव पिंपळगांव  पाझर तलाव दुरुस्ती पिंपळगांव (शाळेजवळ) 14/1/2019 श्री.सागर सुरेश भामरे जि.नाशिक -
  021 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु.विंचुर-2 12/1/2019 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  022 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु.विंचुर-5 12/1/2019 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  023 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड हरनुल सिमेंट कॉक्रिट बंधारा हरनुल 12/1/2019 श्री भाउसाहेब तुकाराम शेलार मु.पो. गंगावे ता.चांदवड जि.नाशिक -
  024 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर  हरसुले को.टा.बंधारा दुरु. हरसुले 12/1/2019 श्री कैलास माधवराव अहिरराव हिरावाडी पंचवटी नाशिक -
  025 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-1 12/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेंड मनमाडता नांदगाव -
  026 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-2 12/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेंड मनमाडता नांदगाव -
  027 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-3 12/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेंड मनमाडता नांदगाव -
  028 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर  जायगाव साठवण बंधारा दुरु.जायगाव (गिते वस्ती ) 12/1/2019 श्री शेख रियाज  कम्रुदीन साई दर्शन पखालरोड नाशिक -
  029 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव दाभाडी  को.टा.बंधारा दुरु. दाभाडी क्र-7 12/1/2019 श्री.रोहित दशरथ निकम,सटाणा नाका,मालेगाव जि.नाशिक -
  030 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव दाभाडी साठवण बंधारा दुरुस्ती दाभाडी  12/1/2019 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित दाभाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  031 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव मुंगसे  गावतलाव दुरुस्ती मुंगसे  12/1/2019 श्री.सुजित राजेंद्र सुर्यवंशी,मालेगाव जि.नाशिक -
  032 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर हरसुले  पाझर तलाव दुरुस्ती हरसुले (डेअरीजवळ) 12/1/2019 तेजस कन्स्ट्रक्शन श्री आर टी शिंदे ठाणगाव ता सिन्नर 9422921877
  ramnath2202@gmail.com
  033 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  बाभुळवाडी पाझर तलाव दुरुस्ती बाभुळवाडी  12/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  034 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव टेहरे साठवण बंधारा दुरुस्ती टेहरे 12/1/2019 चे संजय गांधी म स सं जळगाव नि ता मालेगाव -
  035 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव पाटणे साठवण बंधारा दुरुस्ती पाटणे 12/1/2019 चे संजय गांधी म स सं जळगाव नि ता मालेगाव -
  036 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव  टेहरे-2 साठवण बंधारा दुरुस्ती टेहरे-2 12/1/2019 चे संजय गांधी म स सं जळगाव नि ता मालेगाव -
  038 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव दाभाडी को.टा.बंधारा दुरुस्ती दाभाडी -4 (पानिणी) 12/1/2019 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित दाभाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  040 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव काष्टी  गावतलाव दुरुस्ती काष्टी  12/1/2019 श्री.शेखर कैलास पवार,पिंपळगाव ता.मालेगाव जि.नाशिक -
  041 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव  दाभाडी  पाझर तलाव दुरुस्ती दाभाडी (रोकडेाबा वस्ती) 12/1/2019 श्री.शेखर कैलास पवार,पिंपळगाव ता.मालेगाव जि.नाशिक -
  042 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव आघार खु. साठवण बंधारा दुरुस्ती आघार खु. 12/1/2019 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित दाभाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  043 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव  जातेगांव रिचार्ज बंधारा जातेगांव-1 12/1/2019 चे.नयन म.स.स. नांदगाव जि.नाशिक -
  044 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव  जातेगांव रिचार्ज बंधारा जातेगांव-2 12/1/2019 चे.नयन म.स.स. नांदगाव जि.नाशिक -
  045 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  खादगांव  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा खादगांव  12/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  046 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव आघार खु. साठवण बंधारा दुरुस्ती आघार खु. 11/1/2019 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित दाभाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  047 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव जळगांव  सिमेंट कॉक्रीट बंधारा जळगांव ( निं.) 11/1/2019 चे विज्ञान म स सं  मालेगाव -
  048 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर वडगांव सिन्नर सा. बं. दुरु.वडगांव सिन्नर (केवाड) क्र-1 11/1/2019 श्री.कैलास माधवराव आहिरराव,हिरावाडी पंचवटी,नाशिक -
  049 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव सौदाणे  सिमेट बंधारा दुरु. सौंदाणे (खा-याओहळ) 11/1/2019 श्री संजय नारायण वाघ ३५ सुमन निवास राणाप्रताप चौक सिडको जि.नाशिक -
  050 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव  दाभाडी  पाझर तलाव दुरुस्ती दाभाडी (भोक-या नाला) 11/1/2019 श्री.रोहित दशरथ निकम,सटाणा नाका,मालेगाव जि.नाशिक -
  051 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव आघार खु को.टा.बंधारा दुरुस्ती आघार खु. 11/1/2019 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित दाभाडी ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  052 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव टेहरे गावतलाव दुरुस्ती टेहरे 11/1/2019 कु.तेजस्वी अनिल वाघ,मु.पो.टाकळी ता.मालेगाव 9552111101
