• छापा
 • इ.व.द विभाग क्र-३   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  1 2210 आरोग्य 2018-19 येवला रेडाळे मौजे रेंडाळे येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 चे.गुरुदेव दत्त म.स.स. -
  2 2210 आरोग्य 2018-19 येवला हडपसावरगांव मौजे हडपसावरगांव येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 चे.गुरुदेव दत्त म.स.स. -
  3 2210 आरोग्य 2018-19 येवला आहेरवाडी मौजे आहेरवाडी येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 चे.गुरुदेव दत्त म.स.स. -
  4 आमदार निधी 2018-19 येवला नगरसुल नगरसुल येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 केतन हरीदास टेंभाळे -
  5 आमदार निधी 2018-19 येवला पाटोदा पाटोदा येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 केतन हरीदास टेंभाळे -
  6 आमदार निधी 2018-19 येवला मुखेड मुखेड येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 धनंजय पांडुरंग पाटील -
  7 आमदार निधी 2018-19 येवला अंगणगांव अंगणगांव येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 धनंजय पांडुरंग पाटील -
  8 आमदार निधी 2018-19 निफाड लासलगांव लासलगांव हायमास्ट बसविणे 14/01/19 धनंजय पांडुरंग पाटील -
  9 आमदार निधी 2018-19 येवला कोळम बु. कोळम बु. येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 आकाश वाल्मिक नागरे -
  10 आमदार निधी 2018-19 येवला खरवंडी खरवंडी येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 आकाश वाल्मिक नागरे -
  11 आमदार निधी 2018-19 येवला कोळगांव कोळगांव ते पन्हाळसाठे रस्त्यावर सी.डी.वर्क बांधणे 14/01/19 अंकुश रघुनाथ सावंत -
  12 आमदार निधी 2018-19 येवला रहाडी रहाडी येथे गावांतर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 14/01/19 सागर साहेबराव घुगे -
  13 आमदार निधी 2018-19 निफाड विंचुर विंचुर येथे हायमास्ट बसविणे 14/01/19 महेश भगवान पटेल -
  14 जि.प.सेस 2018-19 येवला कुसुर कुसुर स्टेशन ते अनकुटे रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 योगेश विनायक गोरे 8149085757
  15 जि.प.सेस 2018-19 येवला कुसमाडी कुसमाडी ते नायगव्हाण रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 योगेश विनायक गोरे 8149085757
  16 जि.प.सेस 2018-19 येवला धामोडे धामोडे ते गणेशपुरी सुकी रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 योगेश विनायक गोरे 8149085757
  17 जि.प.सेस 2018-19 येवला कुसमाडी कुसमाडी ते कोल्हे वस्ती ते जायदरी रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 तुषार केशव महाले 9028687170
  18 जि.प.सेस 2018-19 येवला कासारखेडे रामा 10 ते कासारखेडे रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 तुषार केशव महाले 9028687170
  19 जि.प.सेस 2018-19 येवला बाळापुर बाळापुर गोरखनगर रस्ता तयार करणे 09/01/19 तुषार केशव महाले 9028687170
  20 जि.प.सेस 2018-19 येवला महालगांव महालगांव ते गोल्हेवाडी ते नगरसुल रस्ता दुरुस्त करणे 09/01/19 चे.कातरणी म.स.स. 9657535213
  21 जि.प.सेस 2018-19 येवला नांदुर नांदुर ते गणेशपुरी सुकी धामोडेी सुकी जोडणारा रस्ता तयार करणे 09/01/19 चे.आकाश म.स.स. 9881227773
  22 2210 आरोग्य 2017-18 निफाड टाकळी उपकेंद्र टाकळी येथे इमारत दुरुस्ती करणे 09/01/19 दत्ता कैलास काळे -
  23 खासदार निधी 2018-19 नांदगांव तांदुळवाडी तांदुळवाडी,टाकळी,माणिकपुंज रस्ता तयार करणे 09/01/19 कल्याणी रमेश देवरे 9405149453
  24 खासदार निधी 2018-19 नांदगांव रणखेडा एस.एच.24 रणखेडा ग्रामा 135 रस्ता तयार करणे 09/01/19 कल्याणी रमेश देवरे 9405149453
  25 यात्रा स्थळ 2018-19 निफाड  लासलगांव शैनेश्वर महाराज मंदीर वाहनतळ बांधणे  15/01/19 सरपंच /ग्रामसेवक लासलगांव 9422268857
  26 खासदार निधी 2018-19 चांदवड राजदेरवाडी  राजदेरवाडी येथे चार हायमास्ट बसविणे  15/01/19 सरपंच /ग्रामसेवक राजदेरवाडी 7588039655
  27 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव हिंगणदेहरे  हिंगणदेहरे ते पिंपळगांव रस्ता दुरुस्ती करणे  14/01/19 शैनेश्वर मजुर सह.संस्था 9422759055
  28 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव चांदोरा चांदोरा ते रणखेडा रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 शैनेश्वर मजुर सह.संस्था 9422759055
  29 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव हिंगणदेहरे  हिंगणदेहरे ते राजदेरवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे  14/01/19 शैनेश्वर मजुर सह.संस्था 9422759055
  30 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव जळगांव जळगांव ते जळगांव खु.रस्ता दुरुस्ती करणे  14/01/19 नयन मजुर सह.संस्था 9767428926
  31 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव चिंचविहिर चिंचविहिर तांडा ते परधाडी रस्ता दुरुस्ती करणे  14/01/19 नयन मजुर सह.संस्था 9767428926
  32 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव साखरवाडी  साखरवाडी ते रा.मा.16 रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 अरुण कांतिलाल जाधव 9423183126
  33 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव रणखेडा  रा.मा.24 ते रणखेडा रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 अरुण कांतिलाल जाधव 9423183126
  34 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव पानेवाडी  पानेवाडी ते भवानी आई मंदीर रस्ता दुरुस्‍त करणे  14/01/19 समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे  8888981708
  35 जि.प.सेस 2017-18 नांदगांव द-हेल  द-हेल ते नागडोह रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे  8888981708
  36 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव खांदगांव खांदगांव ते धनेर रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे  8888981708
  37 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव मनमाड मनमाड ते जुना खादगांव रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 विक्रम पोपट पालखेडे  8551918529
  38 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव पांझण  पांझण ते खादगांव रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 विक्रम पोपट पालखेडे  8551918529
  39 जि.प.सेस 2018-19 नांदगांव नांदुर  नांदुर ते द-हेल रस्ता दुरुस्त करणे  14/01/19 विक्रम पोपट पालखेडे  8551918529
  40 आरोग्य  2018-19 येवला धामोडे  उपकेंद्र धामोडे येथे उर्वरीत पेव्हर ब्लॉक बसविणे  14/01/19 आकाश मजुर सह.संस्था 9850044339
  41 आरोग्य  2018-19 येवला खिर्डीसाठे उपकेंद्र खिर्डीसाठे येथे खिडक्यांना काचा व जाळया बसविणे  14/01/19 आकाश मजुर सह.संस्था 9850044339
  42 खासदार निधी 2018-19 चांदवड आंडगांव  आंडगांव येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 अविनाश सुरेश उगले  8788923618
  43 खासदार निधी 2018-19 चांदवड शिंदे शिंदे येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 अविनाश सुरेश उगले  8788923618
  44 खासदार निधी 2018-19 चांदवड आसरखेडे आसरखेड येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 अविनाश सुरेश उगले  8788923618
  45 खासदार निधी 2018-19 चांदवड निमगव्हाण  निमगव्हाण येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 किशोर दादासाहेब आढाव 9764002454
  46 खासदार निधी 2018-19 नांदगांव  मांडवड मांडवड ते मोरझर रस्ता करणे 2/00 ते 5/00  14/01/19 कल्याणी रमेश देवरे  9405149453
  47 खासदार निधी 2018-19 चांदवड भाटगांव  भाटगांव येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 किशोर दादासाहेब आढाव 9764002454
  48 खासदार निधी 2018-19 चांदवड शेलु शेलु येथे हायमास्ट बसविणे  14/01/19 धनराज भाऊसाहेब थेटे 9422890828
  49 रस्ते व पुल  2018-19 येवला मुखेड  मुखेड फाटा जऊळके शिरसगांव लौकी रस्त्याचे डांबराने खडडे भरणे  14/01/19 मनोज बाळासाहेब बर्वे  7588040069
  50 रस्ते व पुल  2018-19 येवला कातरणे   कातरणे आडगांव पाटोदा रस्त्याचे डांबराने खडडे भरणे  14/01/19 मनोज बाळासाहेब बर्वे  7588040069
  51 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड कोकणखेडे जि.प.प्रा.शा. कोकणखेडे इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 चे.वैभव मजूर सह.सं. मर्या. दरेगांव, ता. चांदवड -
  52 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड वाद जि.प.प्रा.शा.वाद इमारत दुरुस्त करणे 23.2.18 चे.स्वामी समर्थ मजूर
  सह.सं. कन्हेरवाडी ता.चांदवड
  -
  53 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड भडाणे (भारतनगर) जि.प.प्रा.शा.भडाणे ( भारतनगर) इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 अण्णासाहेब बाबूराव आहेर,
  सुबेअ, मु.भडाणे पो.रायपुर, ता.चांदवड
  -
  54 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड जाधववाडी (खडकजांब) जि.प.प्रा.शा. जाधववाडी
  (खडकजांब) इमारत दुरुस्त करणे
  16.8.18 श्री अनिल उत्तमराव ठोंबरे, सुबेअ, चांदवड -
  55 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड तळेगांव प्रा. शाळा तळेगांव (बजरंगनगर)  दुरुस्त करणे 30.8.18 चे.तिरंगा मजुर सह.सं.मर्या.
  काजीसांगवी, ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  56 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड गणूर प्रा. शाळा गणूर  दुरुस्त करणे 8.8.18 चे.सावित्रिबाई फुले मजुर
  सह.सं. लि.दुगांव, ता.चांदवड
  -
  57 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड दुगांव प्रा. शाळा दुगांव दुरुस्त करणे 12.12.18 चे.सदिच्छा मजुर सहकारी
  संस्था लि.कळमदरे, ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  58 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड डोंगरगांव प्रा. शाळा डोंगरगांव दुरुस्त करणे 12.12.18 चे.सदिच्छा मजुर सहकारी संस्था
  लि.कळमदरे, ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  59 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 चांदवड परसुल प्रा. शाळा परसुल दुरुस्त करणे 29.10.18 श्री अनिल उत्तमराव ठोंबरे, सुबेअ, चांदवड -
  60 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड बेहेड जि.प.प्रा.शा.बेहेड इमारत दुरुस्त करणे 12.1.18 श्री चेतन निवृत्ती महाले, सुबेअ -
  61 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड आहेरगांव जि.प.प्रा.शा. आहेरगांव इमारत दुरुस्त करणे 24.3.18 चे.योगेशवर मजुर सहकारी संस्था मर्या.निफाड, ता.निफाड -
  62 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड कुंभारी जि.प.प्रा.शा. कुंभारी इमारत दुरुस्त करणे 24.3.18 चे.योगेशवर मजुर सहकारी संस्था मर्या.निफाड, ता.निफाड -
  63 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड कोटमगांव जि.प.प्रा.शा. कोटमगांव इमारत दुरुस्त करणे 9.4.18 श्री संदिप एकनाथ आव्हाड, सुबेअ, दोडी बु., ता.सिन्नर,       जि. नाशिक -
  64 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड शिवडी जि.प.प्रा.शा. शिवडी इमारत दुरुस्त करणे 31.3.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,
    एन-44-A-A1-1717, पवन नगर, सिडको नाशिक
  -
  65 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड जिव्हाळे जि.प.प्रा.शा. जिव्हाळे इमारत दुरुस्त करणे 24.3.18 चे.योगेश मजुर सहकारी सं.मर्या.
