• छापा
 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  1 देखभाल व दुरुस्ती योजना 2018-19 सिंन्नर बारागाव पिंप्री न.पा.पु.योजना 09/29/18 श्री.बापु एकनाथ गोरवे 70286550 / 170000002
  2 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सिंन्नर आडवाडी न.पा.पु.योजना 01/15/19 मे.विहान कस्ट्रक्शन श्री.दिनेश कापसे 88883487 / 769999996
  3 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सुरगाणा अलंगुन न.पा.पु.योजना 01/22/18 श्री.सोमनाथ कारभारी दिघे 9922625322
  4 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सुरगाणा भेगु (ग्रा.पं.कळमणे) न.पा.पु.योजना 26/10/2018     आदेश क्र.2 श्री.विलास एस.जगताप 9822098988
  5 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सुरगाणा भेगु (ग्रा.पं.कळमणे) न.पा.पु.योजना 26/10/2018     आदेश क्र.1 श्री.विलास एस.जगताप 9822098988
  6 देखभाल व दुरुस्ती योजना 2018-19 बागलाण बोढरी न.पा.पु.योजना 12/12/2018 श्री.मनीष देवरे 7722087760
  7 शासकिय आश्रशाळा 2018-19 सुरगाणा करंजुल (क) न.पा.पु.योजना 12/12/2018 श्री.योगश दत्तु जगताप 8329290865
  8 देखभाल व दुरुस्ती योजना 2018-19 सिंन्नर कासारवाडी उंच जलकुंभ बांधणे 12/12/2018 श्री.स्वस्तीक कन्स्ट्रक्शन प्रो.पा.सुनिल सोनवणे 9850211874
  9 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 दिंडेारी कोशींबे न.पा.पु.योजना 03/12/2018       आदेश क्र.2 श्री.योगंेद्र शांताराम जाधव 9011189911
  10 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 दिंडेारी कोशींबे न.पा.पु.योजना 03/12/2018       आदेश क्र.1 श्री.योगंेद्र शांताराम जाधव 9011189911
  11 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सिंन्नर पांढुर्ली न.पा.पु.योजना 24/01/2018           आदेश क्र.1 मे.मेघ कन्स्ट्रक्शन प्रो.पा.एम.एस.आव्हाड 9822282753
  12 देखभाल व दुरुस्ती योजना 2017-18 सिंन्नर कनकोरी पा.पु.योजना दुरुस्ती 05/10/17 मे.विलास एस.जगताप 9822098988
  13 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 2018-19 सिंन्नर वडगाव पिंगळा न.पा.पु.योजना 16/01/2018             आदेश क्र.1 श्री.ललीत शांताराम जोशी 7020682262
  14 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 18-19 सिंन्नर वडगाव पिंगळा न.पा.पु.योजना 20/10/2018             आदेश क्र.2 श्री.ललीत शांताराम जोशी 7020682262
  15 मुख्यमंत्री ग्रामिण पेयजल योजना 18-19 सिंन्नर विंचुरदळवी न.पा.पु.योजना 22/11/18             आदेश क्र.1 मे.विलास एस.जगताप 9822098988
  16 देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत 2017-18 निफाड कसबे सुकेणे उंच जलकुंभ बांधणे 22/06/2017 श्री. राजीव गरबड पाटील 9850787861
  patilrajiv67@gmail.com
  17 देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत 2017-18 निफाड लोहशिंगवे उंच जलकुंभ बांधणे 02-02-2018 श्री. जितेंद्र वंसतराव पाटील 9763883555
  jitendrapatil06118@gmail.com
  18 देखभाल व दुरुस्ती अंतर्गत 2018-19 निफाड नांदूर मध्यमेश्वर उंच जलकुंभ बांधणे 16/10/2018 श्री. योगेंद्र शांताराम जाधव 9011189911
  yogendrajadhav111@gmail.com
  19 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना 2017-18 येवला अनकाई नळ पाणी पुरवठा योजना 16/01/2018 प्रो.प्रा. रघुनाथ खोडके 9881748474
  navnathkhodke22@gmail.com
  20 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना 2017-18 निफाड चितेगांव नळ पाणी पुरवठा योजना 24/01/2018 श्री. बापु एकनाथ गोरवे 9967000424
  gorve.etender@gmail.com