  tejasviwagh99@gmail.com
  053 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  विटावे  गावतलाव दुरुस्ती विटावे  11/1/2019 चे चित्रा मजुर सह संस्था लि.वाकि खु मा.चांदवड जि.नाशिक -
  054 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  वेहेळगांव सिमेट कॉ.रिचार्ज बंधारा वेहेळगांव -1 11/1/2019 श्री.नंदकुमार कैलाश आजगे, शिरसगाव ता.येवला जि.नाशिक -
  055 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  वेहेळगांव सिमेट कॉ.रिचार्ज बंधारा वेहेळगांव -2 11/1/2019 श्री.नंदकुमार कैलाश आजगे, शिरसगाव ता.येवला जि.नाशिक -
  056 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  वडाळी खुर्द  गावतलाव दुरु. वडाळी खुर्द  11/1/2019 चे .चिंतामणी मजुर सहकारी संस्था मर्या नांदगाव ता नांदगाव -
  057 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  पाणेवाडी  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा पाणेवाडी क्र-4 11/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  058 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  शास्त्रीनगर  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा शास्त्रीनगर  11/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  059 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  रेडगांव सिमेंट बंधारा दुरुस्ती रेडगांव -1 10/1/2019 श्री केशव तुकाराम पवार राहुड ता चांदवड -
  060 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  रेडगांव सिमेंट बंधारा दुरुस्ती रेडगांव -3 10/1/2019 श्री केशव तुकाराम पवार राहुड ता चांदवड -
  061 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  न्याहारखेडा  बु को.टा.बंधारा दुरु. न्याहारखेडा बु. 10/1/2019 चे गुरुदत्त म स सं नगरसुल ता येवला -
  062 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर  हरसुले को.टा.बंधारा दुरु. हरसुल (देवीमंदीर) 10/1/2019 श्री कैलास माधवराव अहिरराव हिरावाडी पंचवटी नाशिक -
  063 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर  फर्दापुर  को.टा.बंधारा दुरु. फर्दापुर (भोकण नाला) 10/1/2019 श्री भास्कर कचरु शेळके कासारवाडी ता.सिन्नर जि नाशिक -
  064 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर मोह को.टा.बंधारा दुरु.मोह 10/1/2019 श्री संदीप एकनाथ आव्हाड दोडी बु ता. सिन्नर -
  065 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर वडगांव रिचार्ज बंधारा वडगांव 10/1/2019 श्रीशेख रियाज कम्रुदीन , साई दर्शन पखालरोड नाशिक -
  066 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  साठवण बंधारा दुरु. म-हळगोई बु-1 10/1/2019 श्री प्रविण पांडुरंग शेळके दोडी बु ता सिन्नर -
  067 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  साठवण बंधारा दुरु. म-हळगोई बु-2 10/1/2019 श्री प्रविण पांडुरंग शेळके दोडी बु ता सिन्नर -
  068 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु. विंचुर क्र-8 10/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  069 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड गोंदेंगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेंगांव क्र-3 10/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  070 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड गोंदेंगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेंगांव क्र-4 10/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  071 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड रामनगर  साठवण बंधारा दुरु. रामनगर क्र-3 10/1/2019 चे धन्वंतरी म स सं चापडगाव ता निफाड -
  072 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड पाचोरे साठवण बंधारा दुरु.पाचोर बु क्र.-1 10/1/2019 चे नवनाथ त स सं मर्या पाचोरे खु ता निफाड -
  073 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड पाचोरे साठवण बंधारा दुरु.पाचोरे बु क्र.-2 10/1/2019 चे नवनाथ त स सं मर्या पाचोरे खु ता निफाड -
  074 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड दात्याणे साठवण बंधारा दुरु. दात्याणे क्र-2 10/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  075 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड दात्याणे साठवण बंधारा दुरु. दात्याणे क्र-3 10/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेांड मनमाड ता नांदगाव -
  076 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-4 10/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेांड मनमाड ता नांदगाव -
  077 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-5 10/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेांड मनमाड ता नांदगाव -
  078 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड सुकेणे साठवण बंधारा दुरु.मौजे सुकेणे-6 10/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेांड मनमाड ता नांदगाव -
  079 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड ब्राम्हणगांव  साठवण बंधारा दुरु.ब्राम्हणगांव विंचुर-2 10/1/2019 श्रीकृष्णकांत मुरलीधर खेांड मनमाड ता नांदगाव -
  080 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव मेहुणे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा दुरु. मेहुणे क्र-1 10/1/2019 चे सप्तश्रृंगी म स सं सोनज ता मालेगाव -
  081 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव मेहुणे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा दुरु. मेहुणे क्र-2 10/1/2019 चे सप्तश्रृंगी म स सं सोनज ता मालेगाव -