  निफाड, ता.निफाड, जि.नाशिक
  -
  66 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड बाणगंगानगर ओझर जि.प.प्रा.शा. बाणगंगा नगर
  ओझर इमारत दुरुस्त करणे
  17.3.18 चे.योगेश्वर मजूर सह.सं.मर्या. निफाड -
  67 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड रानमळा चित्तेगांव जि.प.प्रा.शा. रानमळा चित्तेगांव इमारत दुरुस्त करणे 17.3.18 श्री शैलेश संजय सुर्यवंशी,
  सुबेअ, मातोरी, ता ..जि.नाशिक
  -
  68 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड भेंडाळी जि.प.प्रा.शा. भेंडाळी इमारत दुरुस्त करणे 26.3.18 चे.समाधान मजुर सह.सो.लि. औरंगपूर, ता. निफाड, जि.नाशिक -
  69 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड देवगांव जि.प.प्रा.शा. देवगांव इमारत दुरुस्त करणे 26.3.18 चे.अजमेरा रंगकाम मजुर सह.सो.लि. विंचूर, ता.निफाड, जि.नाशिक -
  70 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड आहेरवस्ती जि.प.प्रा.शा. आहेरवस्ती इमारत दुरुस्त करणे 6.1.18 श्री जयकिशन उत्तमराव कोरडे, सुबेअ -
  71 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड मेंढवाडा (चांदोरी) जि.प.प्रा.शा. मेंढवाडा   (चांदोरी )इमारत दुरुस्त करणे 6.1.18 श्री जयकिशन उत्तमराव कोरडे, सुबेअ -
  72 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड कारसुळ जि.प.प्रा.शा. कारसुळ इमारत दुरुस्त करणे 19.1.18 श्री जयकिशन उत्तमराव कोरडे, सुबेअ,
  मु.पो.कोठुरे, ता.निफाड, जि.नाशिक
  -
  73 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड दावचवाडी जि.प.प्रा.शा. दावचवाडी इमारत दुरुस्त करणे 9.4.18 चे.जयअंबे मजूर सह.सं.मर्या.
  सायखेडा, ता.निफाड
  -
  74 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड मांजरगांव जि.प.प्रा.शा. मांजरगांव इमारत दुरुस्त करणे 6.1.18 श्री महेश दशरथ बोंबले, सुबेअ -
  75 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड रामनगर (बेरवाडी) जि.प.प्रा.शा. रामनगर (बेरवाडी )इमारत दुरुस्त करणे 6.1.18 श्री महेश दशरथ बोंबले, सुबेअ -
  76 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड खेडलेझुंगे जि.प.प्रा.शा. खेडलेझुंगे इमारत दुरुस्त करणे 12.3.18 श्री दुर्गामाता मजुर सह.सं.मर्या. वनसगांव, ता.निफाड -
  77 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड शिरवाडे वाकद (बेरवाडी) जि.प.प्रा.शा. शिरवाडे  वाकद (बेरवाडी ) इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 चे.गुरुदत्त मजूर बांध. सह.संह. सोसा.लि.. मौजे सुकेणे, ता.निफाड -
  78 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड सोनेवाडी जि.प.प्रा.शा. सोनेवाडी बु. इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 श्री अनिल मुरलीधर आव्हाड,
  सुबेअ, पंचवटी, ता.व जि.नाशिक
  -
  79 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड रसलपुर जि.प.प्रा.शा. रसलपुर इमारत दुरुस्त करणे 8.2.18 चे.योगेश्वर मजूर सह.सं.मर्या. निफाड -
  80 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड सुंदरपुर जि.प.प्रा.शा. सुंदरपुर इमारत दुरुस्त करणे 8.8.18 श्री अनिल मुरलीधर आव्हाड, सुबेअ, पंचवटी, ता.व जि.नाशिक -
  81 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड बोकडदरे जि.प.प्रा.शा. बोकडदरे इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 चे.अजमेरा मजुर सह.सं.म.विंचूर, ता. निफाड -
  82 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड नांदगांव जि.प.प्रा.शा. नांदगांव इमारत दुरुस्त करणे 13.3.18 चे.अजमेरा मजुर सह.सं.म.विंचूर, ता. निफाड -
  83 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड दिंडोशी जि.प.प्रा.शा. दिंडोशी इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 श्री विशाल सुभाष देवरे, सुबेअ,
  राधाबाळ अपा.रविवार कारंजा, नाशिक
  -
  84 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड सुभाषनगर जि.प.प्रा.शा. सुभाषनगर इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 चे.अजमेरा मजुर सह.सं.म.विंचूर,  ता. न्निफाड -
  85 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड चाटोरी प्रा. शाळा चाटोरी दुरुस्त करणे 12.9.18 श्री चेतन दिपक खैरणार, सुबेअ,
  रामचंद्र निवास, अशोक नगर, सातपूर, नाशिक
  -
  86 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड कोळगांव प्रा. शाळा कोळगांव दुरुस्त करणे 13.8.18 चे.अजमेरा रंगकाम मजुर सह.सो.लि.
  विंचूर, ता.निफाड, जि.नाशिक
  -
  87 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड महादेवनगर प्रा. शाळा महादेवनगर दुरुस्त करणे 13.8.18 चे.अजमेरा रंगकाम मजुर सह.सो.लि.
  विंचूर, ता.निफाड, जि.नाशिक
  -
  88 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड सोनेवाडी खु. प्रा. शाळा सोनेवाडी खु. दुरुस्त करणे 17.10.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,
  एन-44-A-A1-1717, पवन नगर, सिडको नाशिक
  -
  89 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड नांदुरखुर्द प्रा. शाळा नांदुरखुर्द दुरुस्त करणे 3.8.18 जयश्रीकृष्ण मजुर व बांध.सह.संस्था मर्या.
  वाहेगांव, ता.निफाड
  -
  90 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड ओणे प्रा. शाळा ओणे दुरुस्त करणे 21.8.18 चे.अजमेरा रंगकाम मजुर सह.सो.लि.
  विंचूर, ता.निफाड, जि.नाशिक
  -
  91 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड साईनगर (पंपळगांव ब.) प्रा. शाळा साईनगर (पिं.ब) दुरुस्त करणे 20.4.18 सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रा.पं.पिंपळगांव (ब), ता.निफाड -
  92 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड ओझर मुली प्रा. शाळा ओझरमुली दुरुस्त करणे 30.11.18 श्री मोहसीन मुक्तार कुरेशी, संबेअ,
  खंडेराव मंदिराजवळ  ओझर मिग, ता.निफाड
  -
  93 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड भडकेवस्ती (ओझर) प्रा. शाळा भडकेवस्ती (ओझर) दुरुस्त करणे 24.9.18 श्री मोहसीन मुक्तार कुरेशी,
  संबेअ, जनार्दन स्वामी नगर,
  ओझर मिग, ता.निफाड
  -
  94 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड खेडे प्रा. शाळा खेडे दुरुस्त करणे 17.12.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,
  एन-44-A-A1-1717,
  पवन नगर, सिडको नाशिक
  -
  95 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड बेघरवस्ती कसबेसुकेणे प्रा. शाळा बेघरवस्ती कसबेसुकेणे दुरुस्त करणे 13.8.18 चे.योगेश्वर मजुर सहकारी संस्था मर्या.निफाड, ता.निफाड, जि.नाशिक -
  96 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड चित्तेगांव प्रा. शाळा चित्तेगांव दुरुस्त करणे 17.10.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,
  एन-44-A-A1-1717, पवन नगर, सिडको नाशिक
  -
  97 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड लालपाडी प्रा. शाळा लालपाडी दुरुस्त करणे 17.10.18 श्री सुशिलकुमार दिनकर गांगुर्डे, सुबेअ,
  मु.पो.कसबे वणी, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक
  -
  98 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड भेंडाळी प्रा. शाळा भेंडाळी दुरुस्त करणे 13.8.18 चे.समाधान मजुर सह.सो.लि. औरंगपूर, ता. निफाड, जि.नाशिक -
  99 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड नैताळे प्रा. शाळा नैताळे दुरुस्त करणे 12.12.18 श्री सुशिलकुमार दिनकर गांगुर्डे, सुबेअ,
  मु.पो.कसबे वणी, ता.दिंडोरी, जि.नाशिक
  -
  100 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 निफाड लासलगांव प्रा. शाळा लासलगांव दुरुस्त करणे 12.9.18 चे.पंचगंगा मजुर सह.सं.मर्या.रानवड, ता.निफाड, जि.नशिक -
  101 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव न्यायडोंगरी उर्दू जि.प.प्रा.शा. न्यायडोंगरी उर्दु इमारत दुरुस्त करणे 13.3.18 चे.शनैश्वर मजुर सह.सं.म.नांदगांव -
  102 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव चििंचविहिर प्रा. शाळा चिंचविहिर दुरुस्त करणे 29.10.18 श्री तानाजी शिवाजी कदम, सुबेअ, मु.पो. साकोरा,  ता. नांदगांव -
  103 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव चांदोरा प्रा. शाळा चांदोरा दुरुस्त करणे 29.10.18 श्री तानाजी शिवाजी कदम,
  सुबेअ, मु.पो. साकोरा, ता. नांदगांव
  -
  104 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव मुळडोंगरी (सेवानगरतांडा) प्रा. शाळा मुळडोंगरी (सेवानगरतांडा) दुरुस्त करणे 16.8.18 चे.चिंतामणी मजुर सह.सं.लि. नांदगांव, ता. नांदगांव -
  105 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव माळेगांव प्रा. शाळा माळेगांव दुरुस्त करणे 8.8.18 चे.प्रभात मजुर कामगार सहकारी संस्था
  लि.मनमाड, ता.नांदगांव, जि.नाशिक
  -
  106 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 नांदगांव माहेगांव प्रा. शाळा माहेगांव दुरुस्त करणे 6.8.18 श्री मनोज बाळासाहेब बर्वे, सुबेअ,
  रा.सुयोग बिल्डिंग, चांदवड, ता.चांदवड
  -
  107 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला सोमठाणदेश जि.प.प्रा.शा. सोमठाणदेश इमारत दुरुस्त करणे 5.3.18 चे.विजयादेवी मजूर सह.सं.मर्या. पांझरवाडी, ता.येवला -
  108 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला जयहिंदवाडी (अंदरसुल ) जि.प.प्रा.शा. जयहिंदवाडी (अंदरसुल बु.) इमारत दुरुस्त करणे 23.2.18 चे.कोकणीमाता मजूर सह.सं.म. अंदरसुल ता.येवला -
  109 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला पिंप्री जि.प.प्रा.शा.पिंप्री इमारत दुरुस्त करणे 23.2.18 श्री छगन भास्कर झांबरे, सुबेअ, मु. शेवगे,
  पां.जळगांव नेऊर, ता.येवला
  -
  110 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला अंदरसुल जि.प.प्रा.शा. अंदरसुल मुले नं.1 इमारत दुरुस्त करणे 6.11.18 श्री सचिन उत्तमराव देशमुख, सुबेअ,
  मु.पो.मोरे वस्ती,
  हिमांशु पार्क, ता.येवला, जि.नाशिक
  -
  111 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला मुखेड जि.प.प्रा.शा.मुखेड इमारत दुरुस्त करणे 9.1.18 श्री सचिन उत्तमराव पगार, सुबेअ -
  112 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला दुगलगांव प्रा. शाळा दुगलगांव दुरुस्त करणे 6.8.18 श्री गोविंद श्रीरंग गायके, सुबेअ,
  मु.पो. सुरंगांव रस्ता, ता.येवला, जि.नाशिक
  -
  113 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला धामणगांव प्रा. शाळा धामणगांव दुरुस्त करणे 4.8.18 श्री गोविंद श्रीरंग गायके, सुबेअ,
  मु.पो. सुरंगांव रस्ता, ता.येवला, जि.नाशिक
  -
  114 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 17-18 येवला नवरगांव प्रा. शाळा नेवरगांव दुरुस्त करणे 12.9.18 श्री सचिन उत्तमराव पगार, सुबेअ,
  रा.पांगरी बु.ता.सिन्नर,
  -
  115 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 निफाड कोळवाडी कोळवाडी श्रीरामनगर ते शिंदेवस्ती रस्ता ग्रामा
  318 वर सा.क्र.1/00 वर मोरी बांधकाम करणे.