  21 ठक्कर बाप्पा योजना 2017-18 पेठ मैाजे डिक्सळ पिण्याच्या पाण्याची विहिर बांधणे 02-02-2018 श्री. सोमनाथ कारभारी दिघे 9922625322
  somnathdighe555@gmail.com
  22 ठक्कर बाप्पा योजना 2017-18 पेठ आंब्याचापाडा पिण्याच्या पाण्याची विहिर बांधणे 02-02-2018 श्री. सोमनाथ कारभारी दिघे 9922625322
  somnathdighe555@gmail.com
  23 नाविन्य पूर्ण योजना 2017-18 राजापूर ATM बसविणे 02-11-2018 सरपंच ग्रामपंचायत राजापूर येवला -
  24 डोंगरी विकास कार्यक्रम 2018-19 पेठ कोहोर पिण्याच्या पाण्याची टाकी बांधणे 01-08-2018 सरपंच, ग्रामपंचायत कोहोर ता. पेठ -
  25 शासकीय आश्रमशाळा 2018-19 पेठ शासकीय आश्रमशाळा आंबे ता. पेठ नळ पाणी पुरवठा योजना 16/10/2018 श्री. बाळु संपत जाधव 9423362171
  balasaheb.jadhav5546@gmail.com
  26 शासकीय आश्रमशाळा 2018-19 पेठ बाडगी नळ पाणी पुरवठा योजना 01-03-2019 श्रीराम प्रभाकर काश्मिरे 9657457926
  shriramkashmire@rediff.com
  27 शासकीय आश्रमशाळा 2018-19 पेठ इनामबारी नळ पाणी पुरवठा योजना 01-03-2019 श्रीराम इंजिनिअर्स 9822057358
  dhanajideshmukh2016@gmail.com
  28 जि.प. सेस 2018-19 येवला बाळापूर प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना करणे 19/12/2018 सरपंच, ग्रामपंचायत बाळापूर ता. येवला -
  29 मुलभुत सुविधा 2018-19 नाशिक धोंडेगाव उंच जलकुंभ बांधणे 01-03-2019 सरपंच ,ग्रामपंचायत धोंडेगाव ता. नाशिक -
  30 आमदार निधी 2018-19 नाशिक पिंपळगांव गरुडेश्वर उंच जलकुंभ 14/01/2019 श्री. दत्तात्रय नागरे 9822684427
  dattatraynagare6@gmail.com
  31 आमदार निधी 18-19 सिंन्नर मौजे शिवडे न.पा.पु.योजना करणे 17/12/2018 सरपंच शिवडे
  32 ठक्करबाप्पा 17-18 सिंन्नर ठाणगाव न.पा.पु.योजना करणे 03-06-2018 सरपंच ठाणगाव
  33 आश्रमशाळा 18-19 सुरगाणा करंजुळ (क) न.पा.पु.योजना करणे 20/08/2018 श्री.योगेश दत्तु जगताप 8329290865
  34 आश्रमशाळा 17-18 दिंडोरी नाळेगाव न.पा.पु.योजना करणे 15/03/2018 श्री.बाळु संपत जाधव 9075197528
  35 आमदार निधी 17-18 सिंन्नर फुलेनगर न.पा.पु.योजना करणे 21/02/2018 ज्ञानेश्वर मुरडनर
  36 आमदार निधी 18-19 सुरगाणा चि-याचापाडा न.पा.पु.योजना करणे 21/07/2018 सरपंच आंबोडे
  37 आमदार निधी 17-18 सुरगाणा चुली न.पा.पु.योजना करणे 15/12/2017 सरपंच भदर
  38 आमदार निधी 17-18 सुरगाणा देवलदरी न.पा.पु.योजना करणे 15/12/2017 सरपंच भदर
  39 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 18-19 बागलाण आराई न.पा.पु.योजना करणे 12-07-2018 श्री.जीजाराम राजाराम फड 9881732043
  40 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 17-18 सिंन्नर आशापुर (टे) न.पा.पु.योजना करणे 26/02/2018 श्री.संतोष शिवाजी शिंदे 9822057899
  41 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 17-18 बागलाण चौगाव न.पा.पु.योजना करणे 26/02/2018 श्री.मनीष रमेश देवरे 7722087760
  42 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 17-18 बागलाण वटार न.पा.पु.योजना करणे 26/02/2018 माउली कन्स्ट्रक्शन श्री.दिपक चिला आहिरे 9421500141
  43 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 17-18 बागलाण भिमखेत न.पा.पु.योजना करणे 16/01/2018 माउली कन्स्ट्रक्शन श्री.दिपक चिला आहिरे 9421500141
  44 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 17-18 बागलाण ईजमाने न.पा.पु.योजना करणे 24/01/2018 माउली कन्स्ट्रक्शन श्री.दिपक चिला आहिरे 9421500141
  45 मुख्यमंत्री गामिण पेयजल योजना 18-19 सिंन्नर नांदुरशिंगोटे न.पा.पु.योजना करणे 04-07-2018 श्री.यशवंत संभाजी कांदळकर 9860309354