  082 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव तांदुळवाडी  गावतलाव दुरु. तांदुळवाडी  10/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  083 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  जातेगांव  सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. जातेगांव  10/1/2019 चे वडार कामगार म स सं मांडवड ता नांदगाव जि नाशिक -
  084 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  उसवाड गावतलाव दुरुस्ती उसवाड (बटाव वस्ती) 10/1/2019 चे श्री स्वामी समर्थ मजुर सह संस्था लि.कन्हेरवाडी मा.चांदवड जि.नाशिक -
  085 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  सुतारखेडे दगडी बंधारा दुरुस्ती सुतारखेडे -2 10/1/2019 श्री भाउसाहेब तुकाराम शेलार गंगावे ता.चांदवड 9422922258
  anilspatil9422@gmail.com
  086 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  सुतारखेडे दगडी बंधारा दुरुस्ती सुतारखेडे -3 10/1/2019 श्री भाउसाहेब तुकाराम शेलार गंगावे ता.चांदवड -
  087 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  रेडगांव को.टा.बंधारा दुरुस्ती रेडगांव  10/1/2019 श्री किरण रघुनाथ आहेर मु.पो गंगावे ता.चांदवड -
  089 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव पांढरुण को.टा.बंधारा दुरुस्ती पांढरुण 10/1/2019 चे संजय गांधी म स सं जळगाव नि ता मालेगाव -
  090 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव आघार बु. साठवण बंधारा दुरुस्ती आघार बु. 10/1/2019 चे मालेगाव पाईप फीटींग व प्लंबीग मजुर व बांधकाम मर्या मालेगाव जि.नाशिक -
  091 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  सटाणे सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा सटाणे 10/1/2019 श्री मनोज बाळसाहेब बर्वे  वरचेगाव ता.चांदवड -
  092 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  न्यायडोगरी  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा न्यायडोगरी -3 10/1/2019 श्री मनोज बाळसाहेब बर्वे  वरचेगाव ता.चांदवड -
  093 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  न्यायडोगरी  सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा न्यायडोगरी -2 10/1/2019 श्री मनोज बाळसाहेब बर्वे  वरचेगाव ता.चांदवड -
  095 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  न्यायडोगरी  सिमेंट प्लग बंधारा दुरुस्ती न्यायडोंगरी क्र-1 10/1/2019 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  096 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  साठवण बंधारा दुरु. म-हळगोई बु-9 10/1/2019 श्री अक्षय संजय बडवर अक्षरधाम गंगारपुर रोड नाशिेक -
  097 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  राहुड  को.टा.बंधारा दुरु.राहुड -1 10/1/2019 चे विकास मजुर सहकारी संस्था लि पिंपळगाव धाबली ता.चांदवड जि. नाशिक -
  098 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु.विंचुर-7 10/1/2019 चे गजेश्वर म स सं सायखेडा ता निफाड 9822952205
  100 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  न्याहारखेडा  बु साठवण बंधारा दुरु. न्याहारखेडा बु. 10/1/2019 चे गुरुदत्त म स सं नगरसुल ता येवला -
  101 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड   गणुर  पाझर तलाव दरुस्ती गणुर  10/1/2019 श्री भाउसाहेब तुकाराम शेलार गंगावे ता.चांदवड -
  102 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड गोंदेंगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेंगांव क्र-8 09/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  103 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड पाचोरे साठवण बंधारा दुरु.पाचोरे बु क्र.-3 09/1/2019 चे योगेश्वर म स सं रसलपुर ता निफाड -
  105 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड   मंगरुळ पाझर तलाव दुरुस्ती मंगरुळ 07/1/2019 श्री शक्तीसिंग विलासराव ढोमसे मु.पो मंगरुळ ता चांदवड जि.नाशिेक -
  106 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  कुंडाणे  पाझर तलाव दुरुस्ती कुंडाणे  07/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुने मुंगसरा ता.नाशिक जि.नाशिक -
  107 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड    पाथरशेंबे सिमेंट कॉक्रीट बंधारा पाथरशेंबे-1 07/1/2019 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  108 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव सौदाणे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा दुरु. सौदाणे (सोमनाथ बंधारा ) 07/1/2019 चे भोलेनाथ मजुर व बांध सह संस्था लि जाटपाटे ता मालेगाव जि नाशिक -
  109 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव  नगांव सिमेट कॉक्रीट बंधारा नगांव (दि.) 07/1/2019 चे चंद्रभागा मजुर व बांध सह.संस्था पिंपळगाव ता मालेगाव जि नाशिक -
  110 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव  टेहरे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा टेहरे  07/1/2019 चे भोलेनाथ मजुर व बांध सह संस्था लि जाटपाटे ता मालेगाव जि नाशिक -
  111 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव मुंगसे  सिमेट कॉक्रीट बंधारा मुंगसे  07/1/2019 चे चंद्रभागा मजुर व बांध सह.संस्था पिंपळगाव ता मालेगाव जि नाशिक -
  112 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगांव  दाभाडी  सिमेट कॉक्रीट बंधारा दाभाडी (लोंढयानाला) 07/1/2019 श्री रोहीत दशरथ निकम मु.पो दाभाडी ता मालेगाव जि. नाशिक -
  113 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  बाभुळवाडी  सिमेट कॉ.रिचार्ज बंधारा बाभुळवाडी  07/1/2019 श्री रुपेश नंदकुमार पाटील पंचायत समिती समोर नांदगाव जि नाशिक -
  115 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  वाकी खुर्द  को.टा.बंधारा दुरुस्ती वाकी खुर्द  04/1/2019 चे श्री स्वामी समर्थ मजुर सह संस्था लि.कन्हेरवाडी मा.चांदवड जि.नाशिक 9422922258
  anilspatil9422@gmail.com