  12.12.18 श्री अनिल मुरलीधर आव्हाड, सुबेअ, पंचवटी, ता.जि.नाशिक -
  116 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 निफाड थेटाळे इजिमा 31 ते थेटाळे कोटमगाव रस्ता ग्रामा 4 वर सा.क्र.3/00 वर मोरी बांधणे. 12.9.18 श्री चेतन दिपक खैरणार, सुबेअ, रामचंद्र निवास,
  अशोक नगर, सातपुर, नाशिक
  -
  117 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 निफाड पंचकेश्वर रामा 27 ते पंचकेश्वर नांदुर्डी खेडे उगाव थेटाळे
  रस्ता इजिमा 30 वर सा.क्र. 3/00
  वर मोरी बांधकाम करणे
  21.9.18 चे.जयश्रीकृष्ण मजुर बांध.सह.सं.मर्या. वाहेगांव ता.निफाड, जि.नाशिक -
  118 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला जऊळके प्ररामा 2 ते जउळके शिरसगाव रस्ता किमी  3/00 मध्ये सी.डी.वर्क बांधणे. 28.7.18 चे.कातरणी मजुर सह.संस्था मर्या. कातरणी, ता.येवला, जि.नाशिक -
  119 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला ठाणगांव ठाणगाव ते कानडी आडगावरेपाळ रस्ता किमी  1/500 मध्ये सी.डी.वर्क बांधणे. 28.7.18 चे.कातरणी मजुर सह.संस्था मर्या. कातरणी, ता.येवला, जि.नाशिक -
  120 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला सावरगांव सावरगाव धानोरे बाभुळगाव रस्त्यावर मोरी व संरक्षक भिंत बांधणे. 16.4.18 सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रा.पं. सावरगांव, ता.येवला -
  121 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला बोकटे बोकटेओगदी रस्त्यांवर दाभाडेवस्ती जवळ पाईपमोरी बांधणे.(ग्रामा-156) 2.7.18 चे.गवळी माता मजूर स.सं.मर्या. सुरेगांव रस्ता, ता.येवला -
  122 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला सावरगांव सावरगाव ते पिंप्री रस्ता सुधारणा करणे, कि.मी. 1/00 ते 1/200 29.12.18 श्री भिमा मारुती दौंडे, रा.पिंपळगांव
  लेप. ता. येवला, जि.नशिक
  -
  123 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला उंदिरवाडी उंदिरवाडी ते आंचलगाव रस्त्यावर मोरी बांधणे.सा.क्र 0/400 30.8.18 श्री सचिन उत्तमराव देशमुख, सु.बे.अ.,
  मोरे वस्ती, पारेगांवरोड, येवला,
  ता.येवला, जि. नाशिक
  -
  124 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला गणेशपुर गणेशपुर ते नांदुरशिव रस्ता किमी 0/200 ते 1/500 सुधारणा करणे 29.12.18 चे.पवन कंन्स्ट्रक्शन (प्रा. पा. पी. के. काळे,
  मु.पो.साताळी, ता.येवला)
  -
  125 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला कुसुर कुसुर (दत्तमंदिर) ते चांदगाव रोड रस्ता किमी 0/00 ते 1/00  सुधारणा करणे 3.11.18 श्री कृष्णकांत मुरलीधर खोंड, 809,
  शिवाजी चौक, मनमाड, ता.नांदगांव,
  जि.नाशिक
  -
  126 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 येवला जायदरे जायदरे ते कुसुमाडी रस्ता किमी 0/00 ते 1/00  सुधारणा करणे 3.11.18 श्री कृष्णकांत मुरलीधर खोंड, 809,
  शिवाजी चौक, मनमाड, ता.नांदगांव, जि.नाशिक
  -
  127 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड हरणुल हरणुल ते पाथारशेंबे रस्त्यांवर सा.क्र.
  1/500 वर मोरी बांधकाम करणे.
  16.8.18 चे.सावित्रीबाई फुले मजुर सह. सं. मर्या. दुगांव, ता.चांदवड -
  128 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड काजीसांगवी काजीसांगवी ते नन्हावे रस्त्यांवर सा.क्र. 0/800 वर मोरी बांधकाम करणे.ग्रामा-14 5.9.18 चे.तिरंगा मजुर सह.संस्था मर्या.
  काजीसांगवी, ता. चांदवड, जि.नाशिक
  -
  129 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड निंबाळा निंबाळा ते समिट सा.क्र. 1/200 मोरी बांधकाम करणे.ग्रामा-229 5.9.18 सावित्रीबाई फुले मजुर सह. सं.
  मर्या. दुगांव, ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  130 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड रायपुर रायपुर समिट रेल्वेस्टेशन रस्ता सुधारणा करणे.किमी 0/00 ते 2/500 4.9.18 श्री राजेंद्र काळू ठाकरे, मु.पो.पाथरशेंबे,
  ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  131 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड चांदवड चांदवड ते बोपाने किमी  6/100 ते  7/600 रस्ता सुधारणा करणे 4.9.18 श्री राजेंद्र काळू ठाकरे, मु.पो.पाथरशेंबे, ता.चांदवड, जि.नाशिक -
  132 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 चांदवड निंबाळे निंबाळे ते कातरणी सा.क्र.
  17/00 ते 18/500 रस्ता सुधारणा करणे
  5.9.18 श्री राजेंद्र काळू ठाकरे, मु.पो.पाथरशेंबे,
  ता.चांदवड, जि.नाशिक
  -
  133 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 नांदगाव चिंचविहिर चिंचविहीर आटकाट तांडा ते परधाडी 0/100 मोरी बांधकाम करणे.ग्रामा-14 5.9.18 चे.नयन मजुर सह.सं.म. नांदगांव,
  ता.नांदगांव, जि.नाशिक
  -
  134 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 नांदगाव धोटाणे MDR-83 ते धोटाने पांझणदेव धनेर कोंढार नांदुर
  वाखारी रस्ता सुधारणा करणे, कि.मी. 0/00 ते 3/00
  29.9.18 श्री कृष्णकांत मुरलीधर खोंड, 809,
  शिवाजी चौक, मनमाड, ता.नांदगांव, जि.नाशिक
  -
  135 5054-4424  जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 2017-2018 नांदगाव धाटाणे बु. रामा -24 ते धोटाने बु. रस्ता किमी 0/400 वर मोरी बांधणे 6.8.18 श्री मनोज बाळासोहेब बर्वे, सुबेअ,
  रा.सुयोग बिल्डिंग, चांदवड, ता. चांदवड
  -
  136 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 चांदवड वडनेरभैरव प्रा. शाळा वडनेरभैरव मुले  दुरुस्त करणे 30.11.18 चे.महेश मजुर सह.संस्था मर्या. मंगरुळ, ता.चांदवड -
  137 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 चांदवड गणेशबारव प्रा. शाळा गणेशबारव (वडनेरभैरव) दुरुस्त करणे 30.11.18 चे.महेश मजुर सह.संस्था मर्या. मंगरुळ, ता.चांदवड -
  138 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड सायखेडा प्रा. शाळा सायखेडा दुरुस्त करणे 8.8.18 चे.जयअंबे मजूर सह.सं.मर्या. लि. सायखेडा, ता.निफाड -
  139 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड करंजगांव प्रा. शाळा करंजगांव दुरुस्त करणे 8.8.18 कु.समृघ्दी राजेंद्र दराडे,चापडगांव, ता.निफाड -
  140 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड शिंगवे प्रा. शाळा शिंगवे  दुरुस्त करणे 20.7.18 श्री शैलेश संजय सुर्यवंशी,सुबेअ, मातोरी,ता ..जि.नाशिक -
  141 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड वरेदारणा प्रा. शाळा वरेदारणा  दुरुस्त करणे 12.9.18 श्री चेतन दिपक खैरणार,सुबेअ, रामचंद्र निवास, अशोक नगर, सातपूर,नाशिक -
  142 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड चांदोरी प्रा. शाळा चांदोरी  दुरुस्त करणे 20.7.18 श्री तुकाराम नरहरी आव्हाड,सुबेअ -
  143 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड गोंडेंगांव प्रा. शाळा गोंडेगांव दुरुस्त करणे 20.7.18 श्री तुकाराम नरहरी आव्हाड,सुबेअ -
  144 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड पिंपळस प्रा. शाळा पिंपळस दुरुस्त करणे 20.7.18 श्री तुकाराम नरहरी आव्हाड,सुबेअ -
  145 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 निफाड पालखेड प्रा. शाळा पालखेड दुरुस्त करणे 17.9.18 चे.बांधकाम मजुर बांधकाम सह.सं. मर्या.पिंपळगांव बसवंत,ता.निफाड -
  146 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 नांदगांव गंगाधरी (खैरणारवाडा) प्रा. शाळा गंगाधरी (खैरणारवाडा) दुरुस्त करणे 16.8.18 चे.चिंतामणी मजुर सह.सं.लि. नांदगांव,ता. नांदगांव -
  147 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला नायगव्हाण जि.प.प्रा.शा. नायगव्हाण इमारत दुरुस्त करणे 5.2.18 चे.साईकृपा मजूर सह.सं.मर्या. धूळगांव,   ता.येवला -
  148 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला एरंडगांव खु. जि.प.प्रा.शा. एरंडगांव खु.इमारत दुरुस्त करणे 2.1.18 श्री गोविंद श्रीरंग गायके,सुबेअ,मु.पो. सुरंगांव रस्ता, ता.येवला, जि.नाशिक -
  149 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला एरंडगांव बु. जि.प.प्रा.शा. एरंडगांव बु. इमारत दुरुस्त करणे 2.1.18 चे.आकाश मजूर सह.सं.म.एरंडगांव -
  150 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला अंगणगांव प्रा. शाळा अंगणगांव दुरुस्त करणे 25.7.18 चे.महालक्ष्मी मजुर सह.संस्था मर्या.जळगांव नेऊर,ता.यंवला -
  151 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला पाटोदा प्रा. शाळा पाटोदा दुरुस्त करणे 17.12.18 श्री गोविंद श्रीरंग गायके,सुबेअ,मु.पो. सुरंगांव रस्ता, ता.येवला, जि.नाशिक -
  152 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला अनकुटे प्रा. शाळा अनकुटे दुरुस्त करणे 28.7.18 चे.कृष्णा मजुर सह.सं.लि.भिंगारे येवला -
  153 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला सावखेडे प्रा. शाळा सावखेडे दुरुस्त करणे 28.7.18 चे.कृष्णा मजुर सह.सं.लि.भिंगारे येवला -
  154 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला धामोडे प्रा. शाळा धामोडे दुरुस्त करणे 26.7.18 चे.कोळगंगा मजुर स.सं.मर्या.ता.येवला -
  155 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला सावरगांव प्रा. शाळा सावरगांव मोठामळा दुरुस्त करणे 27.7.18 चे.कोळगंगा मजुर स.सं.लि.कोळगांव, ता.येवला -
  156 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला कौटखेडा प्रा. शाळा कौटखेडा दुरुस्त करणे 20.7.18 चे.गुरुदेवदत्त मजूर सह.सं.म. नगरसुल,ता.येवला -
  157 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 नांदगांव हिसवळ बु. जि.प.प्रा.शा. हिसवळ बु. इमारत दुरुस्त करणे 15.1.18 श्री गणेश दत्ता साळी,सुबेअ,9, भगत अपार्टमेंट सेठी कंपाऊंड, कालीका मंदीर नाशिक -
  158 2202 H 267 31 जि.प.प्रा.शा. इमारत दुरुस्ती करणे 2017-2018 येवला राजापुर जि.प.प्रा.शा. राजापूर इमारत दुरुस्त करणे 9.1.18 श्री अंकुश रघूनाथ सावंत,सुबेअ -
  159 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 येवला सावरगांव श्री क्षेत्रा सावरगांव वाहनतळ बांधणे ता येवला 13.3.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत सावरगांव -
  160 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड सिघ्देश्वर श्री सिध्देश्वर महादेव मंदीर करंजगांव  वाहनतळ बांधणे    निफाड 19.3.18 श्रीकिशोर कैलास सांगळे मु पो निमगांव ता -
  161 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड सिघ्देश्वर श्रीसिध्देश्वर  महाराज मंदीर करजगांव  जोड  रस्ता तयार करणे ता निफाड 13.4.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्राम पालीका कंरजगांव ता निफाड -
