• छापा
 • नाशिक जिल्हा गट विकास अधिकारी

  अ.क्र. मा. अधिकारी यांचे नांव पंचायत समिती कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक ईमेल
  श्रीमती सारिका बारी नाशिक २५७८४२३ bdonashik@gmail.com
  श्री. पांडुरंग सखाराम कोल्हे बागलाण ०२५५५-२२३०१५ bdobaglan@gmail.com
  श्री. महेश उखाजी पाटील चांदवड ०२५५६-२५२२३९ bdochd@gmail.com
  श्री.राजेश देशमुख देवळा ०२५९२-२२९१०३ nskdeola@gmail.com
  श्री.चंद्रकांत भावसार दिडोरी ०२५५७-२२१००४ panchayatsamitidindori@gmail.com
  श्रीमती लता गायकवाड ईगतपूरी ०२५५३-२४४०२६ bdoigatpuri@gmail.com
  श्री. डोंगरे एन. बहिरम कळवण ०२५९२-२२१०३६/ २२२९४७ bdokalwan@gmail.com
  श्री. जितेंद्र राजेंद्र देवरे मालेगाव ०२५५४-२५४५८४ bdomalegaon@rediffmail.com
  श्री.उमेश देशमुख नांदगाव ०२५५२-२४२२४० bdo.nandgaon@yahoo.com
  १० श्री.संदिप सुखदेव कराड निफाड ०२५५०-२४१०३० psniphadvpt@gmail.com
  ११ श्रीमती नम्रता जगताप पेठ ०२५५८-२२५५३६ pspethnsk@yahoo.com
  १२ श्री.मधुकर बाळु मुरकुटे सिन्नर ०२५५१-२२००५२ ps_sinner@rediffmail.com
  १३ श्री. दीपक पाटील सुरगाणा ०२५९३-२२३३०३ bdosurgana@gmail.com
  १४ श्री.किरण संपतराव जाधव त्र्यंबकेश्वर ०२५९४-२३३८१२ bdo.trimbak@rediffmail.com
  १५ श्री. गणेश चौधरी येवला ०२५५९-२६५०४६ bdoyeola@gmail.com