  116 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड वाहेगांव साठवण बंधारा दुरु. वाहेगांव क्र-1 04/1/2019 श्री विशाल गोकुळ परदेशी पारेगाव रोड ता. येवला जि.नाशिक -
  117 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड श्रीरामनगर साठवण बंधारा दुरु. श्रीरामनगर -2 04/1/2019 श्री मनोहर गोकुळ हींडोरे मु.पो वासळी ता.नाशिक नाशिक -
  118 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड गोंदेंगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेंगांव क्र-7 04/1/2019 चे महादेव मजुर सह  मर्या सोनेवाडी बु ता निफाड जि नाशिक -
  119 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड ओणे साठवण बंधारा दुरु. ओणे क्र-2 04/1/2019 चे श्री गजेंश्वर वडार मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या लि.सायरखेडे -
  120 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर
  शहा साठवण बंधारा दुरु.शहा 04/1/2019 चे भाग्ययलक्ष्मी मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या किर्तांगळी ता सिन्नर जि नाशिक -
  121 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर पाथरे खुर्द साठवण बंधारा दुरु. पाथरे खुर्द 04/1/2019 चे भाग्ययलक्ष्मी मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या किर्तांगळी ता सिन्नर जि नाशिक -
  123 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड    पाथरशेंबे सिमेंट कॉक्रीट बंधारा पाथरशेंबे-2 04/1/2019 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  124 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  काजीसांगवी  गावतलाव दुरुस्ती काजीसांगवी  04/1/2019 चे वैभव मजुर सह संस्था लि.दरेगाव ता चांदवड जि.नाशिक -
  125 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड पाचोरे बु. पाझर तलाव दुरु.पाचोरे बु. 04/1/2019 चे म्हाळसादेवी मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था लि.मांजरगाव खुर्द ता निफाड  9766029902
  prashantpatil103@gmail.com
  126 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा विंचुर -3 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  127 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु.विंचुर-9 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  128 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर को.टा. बंधारा दुरु.विंचुर-10 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  129 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर को.टा. बंधारा दुरु.विंचुर-11 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  130 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु.विंचुर-12 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  131 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड म-हळगोई साठवण बंधारा दुरु.म-हळगोई बु.-3 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  132 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड म-हळगोई साठवण बंधारा दुरु.म-हळगोई बु.-5 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  133 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  विसापुर सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा विसापुर -1 04/1/2019 चे गवळी माता तजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  134 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  न्याहारखेडा खुर्द गावतळे दुरु न्याहारखेडा खुर्द 04/1/2019 श्री पवन मलुर सह संस्था लि साताळी येवला  -
  135 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  न्याहारखेडा  बु गावतळे दुरु न्याहारखेडा बु. 04/1/2019 चे.पृथ्वी मजुर सह संस्था मर्यापिंपळगाव लेप ता येवला जि नाशिक -
  136 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  विसापुर गावतळे दुरु विसापुर-1 04/1/2019 चे गवळी माता मजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  137 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  विसापुर पाझर तलाव दुरु.विसापुर -2 04/1/2019 चे गवळी माता मजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  138 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  विसापुर पाझर तलाव दुरु.विसापुर -1 04/1/2019 चे गवळी माता मजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  139 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला   गुजरखेडा साठवण बंधारा दुरु. गुजरखेडा-1 04/1/2019 चे गवळी माता मजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  140 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला   गुजरखेडा साठवण बंधारा दुरु. गुजरखेडा-2 04/1/2019 चे गवळी माता मजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  141 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला  आंबेगांव पाझर तलाव दुरु.आंबेगांव  04/1/2019 चे.पृथ्वी मजुर सह संस्था मर्यापिंपळगाव लेप ता येवला जि नाशिक -
  142 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड श्रीरामनगर साठवण बंधारा दुरु. श्रीरामनगर -1 04/1/2019 श्री मनोहर गोकुळ हींडोरे मु.पो वासळी ता.नाशिक नाशिक -
  143 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड श्रीरामनगर साठवण बंधारा दुरु. श्रीरामनगर -3 04/1/2019 श्री मनोहर गोकुळ हींडोरे मु.पो वासळी ता.नाशिक नाशिक -
  144 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  साठवण बंधारा दुरु. म-हळगोई बु-6 04/1/2019 श्री चंद्रशेखर पंढरीनाथ डांगे श्री समर्थ अर्पा हनुमानवाडी पंचवटी ता नाशिक जि नाशिक -
  145 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु. विंचुर क्र-6 04/1/2019 श्री मनोहर गोकुळ हींडोरे मु.पो वासळी ता.नाशिक नाशिक -
  146 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  नारायणगांव पाझर तलाव दुरु. नारायणगांव 04/1/2019 चे सदिच्छा मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो कळमदरे ता चांदवड जि.नाशिक -