  162 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड खानगांव श्री शनैवर  महाराज  मंदीर  खानगांव थडी वाहनतळ बसविणे 1.7.17 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपंचायत खानगांव थडी ता निफाड -
  163 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड शिगवे शिंगवे येथे खंडेराव महाराज  मंदीर वाहनतळ बांधणे 4.1.19 ग्रामपंचायत शिंगवे -
  164 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड चितेंगांव श्री भैरवनाथ मंदीर चित्तेगाव भक्त निवास बांधणे 19.9.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत  चितेगांव -
  165 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड पिपळगांव निपाणी पिपंळगांव निपाणी  श्री खंडेराव महाराज मंदिर  भक्त निवास बांधणे 14.12.18 श्री कृष्णा इलेक्ठ्रिकल्य हिरावाडी पंचवटी नाशिक -
  166 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड साकोरे मिग श्री खडेगांव महाराज मंदीर साकोरे मिग भक्त निवास बांधणे 7.8.18 सरपंच / ग्रामसेवक ग्रामपंचायत साकोरे मिग ता निफाड -
  167 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड चाटोरी महादेव मंदीर चाटोरी वॉल कंपाऊड बांधणे 12.9.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मौजे चाटोरी ता निफाड -
  168 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड पाचोरे वणी म्हसोबा महाराज मंदीर पाचोरेवणी 7.8.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रा साकोरे मिग ता निफाड -
  169 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड खडकमाळेगांव श्री हरी बाब मंदीर खडकमाळेगांव भक्त निवास बांधणे 8.10.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपंचायत  खडळ माळेगांव ता निफाड -
  170 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड कोटमगांव श्री रोकडेश्वर मंदीर कोटमगांव वाहनतळ बांधणे 1.10.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपालिका कोटमगांव ता निफाड -
  171 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 निफाड लासलगांव श्री  शनेश्वर महाराज मंदिर  हायमास्ट  बसविणे 15.1.19 सरपंच/ग्रामसेवक  ग्रामपंचातय लासलगांव ता निफाड -
  172 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 चांदवड मेसनखेडे श्री दत्त मंदीर मेसनखेडे खु घाट पाय-या बांधणे 30.8.18 सरपंच ग्रामसेवक  ग्रामपंचायत मेसखेडे  खु ता चांदवड -
  173 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 चांदवड वाकी खुर्द  मायबाब मंदीर वाकी खुर्द भक्त निवास बांधणे 8.10.18 ग्रामपंचायत वाकी खुर्द -
  174 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 चांदवड खडक ओझर केद्राई माता मंदीर खडक  ओझर  येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 27.7.2017 सरपंच  ग्रामसेवक ग्रामपंचायत  खडकओझर येवला -
  175 3604-0675 जिल्हास्तर यात्रास्थळ  क वर्ग 17/18 चांदवड वडनेर भैरव भैरवनाथ मंदीर वडनेर भैरव मंदीर परिसर रस्ता 19.4.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत वडनेर भैरव ता चांदवड -
  176 3054-2105 जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड राहुड रा.मा.क्र..3 ते राहुड कळमदरे सुतारखेडे हरणुल पन्हाळे सोनीसांगवी
  रेडगांव वाहेगांवसाळ वाकी रस्ता प्रस्तावित भाग-हरणुल ते
  सुतारखेडे कि.मी. 6/00 ते 7/00 सुधारणा करणे
  12.3.18 सरपंच/ग्रा.से., ग्रा.पं.सुतारखेडे , ता.चांदवड -
  177 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड वडाळीभोई वडाळीभोई भाटगांव परसुल तिसगांव रस्ता सुधारणा करणे.कि.मी. 1/00 ते 2/00 14.12.18 चे.वैभव मजुर बांधकाम सह.सोसा.लि., दरेगांव, ता.चांदवड -
  178 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड कानमंडाळे कानमंडाळे शिंदे वडाळीभोई भयाळे तांदुळवाडी जांबुटके शिवरे ते प्रजिमा - 47 रस्ता प्रस्तावित भाग-  शिंदे ते वडाळीभोई किमी. 6/00 ते 7/00 सुधारणा करणे. 05.11.18 चे.वैभव मजुर बांधकाम सह.सोसा.लि., दरेगांव, ता.चांदवड -
  179 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड उसवाड उसवाड (कळमदरे) ते चांदरवाडी रस्त्यांवर मोरी बांधणे.सा.क्र. 2/300 5.9.18 चे.तिरंगा मजुर सह.सं.मर्या. काजीसांगवी, ता.चांदवड -
  180 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड उसवाड उसवाड उखळभवानी ते दरेगांवबारी रस्ता सुधारणा करणे.कि.मी. 2/00 ते 4/00 7.10.18 चे.वटेश्वर मजुर बांधकाम सहकारी संस्था मर्या. धोडांबे, ता.चांदवड, जि.नाशिक -
  181 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड निमोण निमोण डोणगाव रस्त्यावर किमी 3/00 पेव्हडीप बांधणे.ग्रा.मा.179, ता. चांदवड 7.10.18 चे वैभव मजुर बांधकाम सहकारी सोसायटी लि.दरेगांव, ता.चांदवड, जि.नाशिक -
  182 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड राहुड रामा क्र.3 ते राहुड उसवाड डोंगरगाव प्रस्तावित भाग-डोंगरगाव दुगाव कि.मी. 4/00 ते 5/00 28.9.18 चे.वटेश्वर मजुर बांधकाम सहकारी संस्था मर्या. धोडांबे, ता.चांदवड, जि.नाशिक -
  183 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड पिंपळगांव पिंपळगांव ते आहेरगांव रस्ता ते रामा-3 रस्त्याची कि.मी. 2/250 ते 3/250 सुधारणा करणे (भाग पिंपळगांव ते आहेरगांव) 17.8.18 मे.साईसर्वज्ञ कन्स्ट्रक्शन, प्रो.प्रा.श्री सागर संपतराव डुंबरे, रा.रसलपूर, ता.निफाड -
  184 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड सोनेवाडी खु. सोनेवाडी खु.ते नांदुर्डी रस्ता सुधारणा करणे.सा.क्र.0/500 ते 1/600 28.11.18 श्री किरण वसंत भगत, मु.पो. दावचवाडी, ता.निफाड -
  185 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड बेरवाडी बेरवाडी ते पिंपळगांव निपाणी रस्ता सुधारणा करणे.सा.क्र..0/00 ते 2/00 28.12.18 चे.तजस कन्ट्रक्शन, (प्रा.प्रा.श्री सोपान भास्कर खाडे, मु.पो. पिंपळगांव निपाणी, ता.निफाड -
  186 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड ओझर ओझर ते जाधववस्ती रस्ता दुरुस्त करणे, कि.मी. 1/00 ते 2/00 26.10.18 श्री अमोल सुनिल मोरे, मु.पो.गिरणारे, ता.नाशिक -
  187 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव वडाळी बु. वडाळी बुद्रुक बानगांव टाकळी बुद्रुक माणिकपुंज कसाबखेडा पोही ते रामा 26 रस्त्यावर टाकळी गावाजवळ पेव्हडीप बांधणे 16.8.18 श्री महेश निवृत्ती सद्गीर, मु.टाकळी, पो.बांदगांव , ता.नांदगांव -
  188 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला अंदरसुल अंदरसुल ते जयहिंदवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे कि.मी. 0/400 ते 1/400 21.3.18 सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रा. पं.अंदरसुल, ता.येवला -
  189 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला ममदापुर येवला ममदापुर पन्हाळसाठे ते रामा-21 दुरुस्ती करणे 13.3.18 सरपंच/ग्रा.स, ग्रा.पं. राजापूर, ता.येवला -
  190 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला ममदापुर ममदापूर पन्हाळसाठे राजापूर फाटा ते रामा-21 रस्ता सुधारणा करणे 2/500 ते 5/00 28.9.18 श्री वैभव दत्तात्रय वाघ, मु.पो.विंचूर (पोतनिस पार्क)ता.निफाड, जि.नाशिक -
  191 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला निळखेडा निळखेडा  ते आडगांव कातरणी  रस्ता दुरुस्त करण.सा.क्र.0/00 ते 2/00 5.9.18 अथर्व कंन्स्ट्रक्शन, प्रो.प्रा.वसंतराव उत्तमराव पवार, प्लॉट क्र.15, भाटगांव, ता.येवला, जि. नाशिक -
  192 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला बोकटे बोकटे ते अंदरसुल रस्ता 0/300 मध्ये मोरी बांधणे 16.8.18 श्री सचिन उत्तमराव देशमुख, सुबेअ, मोरे वस्ती समृध्दी हिमांशु पार्क, येवला -
  193 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला अंदरसुल अंदरसुल ते जयहिंदवाडी  रस्ता दुरुस्ती करणे किमी 1/00 ते 2/00 13.7.18 सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रा.पं.अंदरसुल, ता.येवला -
  194 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड थेटाळे इजिमा 31 ते थेटाळे ते कोटमगांव हरिजनवस्ती रस्ता सुधारणा करणे, कि.मी. 0/00 ते 2/00 5.7.18 सरपंच/ग्रामसेवक, ग्रा.पं.थेटाळे, ता.निफाड -
  195 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव अनकवाडे अनकवाडे सटाणा ते ग्रामा-8 रस्त्यावर फरशी पुलाची सुधारणा करणे कि.मी. 1/600(सटाणा गावाजवळ) 8.8.18 श्री कृष्णकांत  मुरलीधर खोंड, 809, शिवाजी चौक, मनमाड, ता.नांदगांव -
  196 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव भोयेगांव भोयेगांव ते दऱ्हेल रस्ता कि.मी. 1/800 पाईप मोरी बांधणे 8.8.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे, 489, घारपुरे घाट, पालखेडे लेन, अशोक स्तंभ, नाशिक -
  197 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव नागडोह नागडोह ते दऱ्हेल रस्ता कि.मी. 2/100 पाईप मोरी बांधणे 8.8.18 श्री समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे, पिंपळगांव गरुडेश्वर, ता.जि.नाशिक -
  198 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव खादगांव खादगांव ते पांझणदेव रस्ता कि.मी. 1/700 पाईप मोरी बांधणे 6.8.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे, 489, घारपुरे घाट, पालखेडे लेन, अशोक स्तंभ, नाशिक -
  199 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव धनेर धनेर ते पांझनदेव रस्ता कि.मी.2/00 पाईप मोरी बांधणे 8.8.18 श्री मनोज बाळासाहेब बर्वे, सुबेअ, सुयोग बिल्डींग, चांदवड, जि. नाशिक -
  200 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 चांदवड राहुड राहुड कळमदरे सुतारखेडे हरणुल हरसुल पन्हाळे सोनीसांगवी रेडगाव वाहेगाव वाकी प्रस्तावित भाग पन्हाळे ते अहिरखेडे किमी 10/00 ते 11/00 रस्ता सुधारणा करणे 26.10.18 धनदाई मजुर बांधकाम सहकारी संस्था लि.चांदवड, ता.चांदवड -
  201 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला उंदिरवाडी उंदीरवाडी ते आंचलगांव रस्ता 0/500 मध्ये मोरी बांधणे 30.8.18 श्री सचिन उत्तमराव देशमुख, सुबेअ, मोरे वस्ती पारेगांव रोड येवला, ता.येवला -
  202 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 येवला राजापुर राजापुर कोळगाव वायभोती रस्ता कि.मी. 0/700 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे 13.7.18 चे.गुरुदेवदत्त मजुर सह.सं.म. नगरसुल, ता.येवला -
  203 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड चाटोरी चाटोरी ते जुनी सिन्नर वाट रस्ता किमी 1/00 ते 2/00 खडीकरण करणे  14.12.18 योगेश्वर मजुर सह.संस्था निफाड -
