• छापा
 • मागे

  कार्यालयीन आदेश

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री चौधरी उप मु. का. अ. (साप्रवि) यांना दिले बाबत १४/०९/२०१७ ३२२
  शिक्षण विभाग प्राथमिक १) श्री जावेद अहमद उस्मान गाणी प्राथमिक शिक्षक जि प कसबे सुकेणे ता. निफाड
  २) श्री संजय जाधव जि.प. शाळा ऐकावंइ ता. नांदगाव सेवेतून बडतर्फ बाबत आदेश
  २०/०९/२०१७ ११४१
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री अन्सार अकबर शेख सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती येवला येथे बादलीने पदस्थापना १४/०९/२०१७ २८८
  शिक्षण विभाग प्राथमिक श्री चंदर चौधरी, प्राथमिक शिक्षक यांचा सेवेतून बडतर्फ आदेश १३/०९/२०१७ ६४९
  शिक्षण विभाग प्राथमिक श्री पंढरीनाथ सातपुते अप्रशिक्षित शिक्षक यांचा खाते चौकशी आदेश ०६/०९/२०१७ ४१०४
  शिक्षण विभाग प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक अंतर जिल्हा बदली आदेश ०६/०९/२०१७ ५८४
  आरोग्य विभाग श्री भटू शिंदे आरोग्य सहाय्यक आणि श्री संजीव देवरे आरोग्य सेवक यांचे बदली बाबत आदेश ०१/०९//२०१७ ५१६
  आरोग्य विभाग श्रीम. कमल श्रीरंग भगत, आरोग्य सेविका यांचा पदस्थापना आदेश ०१/०९//२०१७ ३९३
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री.मधुकर गंभीर अहिरे आणि श्री जिभाऊ पंडित सोनावणे प्राथमिक शिक्षक याचे वेतनवाढी बंद बाबत आदेश ३०/०८/२०१७ ७०८
  शिक्षण प्राथमिक विभाग जगन्नाथ घृणावत प्रा. शिक्षक सेवेतून बडतर्फ नोटीस २३/०८/२०१७ ७७४
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्रीमती. मंगला गवळी वि अधि .शिक्षण वेंतनवाढ बंद आदेश २३/०८/२०१७ १२८२
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. मिलिंद गांगुर्डे प्रा. शिक्षक वेतनवाढ बंद शिक्षा २३/०८/२०१७ ९२१
  शिक्षण प्राथमिक विभाग प्राथमिक शिक्षक ( उर्दू / मराठी) आंतर जिल्हा बदली आदेश दि १८/८/१७ २१/०८/२०१७ ७६१
  आरोग्य विभाग श्री आर व्ही पवार औषध निर्माण अधिकारी यानं सेवेतून काडून टाकणे बाबत आदेश १९/०८/२०१७ ५७०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. म्हसकर यांचे कडे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करणे बाबत आदेश १८/०८/२०१७ ३०३
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. दिनकर पवार, प्राथमिक शिक्षक, यांचे दोन वेतनवाढी बंद करणे बाबतचा शिक्षेचा आदेश ११/०८/२०१७ ४०९
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. घनश्याम पाटील, प्राथमिक शिक्षक, यांचे ताकीद देणे बाबत आदेश ११/०८/२०१७ ३७२
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्रीमती सुनंदा जाधव, पदवीधर प्राथमिक शिक्षिका, यांचे ताकीद देणे बाबत आदेश ११/०८/२०१७ ३८२
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक २०१७ साठी तयार करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी. १६/०८/२०१७ १९२३
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " (रजा मंजुरी बाबत श्रेणी -२ ) १६/०८/२०१७ ४९८
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी यांचा नियुक्ती आदेश ११/०८/२०१७ ४१५
  शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्व शिक्षा अभियान - करार पद्धतीवर कर्मचारी आदेश ११/०८/२०१७ ६०५
  आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका परिविक्षाधीन कालावधी मंजूर आदेश दि २५/०७/२०१७ ०९/०८/२०१७ ५९०
  आरोग्य विभाग स्थायित्व प्रमाणपत्र मंजूर आदेश दि. २५/०७/२०१७ ०९/०८/२०१७ २४५८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग श्रीम. अनुरेखा रमेश साळवे, प्राथमिक शिक्षिका यांना कामी हजर करून घेणे ०७/०८/२०१७ ७५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग वसुली आदेश A, B, C, D, E & F ०७/०८/२०१७ ६३८
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक २०१७ साठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादी. ०७/०८/२०१७ ११३८
  सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय / निमशासकीय कार्यालयासह सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे / धूम्रपान करणे असे कृत्य करून कलमाचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही करणेबाबत २६/०७/२०१७ ३०६
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. परदेशी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३ ,जि.प. नाशिक याना प्रशासकीय बादलीने कार्यमुक्त आणि श्री. नारखेडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३, जि.प. नाशिक येथे हजर झाले बाबत २०/०७/२०१७ ४१०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. रवींद्र देसले, सहायक गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती देवळा येथे बादलीने पदस्थापना बाबत २०/०७/२०१७ ३६७
  आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी (४ कर्मचारी ) यांचे परिविक्षाधीन मंजूर आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ १०७९
  ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक (12) यांची अंतर ज़िल्हा बदली आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ ५०२०
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय कनिष्ट प्रशासन अधिकारी व सहाय्यक वर्षांशन अधीकारी यांची दि २०-०६-१७ रोजीचे इतिवृत्त १४/०७/२०१७ १२८२
  आरोग्य विभाग श्री तात्यासाहेब पवार आरोग्य सेवक यांचा बदली आदेश बाबत १४/०७/२०१७ २१०
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २२/०६/२०१५ १२६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २१/०६/२०१५ ३६३
  सामान्य प्रशासन विभाग संदर्भ क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री. अजितसिंग गुलाबसिंग पवार , सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती सुरगाणा जि. नाशिक या पदावरून प्रशासकीय बदलीने पदस्थापना सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती चाळीसगाव जि. जळगांव या पदावर करण्यात आलेली आहे ०६/०६/२०१५ ३३५१
  सामान्य प्रशासन विभाग बदली / पदस्थापना आदेश ( गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी ) ०६/०६/२०१५ २६१६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन खाते प्रमुख / गट विकास अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी मंजुरी बाबत. ०६/०६/२०१५ २४८४
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन बाबत (निलंबित कर्मचारी बाबत ) २६/०५/२०१५ ५४९
  बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, पंचायात समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. ३.०० लाख व त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांना ई- निवीदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत २७/०५/२०१५ ३६९
  बांधकाम विभाग ई- निवीदा पद्धतीचा अवलंब करणे बाबत २६/११/२०१४ ३१