  147 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड ब्राम्हणगांव विंचुर साठवण बंधारा दुरु. ब्राम्हणगांव विंचुर-1 04/1/2019 श्री रंजित चंद्रभान कंदारे मु.पो शिवाजी रोड जेलरोड /नशिकरोड ता नाशिक जि नाशिक -
  148 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला
  कौटखेडा गावतलाव दुरु.कौटखेडा 04/1/2019 चे गवळी माता तजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  149 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला
  कौटखेडा सिमेंट कॉक्रिट बंधारा कौटखेडा 04/1/2019 चे गवळी माता तजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  150 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला
  न्याहारखेडा  सिमेंट कॉक्रिट बंधारा न्याहारखेडा क्र-1 04/1/2019 चे गवळी माता तजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  151 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 येवला
  न्याहारखेडा  सिमेंट कॉक्रिट बंधारा न्याहारखेडा क्र-2 04/1/2019 चे गवळी माता तजुर सह संस्था मर्या सुरेगाव ता येवला जि.नाशिक -
  152 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  साठवण बंधारा दुरु. म-हळगोई बु-8 04/1/2019 श्री चंद्रशेखर पंढरीनाथ डांगे श्री समर्थ अर्पा हनुमानवाडी पंचवटी ता नाशिक जि नाशिक -
  153 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर  खोपडी खु सिमेंट कॉक्रीट रिचार्ज बंधारा (खोपडी खुर्द) 04/1/2019 चे तुळजाभवानी मजुर सह व बांधकाम संस्था लि बारागावपिंप्री कापुसवाडी ता सिन्नर जि.नाशिक -
  154 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर को.टा. बंधारा दुरु.विंचुर-10 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  155 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर को.टा. बंधारा दुरु.विंचुर-11 04/1/2019 श्री किरण भाउसाहेब म्हैसधुणे मुगंसरा ता नाशिक -
  156 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव आघार खुर्द  सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा आघार खुर्द  04/1/2019 श्री रोहीत दशरथ निकम मु.पो दाभाडी ता मालेगाव जि.नाशिक -
  157 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव मंगुसे सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा मंगुसे-3  04/1/2019 चे रावळगाव मजुर सहकारी संस्था लि.रावळगाव ता. मालेगाव जि नाशिक -
  158 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव काष्टी सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा काष्टी 04/1/2019 श्री रोहीत दशरथ निकम मु.पो दाभाडी ता मालेगाव जि.नाशिक -
  159 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव आघार बु. सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा आघार बु. 04/1/2019 श्री रोहीत दशरथ निकम मु.पो दाभाडी ता मालेगाव जि.नाशिक -
  160 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड शेलु दगडी बंधारा दुरू.शेलु 04/1/2019 श्री किरण वसंतराव भगत मु.पो दावचवाडी ता निॅफाड जि.नाशिक -
  161 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड मालसाणे सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. मालसाणे 04/1/2019 श्री किरण वसंतराव भगत मु.पो दावचवाडी ता निॅफाड जि.नाशिक -
  162 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड भोयेगांव दगडी बंधारा दुरू. भोयेगांव 04/1/2019 श्री जयपाल हरसिंग परदेशी डावगर नगर गणुर रोड ता चांदवड जि नाशिक -
  163 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड धोडांबे सिमेंट कॉक्रिट बंधारा धोडांबे (विजयनगर) 04/1/2019 श्री महेश अरंण न्याहारकर मु.पो वाहेगावसाळ लि.ता चांदवड -
  164 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड वाकी बु. को.टा.बंधारा दुरु. वाकी बु. 04/1/2019 श्री महेश अरंण न्याहारकर मु.पो वाहेगावसाळ लि.ता चांदवड -
  165 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड म-हळगोई  सिमेट कॉ.रिचार्ज बंधारा म-हळगोई बु- 04/1/2019 श्री विशाल गोकुळ परदेशी पारेगाव रोड ता. येवला जि.नाशिक -
  166 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड ओणे साठवण बंधारा दुरु. ओणे क्र-1 04/1/2019 चे गजेश्वर म स सं सायखेडा ता निफाड -
  167 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर   दातली  पाझर तलाव दुरु. दातली  04/1/2019 चे दंताळेश्वर मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या दातली ता. सिन्नर जि.नाशिक -
  168 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव वेहेळगांव  सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. वेहेळगांव  04/1/2019 श्री रुपेश नंदकुमार पाटील श्रीरामनगर मालेगाव रोड ता नांदगाव जि नाशिक -
  169 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव बाभुळवाडी  सिमेंट प्लग बंधारा दुरु.बाभुळवाडी  04/1/2019 श्री रुपेश नंदकुमार पाटील श्रीरामनगर मालेगाव रोड ता नांदगाव जि नाशिक -
  170 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  विटावे  गावतलाव दुरुस्ती विटावे  04/1/2019 चे चित्रा मजुर सह संस्था लि.वाकि खु मा.चांदवड जि.नाशिक -
  171 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव आघार बु. को.टा.बंधारा दुरुस्ती आघार बु. 04/1/2019 चे भोलेनाथ मंजुर व बांधकाम सह संस्था मर्या जाटपाडे ता.मालेगाव जि.नाशिक -
  172 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव मुंगसे को.टा.बंधारा दुरुस्ती मुंगसे 04/1/2019 चे चंद्रभागा मंजुर व बांधकाम सह संस्था मर्या पिंपळगाव ता.मालेगाव जि.नाशिक -
  173 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव सौदाणे को.टा.बंधारा दुरुस्ती सौदाणे  04/1/2019 चे भोलेनाथ मंजुर व बांधकाम सह संस्था मर्या जाटपाडे ता.मालेगाव जि.नाशिक -