  204 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 निफाड चाटोरी चाटोरी ते जुनी सिन्नर वाट रस्ता किमी 1/00 ते 2/00 खडीकरण करणे  14.12.18 जयअंबे मजुर सह.संस्था सायखेडा -
  205 3054-2105          जिल्हा वार्षिक बिगर आदिवासी योजना 17-18 नांदगांव पानेवाडी पानेवाडी ते भवानी नगर रस्ता कि.मी. 0/500 पाईप मोरी बांधणे 8.8.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे, 489, घारपुरे घाट, पालखेडे लेन, अशोक स्तंभ, नाशिक -
  206 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड चिखलआंबे चिखल आंबे ते खंडोबा मंदिरा पगार वस्ती गावा अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे 20.4.18 ग्रामपंचायत  चिखलांबे -
  207 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड ह .जैतापुर हटटी ते जैतापुर रस्त्यावर मोरी बांधणे सा क्र 0/500 ता चांदवड 30.8.18 चे गणेश मजुर सह म म बोपाने ता चांदवड -
  208 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड दहयाणे दहयाने  ते रासनमळा रस्त्यावर मोरी बांधणे ता चांदवड 29.10.18 श्री सागर रामदास मोहिते  सुबेअ -
  209 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड शिवरे प्रिजिमा 46 ते शिवरे रस्त्यावर मोरी बांधणे ता चांदवड 29.10.18 श्री सागर रामदास मोहिते  सुबेअ -
  210 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड दहयाणै दहयाणे ते पारेगांव रस्त्यावर मोरी बांधणे 29.10.18 श्री सागर रामदास मोहिते  सुबेअ -
  211 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड दुधखेड दुधखेड ते गेटेवाडी रस्त्यावर मोरी बांधणे सा क्र 3/00 ता चांदवड 6.11.18 तिरंगा मजुर सहकारी संय्था काजी सांगवी ता चांदवड -
  212 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड पारेगांव पारेगांव ते सातपुते वस्ती  रस्त्यावर रस्त्यावर मोरी बांधणे ता चांदवड 6.11.18 तिरंगा मजुर सहकारी संय्था काजी सांगवी ता चांदवड -
  213 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड इंदिरानगर प्रजिमा  46 ते दामुच पाडा ते इंदिरा नगर रस्त्यावर बाधणे ता चांदवड 30.8.18 तिरंगा मजुर सहकारी संय्था काजी सांगवी ता चांदवड -
  214 (3054-0407)  मिनी माडा 17/18 चादवड कन्हेरवाडी प्रजिमा   46 ते चौधरी  वस्ती ते कन्हेरवाडी रस्त्यावर मोरी बांधणे ता चांदवड 30.8.18 चे गणेश मजुर सह म म बोपाने ता चांदवड जि नासिक -
  215 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड भेंडाळी उपकेंद्र भेंडाळी इमारत दुरुस्ती करणे 12.9.18 चे.समाधान मजुर सह. म. सं. औरंगपुर निफाड -
  216 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड लोनवाडी उपकेंद्र लोनवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.7.18 श्री.हर्षद शिवाजी सोनवणे (सुबेअ) ताराहाबाद -
  217 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड दावचावाडी उपकेंद्र दावचावाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.7.18 श्री.दत्ता कैलास काळे  (सुबेअ) श्रीरामनगर नैताळे -
  218 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड नांदुर्डी उपकेंद्र नांदुर्डी इमारत दुरुस्ती करणे 24.7.18 श्री.दत्ता कैलास काळे (सुबेअ) श्रीरामनगर नैताळे -
  219 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड टाकळी उपकेंद्र टाकळी इमारत दुरुस्ती करणे 9.1.19 श्री.दत्ता कैलास काळे  (सुबेअ) श्रीरामनगर नैताळे -
  220 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड म्हाळसाकोरे उपकेंद्र म्हाळसाकोरे  इमारत दुरुस्ती करणे 20.7.18 श्री.शैलेश संजय सुर्यवंशी मानोरी -
  221 आरोग्य-2210-7015 2017-18 निफाड करंजगाव उपकेंद्र करंजगाव इमारत दुरुस्ती करणे 20.7.18 श्री.शैलेश संजय सुर्यवंशी मानोरी -
  222 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला सावरगाव प्रा.आ.केंद्र सावरगाव ईमारत दुरुस्त करणे 21.3.18 सरपंच / ग्रामसेवक ,ग्रामपंचायत सावरगाव -
  223 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला पाटोदा प्रा.आ.केंद्र पाटोदा कर्मचारी निवासस्थान  दुरुस्त करणे 30.8.18 चे.वैशाली मजुर स.सं.म. पाटोदा, येवला -
  224 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला अंदरसुल प्रा.आ.केंद्र अंदरसुल इमारत   दुरुस्त करणे 30.11.18 श्री सचिन उत्तमराव देशमुख सुबेअ ता.येवला -
  225 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला सायगाव उपकेंद्र सायगाव इमारत   दुरुस्त करणे 17.7.18 श्री.गोविंद श्रीरंग गायके (सुबेअ) सुरेगाव रस्ता -
  226 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला अंदरसुल उपकेंद्र अंदरसुल इमारत   दुरुस्त करणे 17.7.18 श्री.गोविंद श्रीरंग गायके  सुरेगाव रस्ता -
  227 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला देवळाणे उपकेंद्र देवळाणे इमारत   दुरुस्त करणे 17.7.18 श्री.गोविंद श्रीरंग गायके (सुबेअ) सुरेगाव रस्ता -
  228 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला भारम उपकेंद्र भारम इमारत  दुरुस्त करणे 17.7.18 कु.प्रियंका राजेंद्र पवार (सुबेअ) नासिक -
  229 आरोग्य-2210-7015 2017-18 येवला नगरसुल उपकेंद्र नगरसुल इमारत  दुरुस्त करणे 27.7.18 चे.गणेश म.स.सं.मर्या.चिंचोडी बु. -
  230 आरोग्य-2210-7015 2017-18 चांदवड उसवाड प्रा.आ.केंद्र उसवाड ईमारत दुरुस्त करणे 12.12.18 श्री भाऊसाहेब तुकाराम शेलार सुबेअ गंगावे  ता.चांदवड -
  231 आरोग्य-2210-7006 2017- 18 निफाड शिवडी  उपकेंद्र शिवडी येथे हायमास्ट बसविणे. 29.10.18 (सुबेअ) श्री रोहन अनिल नेवासकर नाशिक -
  232 आरोग्य-2210-7006 2017- 18 निफाड रानवड उपकेंद्र रानवड  येथे हायमास्ट बसविणे. 6.11.18 (सुबेअ) श्री रोहन अनिल नेवासकर नाशिक -
  233 आरोग्य-2210-7006 2017-18 निफाड रुई उपकेंद्र रुई येथे हायमास्ट बसविणे. 20.7.18 श्री.किशोर दादासाहेब आढाव (सुबेअ)कारवाडी ता.कोपरगाव -
  234 आरोग्य-2210-7006 2017-18 चांदवड निंबाळे उपकेंद्र निंबाळे येथे परिसर सुधारणा करणे. 8.8.018 चे.सावित्रीबाई फुले म.स.सं.मर्या.दुगाव -
  235 आरोग्य-2210-7006 2017-18 चांदवड हिवरखेड उपकेंद्र हिवरखेडे येथे परिसर सुधारणा करणे. 8.8.19 चे.सावित्रीबाई फुले म.स.सं.मर्या.दुगाव -
  236 आरोग्य-2210-7006 2017-18 चांदवड उसवाड उपकेंद्र उसवाड येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 4.8.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रा.पं.उसवाड -
  237 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 येवला अनकुटे इजिमा 8 अनकुटे धामोरे रस्ता सा क्र 3/00 ते 5/00 ता येवला 29.12.18 भिमा मारुती दोछे रा पिंपळगांव लेप ता येवला -
  238 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 निफाड बेरवाडी बेरवाडी ते पिपळगांव निपाणी  रस्ता सा क्र 0/00 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता निफाड 24.9.18 गजानन मजुर सह स म म्हाळसाकोरे ता निफाड -
  239 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 निफाड सोनगांव सोनगांव ते प्रजिमा 43 रस्ता सा क्र 0/450 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता निफाड 30.8.18 गजानन मजुर सह स म म्हाळसाकोरे ता निफाड -
  240 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 येवला देशमाने देशमाने पिपळगांव लेप चारी रस्ता सा क्र 0/500 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता निफाड 16.8.18 श्री सचिन उत्तमराव पगार सुबेस -
  241 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 येवला मुखेड मुखेड  दत्तवाडी साताळी रस्ता सा क्र 2/100 वर पाईप मोरी बांधकाम करकणे ता येवला 16.8.18 श्री सचिन उत्तमराव पगार सुबेस -
  242 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 येवला सत्यगांव सत्यगांव दत्तवाडी साताळी रस्ता सा क्र 2/100 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता येवला 16.8.18 श्री जयकिशन उत्तमराव कोरडे सुबेस -
  243 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 नांदगाव ठाकरवाडी ठाकरवाडी रा मा 26रस्ता सा क्र 0/200 व 0/800 वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता नांदगांव 12.12.18 तान्हाजी शिवाजी कदम -
  244 3054 मार्ग व पुल (04जिल्हा व इतर मार्ग देखभाल दुरुस्ती 2017-2018 चादवड निमोण निमोण कुदलगांव ते कानडगांव रस्ता सा क्र 1/00  वर पाईप मोरी बांधकाम करणे ता चांदवड 30.8.18 श्री अक्षर राजाराम रसाळ सुबेस -
  245 यात्रा स्थळ तिर्थक्षेत्र ब वर्ग  17/18 निफाड चांदोरी  श्री क्षेत्र खंडेराव महाराज चादोरी  येथे पथदिप बसविणे  11.12.18 ओंकार इलेक्ट्रिकल म.स.स.नाशिक  -
  246 आमदार निधी 2017-18 येवला विंचुर विंचुर ता निफाड येथे सभागृह बांधणे 24.9.18 ग्रामपंचायत विंचुर ता.निफाड -
  247 आमदार निधी 2017-18 येवला सावरगांव सावरगांव येथे ग्रामपंचायत जागेवर सभागृह बांधणे  17.10.18 ग्रापं सावरगांव ता.येवला -
  248 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव हिसवळ खु ग्रामपंचायत हिसवळ खु ता नांदगांव येथे महानुभव वाडयात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 17.3.18 राहुल अरविंद वाघ सुबेअ 7588040069
  SHREEMAYURESHWAR69@gmail.com
  249 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव साकोरा ग्रामपंचायत साकोरा ता नांदगांव गावठाण हद्यीतील सावता महाराज चौक येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 24.9.18 ग्रापं साकोरी  ता.नांदगांव -
  250 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव बोराळे बोराळे येथील ग्रामपंचायत गावठाण हद्यीतील मध्यवर्ती चौकात पेव्हर ब्लाक्‌ बसविणे 17.3.18 राहुल अरविंद वाघ सुबेअ SHREEMMAYURESHWAR69@gmail.com
  251 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव शास्त्रीनगर शास्त्रीनगर येथील ग्रामपंचायत गावठाण हद्यीत मध्यवर्ती चौकात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 17.3.18 राहुल अरविंद वाघ सुबेअ SHREEMMAYURESHWAR69@gmail.com
  252 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव हिसवळ खु हिसवळ खुर्द येथे आहेरवाडा चौक येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 17.3.18 राहुल अरविंद वाघ सुबेअ SHREEMMAYURESHWAR69@gmail.com
  253 आमदार निधी 2017-18 नांदगांव हिसवळ खु हिसवळ खुर्द गावठाण हद्यीत मध्यवर्ती चौकात  पेव्हर ब्लॉक बसविणे 17.3.18 मनोज बाळासाहेब बर्वे SHREEMMAYURESHWAR69@gmail.com
  254 आमदार निधी 2017-18 चांदवड तळेगांव रोही तळेगांव रोही येथे ग्रामपंचायत कार्यालय परिसरात सभामंडप बांधणे ता चांदवड 20.4.18 ग्रापं तळेगांव‍ रोही -
  255 आमदार निधी 2017-18 चांदवड डोंगरगांव मौजे डोंगरगांव ता चांदवड येथे सभामंडप बांधणे 2.4.2018 सरपंच ग्रामसेवक मौजे डोंगरगांव ता चांदवड -
  256 आमदार निधी 2017-18 चांदवड बोपाने मौजे बोपाने येथे रामचंद्र ठाकरे यांच्या घरापासुन ते बबन जाधव यांच्या घरापर्यंत रस्ता सिमेंब् कॉक्रीठीकरण करणे 20.7.18 अनिल उत्तम ठोंबरे सुबेअ 9404985858
  Anilkumuethomb691988@gmail.com
  257 आमदार निधी 2017-18 चांदवड बोपाने मौजे बोपाणे येथे बोपाणे वे? ते समाज मंदिरापय्रंत रस्ता सिमेंट कॉक्रीटीकेरण करणे 13.7.18 अनिल उत्तम ठोंबरे सुबेअ Anilkumuethomb691988@gmail.com
  258 आमदार निधी 2017-18 चांदवड कळमदरे मौजे कळमदरे येथे कळकेश्वर महादेव मंदिर परिसरात सामाजिक सभागृह बांधण 21.3.18 सरपंच ग्रामसेवक मौजे कळमदरे ता चांदवड -
  259 आमदार निधी 2017-18 चांदवड भाटगांव मौजे भाटगांव येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 24.7.18 ग्रापं भाटगांव -
  260 आमदार निधी 2017-18 चांदवड पन्हाळे मौजे पन्हाळे ता चांदवड येथे दलीतवस्ती सामाजिक सभामंडप बांधणे 7.8.18 ग्रापं पन्हाळे -
  261 आमदार निधी 2017-18 चांदवड वाकी बु मौजे वाकी बु ता चांदवड येथे महादेव मंदिर जवळ ग्रापं च्या जागेवर सुशोभीकरण करणे 24.7.18 ग्रापं वाकी बु -
  262 आमदार निधी 2017-18 चांदवड सोनीसांगवी सोनीसांगवी ता चांदवड येथे ग्रापं च्या जागेवर सामाजिक सभागृह बाधणे 16.7.18 ग्रापं सोनीसांगवी -
  263 आमदार निधी 2017-18 चांदवड सोनीसांगवी सोनीसांगवी ता चांदवड गांवतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 20.4.18 वैभवर मजुर सह संस्था दरेगांव ता चांदवड -
  264 आमदार निधी 2017-18 चांदवड वाकी बु मौजे वाकी बु ता चांदवड येथे  ग्रामपंचाय परिसर सुधारणा करणे 19.4.18 ग्रापं वाकी बु -
  265 आमदार निधी 2017-18 चांदवड सोनीसांगवी मौजे सोनीसांगवी ता चांदवड येथे हायमास्ट बसविणे 3.8.18 ग्रापं सोनीसांगवी -
  266 आमदार निधी 2017-18 चांदवड तळेगांव रोही मोजे तळेगांव रोही येथे महादेव परिसर सुशोभीत करणे 20.4.18 ग्रापं तळेगांव‍ रोही -
  267 आमदार निधी 2017-18 निफाड करंजी करंजी येथे आदिवासी वस्तीत सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  sachinjkhare@gmail.com
  268 आमदार निधी 2017-18 निफाड लोणवाडी लोणवाडी येथे आदिवासी वस्तीत सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  269 आमदार निधी 2017-18 निफाड सावरगांव सावरगांव येथे ग्रापं गट क्रं 1 सामाजिक सभागृह बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  270 आमदार निधी 2017-18 निफाड गोरठाण गोरठाण येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  271 आमदार निधी 2017-18 निफाड व-हेदारणा व-हेदारणा येथे ग्रापं गट क्रं 97/2 सामाजिक सभागृह बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  272 आमदार निधी 2017-18 निफाड शिरसगांव शिरसागांव येथे आदिवासी वस्तीत सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  sachinjkhare@gmail.com
  273 आमदार निधी 2017-18 निफाड दिक्षी दिक्षी येथे ग्रापं जागेत सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  274 आमदार निधी 2017-18 निफाड ओझर ओझर येथे मिलींद नगर सामाजिक सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ 7972471492
  275 आमदार निधी 2017-18 निफाड पिंपळगांव ब पिंपळगांव ब ग्रापं मिळकत क्रं 511/1 येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  276 आमदार निधी 2017-18 निफाड पिंपळगांव ब पिंपळगांव ब येथे शास्त्रीनगर परिसराता गट क्रं 523/ अ-1 ग्रापं जागेत सामाजिक सभामंडप बांधणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  277 आमदार निधी 2017-18 निफाड सायखेडा सायखेडा ता निफाड येथे अंतर्गत रस्ते कॉकीटीकरण करणे 21.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  278 आमदार निधी 2017-18 निफाड ओझर ओझर ता निफाड येथे स्मशानभुमीस संरक्षण भिंत बांधणे 23.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  279 आमदार निधी 2017-18 निफाड शिंपी  टाकळी शिंपी टाकळी ता निफाड येथे स्मशानभुमी जवळ रस्ता बांधणे 23.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  280 आमदार निधी 2017-18 निफाड नारायण टेंभी नारायण टेंभी येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 23.3.18 सचिन जयराम खापरे सुबेअ -
  281 आमदार निधी 2017-18 निफाड चेहडी खु चेहडी खु येथे ग्रामपंचायत गट क्रं 8/4 अ सामाजिक सभागृह बांधणे 21.9.18 सप्तशृंगी कन्टक्क्षन कोठुरे ता निफाड -
  282 आमदार निधी 2017-18 निफाड श्रीराम नगर कोळवाडी मौजे श्रीराम नगर -कोळवाडी येथे गांवतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे (अपुर्व हिरे) 5.3.18 दुर्गामाता मजुर सह संस्था वनसगांव ता निफाड -
  283 आमदार निधी 2017-18 निफाड रसलपुर मौजे रसलपुर येथील ग्राप मिळकत नं 272/2 मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे 19.4.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रापं रसलपुर ता निफाड -
  284 आमदार निधी 2017-18 निफाड चांदोरी चांदोरी ता निफाड जि नासिक येथील भैरवनाथ मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे 28.3.18 श्री कृष्णा मजुर सह संस्था वाहेगांव -
  285 आमदार निधी 2017-18 निफाड नांदुर्डी मैाजे नांदुर्डी ते खैरेवस्ती येथीज रस्ताकडेस गटार खोदणे  27.3.18 श्री कृष्णा मजुर सह संस्था वाहेगांव -
  286 आमदार निधी 2017-18 निफाड ओझर ओझर येथे मारुती मंदिरामागे स्मशानभुमीचे कामे करणे ता.निफाड (हेमंत टकले) 8.10.18 प्रियंका राजेद्र पवार सुबेअ -
  287 जि.प. सेस 2017-2018 येवला सायगाव व तळवाडे सायगाव व तळवाडे ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 9.2.18 श्री.सुरज काशिनाथ मुसळे -
  288 जि.प. सेस 2017-2018 येवला कौटखेडे व अंगुलगांव कौटखेडे व अंगुलगांव ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 17.2.18 धनंजय पांडुरंग पाटील सुबेअ -
  289 जि.प. सेस 2017-2018 येवला पांजरवाडी व वाघेळे पांजरवाडी व वाघेळे ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 17.2.18 श्री.धनंजय पांडुरंग पाटील -
  290 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अडसुरेगांव अडसुरेगांव ता. येवला येथे हायमस्ट बसविणे 9.2.18 श्री.सुरज काशिनाथ मुसळे -
  291 जि.प. सेस 2017-2018 येवला कोळगाव ते पिंपळखुटे कोळगाव ते पिंपळखुटे  ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 17.2.18 श्री.महेश भगवान पटेल -
  292 जि.प. सेस 2017-2018 येवला कोळम बु.व न्याहारखेडे बु कोळम बु.व न्याहारखेडे बु.ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 17.2.18 श्री. धनंजय पांडुरंग पाटील -
  293 जि.प. सेस 2017-2018 येवला कोळम बु.व न्याहारखेडे खुर्द कोळम बु.व न्याहारखेडे खुर्द.ता.येवला येथे हायमास्ट बसविणे 9.2.18 श्री.सुरज काशिनाथ मुसळे -
  294 जि.प. सेस 2017-2018 येवला सोमठाणजोश व रहाडी सोमठाणजोश व रहाडी ता.येवला हायमास्ट बसविणे 17.2.18 श्री. महेश भगवान पटेल -
  295 जि.प. सेस 2017-2018 येवला जऊळके जऊळके रस्ता ते खंडेराव पाटील जाधव वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ता जि नासिक 27.3.18 श्री.गोपीनाथ छबू रोडे -
  296 जि.प. सेस 2017-2018 येवला ठाणगाव ठाणगाव ते गणपणी मंदीर स्ट्रीट  लाईट बसविणे ठाणगाव ता येवला जि नासिक 31.3.18 हर्षद छबू निकम -
  297 जि.प. सेस 2017-2018 येवला ठाणगाव पाटोदा कानडी गणपती मंदीर ठाणगांव पाटोदा कानडी परिसरात स्ट्रीट लाईट बसविणे  31.3.18 हर्षद छबू निकम -
  298 जि.प. सेस 2017-2018 येवला निळखेडे ते मुरमी निळखेडे ते मुरमी रस्ता सुधारणा करणे   26.3.18 चे.सुदर्शन म.स.स.बाभूळगाव -
  299 जि.प. सेस 2017-2018 येवला राजापुर राजापुर अलगट वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ता येवला 28.2.18 चे.वैभव दत्रातय माघ -
  300 जि.प. सेस 2017-2018 येवला कोळगाव राजापुर कोळगाव राजापुर रस्ता सुधारणा करणे 17.2.18 चे.गुरुदेव दत्त म.स.स. म. नगरसूल -
  301 जि.प. सेस 2017-2018 येवला राजापुर राजापुर ते आहेरवाडी रस्ता दुरुस्ती करणे 28.2.18 श्री.सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ -
  302 जि.प. सेस 2017-2018 येवला वसंतनगर वसंतनगर येथे सभागृह बांधणे 26.3.18 चे. कातरणी म.स.स. कातरणी -
  303 जि.प. सेस 2017-2018 येवला गोल्हेवाडी  बल्हेगाव गोल्हेवाडी  बल्हेगाव रस्ता हरी चा ओढा सिडी वर्क करणे. 13.3.18 अमोल म.स.स. मर्या महालखेडा -
  304 जि.प. सेस 2017-2018 येवला आडगांव रामा 30 ते आडगांव शिवरस्ता दुरुस्त करणे. 27.3.18 श्री.गोपीनाथ छबू रोडे,सुबेअ -
  305 जि.प. सेस 2017-2018 येवला मौजे विखरणी मौजे विखरणी ता.येवला येथे ग्रामपंचायत आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 31.3.18 श्री. अभिनव ईश्वरलाल छतानी सुबेअ -
  306 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरससुल अंदरससुल येथिल दुर्गामाता मंदिर सभागृह येथे फरशी व पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 3.8.18 चे. बसवेश्वर म.स.स.मर्या धामणगाव -
  307 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसूल अंदरसुल येथिल चारी नं. 12 ते हेमंत सोनवणे वस्ती रस्ता सुधारणा करणे 4.8.18 चे. बसवेश्वर म.स.स.मर्या धामणगाव -
  308 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसूल अंदरसूल येथिल आहेर वस्ती ते वाकचौरे वस्ती रस्ता सुधारणा करणे. 4.8.18 चे. बसवेश्वर म.स.स.मर्या धामणगाव -
  309 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसूल अंदरसूल येथिल अंदरसूंल बसस्टँड ते औरंगाबाद सर्व्हिस  रस्ता सुधारणा करणे. 3.8.18 चे साईनाथ म.स.स. मर्या गवंडगाव -
  310 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसूल अंदरसूल येथिल राजेंद्र सोनवणे वस्ती ते अशोक गायकवाड वस्ती   रस्ता सुधारणा करणे. 3.8.18 चे साईनाथ म.स.स. मर्या गवंडगाव -
  311 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसूल नगरसूल ते कोळगांव रस्ता सुधारणा करणे 0/00 ते 1/00 20.7.18 सरपंच‌/ग्रामपंचायत सावरगांव -
  312 जि.प. सेस 2017-2018 येवला नगरसूल  माळवाडी (नगरसूल ) ते नगरसुल रस्ता सुधारणा करणे 0/00 ते 1/00 20.7.18 चे.गणेश म.स.स.म.चिंचोडी, -
  313 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड कोटमगाव कोटमगाव अंतर्गत रस्ता कॉक्रिट  करणे. 17.3.18 श्री.संदिप एकनाथ अव्हाड -