  174 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  चिंचोले को.टा.बंधारा दुरु. चिंचोले क्र 2 04/1/2019 चे विकास मजुर सहकारी संस्था लि पिंपळगाव धाबली ता.चांदवड जि. नाशिक -
  175 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  चिंचोले दगडी बंधारा दुरु. चिंचोले 04/1/2019 चे विकास मजुर सहकारी संस्था लि पिंपळगाव धाबली ता.चांदवड जि. नाशिक -
  176 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर कुंदेवाडी साठवण बंधारा दुरु कुंदेवाडी (मांजरे) 01/1/2019 चे देवांशीबाब म स सं मर्या मु.पो कासारवाडी ता.सिन्नर -
  177 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर जामगांव गावतलाव दुरु. जामगांव 01/1/2019 चे कर्मयोगी मजुर बांधकाम सहकारी संस्था मर्या चिंचोली ता.नाशिक -
  178 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर   गुळवंच गाव तलाव दुरु. गुळवंच (गावाजवळ) 01/1/2019 श्री पंकज अशेोक शेळके मु.पो.कासारवाडी ता. सिन्नर  -
  179 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर  केदारपुर को.टा.बंधारा दुरु. केदारपुर 01/1/2019 चे. दंताळेश्वर बांधकाम म स सं मर्या मु.पो दातली ता सिन्नर -
  180 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव दाभाडी  सिमेट कॉक्रीट बंधारा दाभाडी (लोंढयानाला) 01/1/2019 श्री रोहीत दशरथ निकम मु.पो दाभाडी ता मालेगाव जि. नाशिक -
  181 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड वाकी बु. सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. वाकी बु. 17/12/2018 चे. वैभव मजुर सहकारी संस्था मर्या लि.दरेगांव ता चांदवड जि.नाशिक -
  182 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव सटणे पाझर तलाव  दुरु सटणे 12-18-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  183 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव नागपुर रिचार्ज बंधारा नागपुर-1 17/12/2018 चे. मनमाड विभाग हमाल मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या. मनमाड ता. नांदगाव -
  184 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव नागपुर रिचार्ज बंधारा नागपुर-2 17/12/2018 चे. मनमाड विभाग हमाल मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या. मनमाड ता. नांदगाव -
  185 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव लोणवाडे सिमेट कॉक्रीट बंधारा दुरु. लोणवाडे 17/12/2018 चे संजय गांधी मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या जळगांव (नि) ता मालेगाव जि नाशिक -
  186 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर चंद्रपुर  गाव तलाव दुरु.चंद्रपुर (माउलीची तलाव ) 17/12/2018 चे.भैरवनाथ मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या सोनांबे ता. सिन्नर जि.नाशिक -
  187 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  शिंगवे सिमेट कॉ.बंधारा दुरु. शिंगवे-3 17/12/2018 श्री अक्षय संजय बडवर मु.पो अक्षरधाम बिल्डिंग आनंद नगर गंगापुर रोड जि.नाशिक -
  188 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  शिंगवे ब्रिटिश का (दगडी.बं. दु.)शिंगवे 17/12/2018 श्री अक्षय संजय बडवर मु.पो अक्षरधाम बिल्डिंग आनंद नगर गंगापुर रोड जि.नाशिक -
  189 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  विटावे सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. विटावे 17/12/2018 चे. वैभव मजुर सहकारी संस्था मर्या लि.दरेगांव ता चांदवड जि.नाशिक -
  190 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  उसवड़ सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. उसवड़ 17/12/2018 श्री निखील  मधुकर गायवाड मु.पो.प्लॅा न.3 मोहीनी बी अपार्ट त्रिमुर्ती चौक जि.नाशिक -
  191 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  बोपाने को.टा.बंधारा दुरु. बोपाने 12-17-18 चे.संत यादव मजुर बांध सहकारी सोसायटी लि. रेडगांव खुर्द ता. चांदवड जि.नाशिक -
  192 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  भुत्याणे दगडी बंधारा दुरु. भुत्याणे 14/12/2018 मे.बालाजी कंन्स्टक्शन प्रो.प्रा.श्री शैलेश गंगाधर ठाकरे ता.चांदवड जि.नाशिक -
  193 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड भुत्याणे को.पा.बंधारा दुरु. भुत्याणे 14/12/2018 मे.बालाजी कंन्स्टक्शन प्रो.प्रा.श्री शैलेश गंगाधर ठाकरे ता.चांदवड जि.नाशिक -
  194 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड मरळगोई बु सिमेंट प्लग बंधारा मरळगोई बु. 14/12/2018 श्री महेश अरुण न्याहारकर मु.पो.वाहेगांवसाळ ता.चांदवड जि.नाशिक -
  195 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड ब्राम्हणगांव विंचुर सिमेंट प्लग बंधारा ब्राम्हणगांव विंचुर 14/12/2018 श्री महेश अरुण न्याहारकर मु.पो.वाहेगांवसाळ ता.चांदवड जि.नाशिक -
  196 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड गोंदेगांव सिमेंट प्लग बंधारा गोंदेगांव 14/12/2018 श्री महेश अरुण न्याहारकर मु.पो.वाहेगांवसाळ ता.चांदवड जि.नाशिक -
  197 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर मोहदरी  गाव तलाव दुरु.मोहदरी  14/12/2018 चे. जय संतोषी मजुर बांध सहकारी सो.ली ठाणगांव ता.सिन्नर जि.नाशिक -
  198 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव पाझनदेव सिमेंट प्लग बंधारा दुरु पाझनदेव 14/12/2018 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  199 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव शास्त्रीनगर सिमेंट प्लग बंधारा दुरु शास्त्रीनगर 14/12/2018 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  200 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव सटणे सिमेंट प्लग बंधारा दुरु सटणे 15/01/2019 चे क्राती ज्योती म.स.संस्था मनमाड ता.नांदगांव  -
  201 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  भरवीर  को.टा.बंधारा  दुरु. भरवीर  13/12/2018 चे भाग्यलक्ष्मी मजुर बांधकाम सहकारी संस्था लि परसुल ता.चांदवड जि. नाशिक -