  314 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड देशमाने बाजार समिती ते देशमाने वस्ती रस्तयाची सुधारणा करणे 5.3.18 चे.गोदामाई म.स.स. खानगावथडी -
  315 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड गाडेकर गाडेकर वाडी सभामंडप बांधणे 17.3.18 सरपंच /‌ग्रामपंचायत ओझर मिग -
  316 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड तळवाडे तळवाडे गावांतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 23.2.18 श्री.विष्णू रामकिसन सांगळे -
  317 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड भेंडाळी भेंडाळी ता. निफाड येथे गावांतर्गत सभामंडप बांधणे 26.3.18 चे.समाधान म.स.स.मर्या औरंगपूर -
  318 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड पिंपळगांव ब. पिंपळगांव बसवंत ते उंबरखेड रोड इजिमा-92 रस्त्याची दुरुस्ती करणे कि.मी. 2/500 मध्ये स्लॅब डे. बांधणे  7.8.18 ग्रामपंचायत उंबरखेड,ता.निफाड -
  319 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड रौळस रामा-27 (रौळस) ते कुदे वस्ती रस्त्याची दुरुस्ती करणे ता. निफाड 26.2.18 चे.गोदामाई म.स.स. म. खानगावथडी -
  320 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड आहेरगांव आहेरगांव येथे  गावांतर्गत  सिमेंट काँकीट पेव्हर ब्लॉक बसविणे 31.3.18 चे.जयश्रीकृष्ण म.व बां.स.सं मर्या वाहेगाव -
  321 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड गोरठाण वावी गोरठाण वावी रस्ता ते पुरकर वस्ती रस्त्याची दुरुस्ती करणे ता. निफाड 28.3.18 श्री.सप्निल अशोक म्हस्के -
  322 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड कुंदेवाडी कुंदेवाडी रेल्वे स्टेशन ते ताडगे वस्ती ते दावचवाडी नांदुर्डी रस्ता ते लोखंडे वस्ती रस्त्याची दुरुस्ती करणे  28.3.18 श्री.सप्निल अशोक म्हस्के -
  323 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड कानळद  कानळद ते कोळगांव रस्ता सुधारणा करणे ता. निफाड 26.3.18 चे.अजमेरा रंग व बांध म.स.स.विंचूर -
  324 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड गोसावी वस्ती गोसावी वस्ती ते झुंगे बेट रस्ता सुधारणा करणे  26.3.18 चे.अजमेरा रंग व बांध म.स.स.विंचूर -
  325 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड ब्राम्हणवाडे ब्राम्हणवाडे ते सांगवी रस्ता सुधारणा करणे ता. निफाड 26.3.18 चे.अजमेरा रंग व बांध म.स.स.विंचूर -
  326 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड खेडले  खेडले बोरमाथा ते भाउुसाहेब रेवजी वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ता. निफाड 26.3.18 चे.गौरव म.स.स. मर्या लि विंचूर -
  327 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड शिवरे शिवरे कोळवाडी ते शिवरस्ता दुरुस्ती करणे ता. निफाड 31.3.18 श्री.अनिल मुरलीधर आव्हाड -
  328 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड रानवड  रानवड - सावरगांव रस्त्यावर मोरी बांधणे ता. निफाड 31.3.18 श्री.अनिल मुरलीधर आव्हाड -
  329 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड चांदोरी चांदोरी  येथिल मेंढवाडा येथे हायमास्ट बसविणे 31.3.18 श्री.रोहन अनिल नेवासकर -
  330 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड चाटोरी चाटोरी ता.निफाड येथे हायमास्ट बसविणे 31.3.18 श्री.रोहन अनिल नेवासकर -
  331 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड पिंप्री पिंप्री ता.निफाड येथे हायमास्ट बसविणे 31.3.18 श्री.रोहन अनिल नेवासकर -
  332 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड लालपाडी लालपापडी ता.निफाड येथे हायमास्ट बसविणे 31.3.18 चे.आकाशदिप इलेक्ट्रीक ॲण्ड इलेक्ट्रॉनिकस का.स.स. मर्या -
  333 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड बेरवाडी बेरवाडी व औरंगपूर येथे हायमास्ट बसविणे 31.3.18 श्री.योगेश दिंगबर शिंदे -
  334 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड शिवडी  शिवडी सोनेवाडी खुर्द रस्ता दुरुस्ती करणे 26.9.2018 कु.प्रियंका राजेंद्र पवार सुबेअ -
  335 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड शिवडी शिवडी ते 14 नंबर चारी रस्ता दुरुस्ती करणे 26.9.2018 कु.प्रियंका राजेंद्र पवार सुबेअ -
  336 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड विंचूर श्री.संत सेना महाराज मंदिर विंचूर दुरुस्ती करणे 28.7.18 चे.अजमेरा रंग व बांध म.स.स.विंचूर -
  337 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड निमगांव वाकडा निमगांव वाकडा ते भरवस ते गायकर वस्ती  रस्ता सुधारणा करणे. 28.7.18 श्री विष्णु रामकिसन सांगळे सुबेअ -
  338 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड ब्राम्हणगांव विंचूर ब्राम्हणगांव विंचूर येथे जनार्दन स्वामी मंदिर येथे पेव्हरब्लॉक बसविणे 28.7.18 मे.पंचगंगा मजुर सह.सम.रानवड -
  339 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड विंचूर पाताळेश्वर मदिर विंचूर येथे परिसर सुधारणा करणे 28.7.18 चे.अजमेरा रंग व बांध म.स.स.विंचूर -
  340 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड मरळगोई निमगाव मरळगोई ते शांताराम गायकर रस्ता सुधारणा करणे 18.7.18 श्री विष्णु रामकिसन सांगळे सुबेअ -
  341 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड भरवस फाटा भरवस फाटा येथे हायमास्ट लाईट बसविणे 28.7.2018 आकाशदिप इले.ॲन्ड काम. सह. स. -
  342 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड नांदगाव नांदगाव येथे हायमास्ट लाईट बसविणे 28.7.2018 आकाशदिप इले.ॲन्ड काम. सह. स. -
  343 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड गोंदेगांव गोंदेगांव येथे हायमास्ट लाईट बसविणे 28.7.18 आकाशदिप इले.ॲन्ड काम. सह. स. -
  344 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड वेळापूर वेळापूर येथे चांभरवाडा येथे सभामंडप बांधणे 28.7.18 श्री विष्णु रामकिसन सांगळे सुबेअ -
  345 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड धामटनगर धामटनगर ओझर येथे हायमास्ट बसविणे. 28.7.18 श्री रोहन अनिल नेवासकर -
  346 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड ओझर सिध्दीविनायक कॉलनी ओझर येथे हायमास्ट बसविणे. 28.7.18 श्री रोहन अनिल नेवासकर -
  347 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड ओझर स्वामी समर्थ कॉलनी ओझर येथे हायमास्ट बसविणे. 13.8.18 श्री रोहन अनिल नेवासकर -
  348 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड ओझर गाडेकरवाडी कॉलनी ओझर येथे हायमास्ट बसविणे. 28.7.18 श्री रोहन अनिल नेवासकर -
  349 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड नैताळे नैताळे येथे अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे 17.12.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,सुबेअ -
  350 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड कुरुडगांव कुरुडगांव येथे अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 12.12.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,सुबेअ -
  351 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड जळगांव जळगांव बालाईमाता मंदिर येथे संरक्षण भिंत बांधकाम  12.12.18 श्री स्वप्नील ज्ञानेश्वर आव्हाड,सुबेअ -
  352 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड जळगांव जळगांव  येथे सामाजिक सभागृहाला संरक्षण भिंत  बांधणे 12.12.18 श्री.अनिल मुरलीधर आव्हाड,सुबेअ  -
  353 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड चेहडी चेहडी येथे हायमास्ट बसविणे 5.9.18 सचिन शंकर वडजे -
  354 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड वऱ्हेदारणा वऱ्हेदारणा येथे हायमास्ट बसविण. 5.9.18 सचिन शंकर वडजे -
  355 जि.प. सेस 2017-2018 निफाड मौजे कोकणगांव मौजे कोकणगांव येथे हायमास्ट बसविणे 5.9.18 किरण प्रकाश गवळी -
  356 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड तळेगाव रोही समिट ,तळेगाव रोही ते वडगांवपंगु जोडारस्ता कि मी 33/00 ते 34/00 रस्ता दुरुस्ती करणे 28.2.18 चे.तळेगाव रोही म.स.सं. मर्या तळेगाव रोही -
  357 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड पवार वस्ती पवार वस्ती ते नेत्रावली नदी रस्ता सुधारणा करणे 26.2.18 चे.महेश म.स.सं. म. मंगरुळ -
  358 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड हीदगाह हीदगाह  वरली ते पवार वस्ती रस्ता सुधारणा करणे 12.3.18 चे.स्वामी समर्थ म.स.स. मर्या कन्हेरेपाडी -
  359 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड खंडाळवाडी खंडाळवाडी गाव अंतर्गत रस्ता सुधारणा करणे 12.3.18 चे.स्वामी समर्थ म.स.स.मर्या कन्हेरेपाडी -
  360 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड पिंपळणारे पिंपळणारे निखाडे वस्ती रस्ता सुधारणा करणे 23.2.18 चे.महेश म.स.सं. म. मंगरुळ -
  361 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड खेडगांव खेडगांव रस्ता ते मुस्लीम स्मशान भुमी रस्ता सुधारणा करणे 28.2.18 चे.गणेश म.स.स.म.बोपाने -
  362 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वडनेर भैरव वडनेर भैरव ते आरोग्य ते आरोग्य केंद्र रस्त्यावर मोरी सुधारणा करणे 28.2.18 चे.गणेश म.स.स.म.बोपाने -
  363 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड कातरवाडी कातरवाडी ते कातरणी रस्ता सुधारणा करणे ता चांदवड 23.2.18 चे.वैभव म.स.सं म दरेगाव -
  364 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वाकी बु वाकी बु ते सोमठाण देश रस्ता सुधारणा करणे  28.2.18 चे.वैभव म.स.सं म दरेगाव -
  365 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड हरणुल हरणुल ते पाथरशेबे रस्ता  सुधारणा करणे ता चांदवड 28.2.18 चे.सावित्रीबाई फुले म.स.स. मर्या  -
  366 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड रायपुर रा मा  29 रायपुर ते कातरणी रस्ता सुधारणा करणे  28.2.18 चे.गणेश म.स.स. म.बोपाने -
  367 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड पन्हाळे पन्हाळे  ते हरसुल रस्ता सुधारणा करणे ता चांदवड 28.2.18 चे.सावित्रीबाई फुले म.स.स. मर्या  -
  368 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड पन्हाळे पन्हाळे ते आहिरखेडे रस्ता सुधारणा करणे ता चांदवड 28.2.18 चे.सावित्रीबाई फुले म.स.स. मर्या  -
  369 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वडाळी भोइ वडाळी भोई येथे महादेव मंदिर सभामंडपात दुरुस्त  करणे 27.3.18 श्री.अनिल उत्तमराव ठेांबरे -