  202 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  भरवीर दगडी बंधारा दुरु.  भरवीर (वसंत बंधा.) 13/12/2018 चे भाग्यलक्ष्मी मजुर बांधकाम सहकारी संस्था लि परसुल ता.चांदवड जि. नाशिक -
  203 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव पाटणे सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा पाटणे 13/12/2018 चे.माळमाथा मजुर सहकारी संस्था लि.शेंदुर्णी ता. मालेगाव जि नाशिक -
  204 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड वडाळी भोई को.टा.बंधारा  दुरु. वडाळी भोई  13/12/2018 चे.श्री स्वामी समर्थ मजुर सहकारी संस्था लि कन्हेरवाडी ता.चांदवड जि. नाशिक -
  205 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड दहीवद दगडी बंधारा दुरु. दहीवद 05-12-18 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  206 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड नाराणगांव को.टा.बंधारा दुरु. नाराणगांव 05-12-18 श्री.राजेंद्र काळु ठाकरे मु.पो पाथरेथेंब ता चांदवड -
  207 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड तिसगांव को.टा.बंधारा दुरु. तिसगांव 05-12-18 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  208 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव पांझणदेव रिचार्ज बंधारा पांझणदेव 05-12-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव 9850043469
  shreemayurashwar69@gmail.com
  209 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  शिंगवे  सि. कॉ.बं. दुरु.  शिंगवे -1 (गावाजवळील) 05-12-18 श्री केशव तुकाराम पवार मु.पो राहुड पो उसवाड ता चांदवड -
  210 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड  शिंगवे  सिमेट कॉ.बंधारा दुरु.  शिंगवे -2 05-12-18 श्री केशव तुकाराम पवार मु.पो राहुड पो उसवाड ता चांदवड -
  211 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  भरवस गावतळे दुरु.भरवस 05-12-18 चे. अष्टविनायक मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या नांदुर्डी ता निफाड जि.नाशिक -
  212 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव दाभाडी सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा  दाभाडी 05-12-18 चे गिरणा मजुर व बांधकाम संस्था मर्यादित भाउसाहेनगर ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  213 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव जळगांव नि. को.टा.बंधारा दरु.जळगांव नि. 05-12-18 चे विज्ञान मजुर व  संस्था मर्या ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  214 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव जळगांव नि. सि.कॉ.बंधारा दुरु.  जळगांव नि. 05-12-18 चे विज्ञान मजुर व  संस्था मर्या ता. मालेगाव जि. नाशिक -
  215 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 सिन्नर कुंदेवाडी सिमेंट प्लग बंधारा दुरु.मौजे कुंदेवाडी 05-12-18 चे. तुळजाभवानी मजुर सहकारी संस्था मर्या आरगांव पिप्री ता सिन्नर जि.नाशिक -
  216 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव एकवइ रिचार्ज बंधारा एकवइ क्र 1 05-12-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  217 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव एकवइ रिचार्ज बंधारा एकवइ क्र 2 05-12-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  218 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव पानेवाडी रिचार्ज बंधारा पानेवाडी क्र 1 05-12-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  219 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव पानेवाडी रिचार्ज बंधारा पानेवाडी क्र 2 05-12-18 चे प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  220 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव बोलठाण रिचार्ज बंधारा बोलठाण क्र 5 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  221 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव जवळकी रिचार्ज बंधारा जवळकी 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  222 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव बोलठाण रिचार्ज बंधारा बोलठाण क्र 3 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  223 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव बोलठाण रिचार्ज बंधारा बोलठाण क्र 4 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  224 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव बोलठाण रिचार्ज बंधारा बोलठाण क्र 1 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  225 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 नांदगांव बोलठाण रिचार्ज बंधारा बोलठाण क्र 2 05-12-18 चे क्रांतीज्योती मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या मु.पो.मनमाड ता नांदगाव -
  226 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड .वाकी खुर्द सिमेंट प्लग बंधारा दुरु.वाकी खुर्द 05-12-18 चे. श्री.स्वामी समर्थ मजुर संस्था मर्यादित मु.पो. कन्हेरवाडी ता.चांदवड जि नाशिक -
  227 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  गोंदेगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेगांव क्र-5 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  228 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  गोंदेगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेगांव क्र-6 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  229 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  ब्राम्हाणगांव  साठवण बंधारा दुरु. ब्राम्हाणगांव विंचुर -3 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  230 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  ब्राम्हाणगांव  साठवण बंधारा दुरु. ब्राम्हाणगांव विंचुर -4 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  231 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  ब्राम्हाणगांव  साठवण बंधारा दुरु. ब्राम्हाणगांव विंचुर-5 28/11/2018 चे. नवनाथ मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था लि.पाचोरे खुर्द ता निफाड  -
  232 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड  भरवस साठवण बंधारा दुरु. भरवस 28/11/2018 चे. अष्टविनायक मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या नांदुर्डी ता निफाड जि.नाशिक -
  233 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा विंचुर -1 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  234 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड विंचुर सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा विंचुर -2 28/11/2018 श्री.रोहीत कलीदास चव्हाण हिरावाडी पंचवटी नाशिक -
  235 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड वाहेगांव  साठवण बंधारा दुरु.वाहेगांव क्र-3 28/11/2018 श्री.रोहीत कलीदास चव्हाण हिरावाडी पंचवटी नाशिक -
  236 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड साळसाणे सिमेंट प्लग बंधारा दुरु.साळसाणे-1 28/11/2018 श्री.अनिल पांडुरंग शिंदे रेंडगाव खु ता चांदवड नाशिक -
  237 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड साळसाणे सिमेंट प्लग बंधारा दुरु. साळसाणे-2 28/11/2018 श्री.अनिल पांडुरंग शिंदे रेंडगाव खु ता चांदवड नाशिक -
  238 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड दात्याणे साठवण बंधारा दुरु. दात्याणे क्र-4 28/11/2018 चे श्री गजेंश्वर वडार मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या लि.सायरखेडे -
  239 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड रामनगर  साठवण बंधारा दुरु. रामनगर क्र-5 28/11/2018 चे श्री गजाजन मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्या म्हाळासाकोरे ता निफाड -
  240 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड तिसगांव को.टा.बंधारा दुरु. तिसगांव 05/12/2018 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  241 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 चांदवड नाराणगांव को.टा.बंधारा दुरु. नाराणगांव 28/11/2018 श्री.राजेंद्र काळु ठाकरे मु.पो पाथरेथेंब ता चांदवड -
  242 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगाव पाटणे साठवण बंधारा दुरुस्ती पाटणे (परसुल) 11-17-18 मे.समाधान अर्थ मुव्हर्स प्रो.समाधान आत्मराम कचवे मु.पो.दहिदी ता.मालेगाव -
  243 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर  वडगांव सिन्नर को.टा..बंधारा दुरु. वडगांव सिन्नर  01-16-19 चे गणेश म स सं सिन्नर 9822248367
  244 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड विंचुर साठवण बंधारा दुरु. विंचुर क्र-3 12-01-19 श्री विशाल गोकुळ परदेशी पारेगाव रोड ता. येवला जि.नाशिक -
  245 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव काष्टी पाझर  तलाव दुरुस्ती काष्टी 12/01/2019 श्री सुजित राजेंद्र सुर्यवंशी मालेगाव जि नाशिक -
  246 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 नांदगांव  न्यायडोगरी  दगडी बंधारा दुरुस्ती न्यायडोंगरी क्रमांक-2 10-01-19 श्री मनोज बाळसाहेब बर्वे ता.चांदवड -
  247 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 मालेगांव टेहरे  सि.कॉ.रिचार्ज बंधारा टेहरे  10-01-19 चे मालेगाव पाईप फीटींग व प्लंबीग मजुर व बांधकाम मर्या मालेगाव जि.नाशिक -
  248 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड  पाथरशेंबे सिमेंट कॉक्रीट बंधारा    पाथरशेंबे-1 04/1/2019 चे.धनदाई मजुर व बांध सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो चांदवड ता चांदवड जि.नाशिक -
  249 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड गोंदेगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेगांव क्र-2 18/12/2018 चे. नवनाथ मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था लि.पाचोरे खुर्द ता निफाउ  -
  250 2702-5634 ज.शि.अ  2018-2019 निफाड गोंदेगांव  साठवण बंधारा दुरु. गोंदेगांव क्र-1 18/12/2018 चे. नवनाथ मजुर व बांधकाम सहकारी संस्था लि.पाचोरे खुर्द ता निफाउ  -
  251 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव दाभाडी को.टा..बंधारा दुरु. दाभाडी क्र.2 22/01/2019 चे.विज्ञान म स सं मालेगाव -
  252 2702-5634 ज.शि.अ 2018-2019 मालेगाव पाटणे साठवण बंधारा दुरुस्ती पाटणे (स्मशानभुमीजवळ) 22/01/2019 श्री.राजेश तुळशीराम पगार -
  253 2702-5634 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर हरसुले साठवण बंधारा दुरुस्ती हरसुले(ब्रिटीशकालीन बंधारा) 22/01/2019 श्री.चंद्रकांत पुंजा सांगळे -
  254 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर घोरवड साठवण बंधारा दुरुस्ती घोरवड (शिवडे रोड) 22/01/2019 श्री.शिवाजी हरिभाऊ बरकले -
  255 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 सिन्नर वडगाव सिन्नर साठवण बंधारा दुरुस्ती वडगाव सिन्नर(साळुंके वस्ती) 22/01/2019 श्री.हर्षद धनंजय बुचडे,सिडको नाशिक -
  256 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड पारेगाव ब्रिटीशकालीन बंधारा व सिमेंट बंधारा दुरुस्ती पारेगाव क्र.1 22/01/2019 श्री.सचिन उत्तमराव देशमुख,येवला -
  257 4402-2781 ज.शि.अ 2018-2019 चांदवड सुतारखेडे को.टा..बंधारा दुरुस्ती व दगडी बंधारा दुरुस्ती सुतारखेडे क्र.1 22/01/2019 श्री.सचिन उत्तमराव देशमुख,येवला -
  258 2702-5634 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड मरळगोई साठवण बंधारा दुरुस्ती मरळगोई क्र.10 22/01/2019 श्री.किरण भाऊसाहेब म्हैसधुणे,मुंगसरा जि.नाशिक -
  259 2702-5634 ज.शि.अ 2018-2019 निफाड रामनगर साठवण बंधारा दुरुस्ती रामनगर क्र.6 22/01/2019 श्री.सागर सुरेश सांगळे,मानोरी ता.सिन्नर -