  370 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वडाळी भोइ मौजे वडाळी  भोई येथे गणपती चौकात रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे 27.3.18 श्री.अनिल उत्तमराव ठेांबरे -
  371 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड देवरगांव देवरगांव येथे स्मशान भुती जोडरस्ता  करणे 27.3.18 श्री.अनिल उत्तमराव ठेांबरे -
  372 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड जोपुळ जोपुळ ते केद्राई रस्ता दुरुस्तर  करणे 27.3.18 श्री.अरुण दामोधर रकिबे -
  373 जि.प. सेस 2017-2018 येवला अंदरसुल अंदरसुल येथिल राम मंदीर व परिसर सुधारणा करणे 11.1.18 सरपंच /‌ग्रामपंचायत अंदरसुल -
  374 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड खडकजाब प्रजिमा 66 (खडकजाब) ते रेडगांव रस्त्यावर 0/500 मध्ये मोरी बांधणे 27.3.18 श्री.अरुण दामोधर रकिबे -
  375 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड सोग्रस सोग्रस येथील खंडेराव मंदीर आवारात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 27.3.18 श्री.आनंदा पोपट सोनवणे -
  376 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड केद्राई फाट केद्राई फाटा ते शिरसाणे रस्ता दुरुस्ती करणे 27.3.18 श्री.आनंदा पोपट सोनवणे -
  377 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड उसवाड उसवाड येथे मारुती मंदिरासमोर सभामंडप बांधणे 12.3.18 ग्रामपंचायत उसवाड -
  378 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वाकी बु. वाकी बु. व रापली येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री.योगेश दिंगबर शिंदे -
  379 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड नन्हावे नन्हावे व तिसगांव येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री.योगेश दिंगबर शिंदे -
  380 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड दिघवद दिघवद व रेडगांव  येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री.योगेश दिंगबर शिंदे,सुबेअ -
  381 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड दिघवद दिघवद व पन्हाळे   येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री. ज्ञानेश्वर जगदीश भदाणे -
  382 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड साळसाने साळसाने व निंबाळे येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री. ज्ञानेश्वर जगदीश भदाणे -
  383 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड भडाणे भडाणे व कातरवाडी  येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री. ज्ञानेश्वर जगदीश भदाणे -
  384 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड निमगव्हाण निमगव्हाण व बोपाने  येथे हायमास्ट बसविणे 25.7.18 श्री.किरण कैलास गांगोडे,सुबेअ -
  385 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड काजीसांगवी काजीसांगवी (म्हसोबा मंदिराजवळ ) व पाटे येथे हायमास्ट बसविणे. 25.7.18 श्री.किरण कैलास गांगोडे,सुबेअ -
  386 जि.प. सेस 2017-2018 चांदवड वडाळी मौजे गणपती चौक वडाळी भोई येथे हायमास्ट बसविणे श्री.हर्षद छबू निकम -
  387 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव नांदगाव नांदगाव ते न्यू पांझण रस्ता दुरुस्ती करणे 17.3.18 श्री.आनंदा कचरुलाल चोपडा -
  388 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव साकोरे पांझण साकोरे पांझण रस्ता डेर्ली पाडा रस्ता तयार करणे 17.3.18 श्री.आनंदा कचरुलाल चोपडा -
  389 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव जामधरी जामधरी ते तळवाडे रस्ता तयार करणे 13.3.18 चे. चिंतामणी म.स.सं. मर्या नांदगाव -
  390 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव साकोरे साकोरे ते अस्वलदरा गंगाधरी रस्ता तयार करणे 17.3.18 चे.प्रशांत सर्जेराव पाटील -
  391 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव तळवाडे तळवाडे ते सावरगाव रस्ता तयार करणे 13.3.18 चे. चिंतामणी म.स.सं. मर्या नांदगाव -
  392 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव साकोरे साकोरे मुळ डोंगरी ते दगडवाडी रस्ता तयार करणे. 13.3.18 श्री.गणेश दत्ता साळी -
  393 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव साकोरा चांदोश साकोरा चांदोश ते पांझण सोसायटी रस्ता तयार करणे 13.3.18 श्री.गणेश दत्ता साळी -
  394 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव चांदोरा रणखेडा चांदोरा रणखेडा रोड (ग्रामा-131) ता.नांदगाव रस्ता दुरुस्ती करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 6.8.18 चे प्रभात म.स.स. मर्या मनमाड -
  395 जि.प. सेस 2017-2018 नांदगाव जळगांव खुर्द जळगांव खुर्द ते पिंपखेड (ग्रामा-144) ता.नांदगाव रस्ता दुरुस्ती करणे कि.मी. 0/00 ते 2/00 6.8.18 चे प्रभात म.स.स. मर्या मनमाड -
  396 पर्यटन  विकास 2017-18 येवला राजापुर पर्यटकासाठी स्त्री पुरुष शौचालय बांधणे राजापुर 13.3.18 सरपंच /ग्रापं राजापुर
  397 पर्यटन  विकास 2017-18 येवला राजापुर राजापुर गावालगत नदीकाठ सुशोभीकरण करणे 17.3.18 सरपंच /ग्रापं राजापुर
  398 पर्यटन  विकास 2017-18 येवला राजापुर अंतर्गत सजावट प्रवेशव्दार पॅगोडा इतर अनुषंगीक कामे करणे 13.3.18 सरपंच /ग्रापं राजापुर
  399 पर्यटन  विकास 2017-18 येवला राजापुर राजापुर पर्यटनस्थळी स्टीट लाईट पुरविणे भाग-1 2.4.18 सरपंच /ग्रापं राजापुर
  400 पर्यटन  विकास 2017-18 येवला राजापुर राजापुर पर्यटनस्थळी स्टीट लाईट पुरविणे भाग-2 2.4.18 सरपंच /ग्रापं राजापुर
  401 पर्यटन  विकास 2017-18 निफाड चांदोरी  महालक्ष्मी मंदिरचांदोरी येथे पार्कींग व्यवस्था व जनार्दन स्वामी मंदिर पर्णकुटी नं 2 सभामंडप व पार्कीग करणे 19.3.18 ग्रापं चांदोरी
  402 पर्यटन  विकास 2017-18 चांदवड उसवाड उसवाड येथील  अतिप्राचिन श्री शनिमंदिर येथे रस्ता व पार्कीग व्यवस्था करणे 2.4.18 सरपंच ग्रापं उसवड
  403 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला भाटगांव  भाटगांव ता येवला येथे साबळे वस्ती रस्ता करणे 20.2.19 मुकेश दौलत शेळके सुबेअ ता येवला
  404 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला भाटगांव  भाटगांव ता येवला येथे गांवातर्गत पेव्हरब्लॉक बसविणे 24.7.18 सरपंच  भाटगांव ता.येवला 
  405 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला अंतरवेली  अंतरवेली ता येवला येथे स्मशानभुमी अनुषगीककामे करणे 24.7.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचांयत भाटगांव तायेवला
  406 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला सावरगांव  सावरगांव ता येवला येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 7.8.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपंचायत सावरगांव ता  येवला
  407 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला भाटगांव  भाटगांव ता येवला येथे गांवातर्गत रस्ता व गटर करणे 28.7.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचांयत भाटगांव तायेवला
  408 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला भाटगांव  भाटगांव ता येवला येथे गांवातर्गत  वाचनालयास फनिर्चर करणे 30.8.18 श्री मुकेश दौलेत शेळके सुबेस
  409 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला सावरगांव  सावरगांव ता येवला येथे स्मशानभुनी अनुषंगीक कामे करणे 7.8.19 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपंचायत सावरगांव ता  येवला
  410 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला उंदिरवाडी उंदिरवाडी येथे गांवातर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण इमारत बांधकाम 30.8.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत उंदीरवाडी ता येवला
  411 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला कोळगांव मौजे कोळगांव येथेगांवा अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला जि नासिक 4.8.18 चे गुरुदेवत्त मजुर सह स म नगरसुल
  412 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला पिपंळकुटे मौजे  पिपंळकुटे येथे गांवा अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसहवणे ता येवला  4.8.18 चे गुरुदेवत्त मजुर सह स म नगरसुल
  413 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला राजापुर मौजे राजापुर येथे हायमास्ट बसविणे ता येवला जि नाशिक 4.8.18 धनजय पांडुरग पाटील
  414 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला कौटखेडे मौजे  कौटखेडे  येथे गांवा अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला  4.8.18 चे गुरुदेवत्त मजुर सह स म नगरसुल
  415 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला सोमठाण जोश मौजे सोमठाण जोश येथे गांव अंतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला  4.8.18 श्री   वैभव दतात्रय वाघ
  416 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला अंदरसुल अंदरसुल येथे गांवा अंतर्गत स्मशानभुमी ते  चुनाभटी कॉक्रिट रस्ता करणे ता येवला जि नाशिक 24.8.18 सरपंच ग्राम अंदरसुल ता येवला
  417 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला सावरगांव  सावरगांव येथे पथदिप व हायमास्ट बसविणे ता येवला जि  नासिक 29.12.18 हर्षद छबु निकम 3 गुरुकृपा अपार्ठमेट आंनदनगर मुक्तीधामच्या
  418 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला तादुळवाडी तादुळवाडी येथे पथदिप व हायमास्ट बसविणे ता येवला जि नासिक 29.12.18 हर्षद छबु निकम 3 गुरुकृपा अपार्ठमेट आंनदनगर मुक्तीधामच्या
  419 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 येवला चिचोंडी मौजे चिचोंडी  बु येथे वाचनालयाची इमारत बांधकाम करणे येवला 1.10.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपालिका चिचोंडी ता येवला
  420 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड देवगांव मौजे देवगांव येथेगांवातर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण तसेच  गटार बांधकाम करणे ता निफाड 30.11.18 सरंपच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत देवगांव
  421 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड ब्राम्हणगांव  विचुर मौजे ब्राम्हणगांव विचुर  येथे सामाजिक सभागृह  बांधकाम करणे ता निफाड 22.0.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपालिका ब्राम्हणगांव विचुंर ता निफाड
  422 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड रसलपुर रसलपुर येथे गांवातर्गत रस्ता कॉकीटीकरण करणे ता निफाड 1.10.18 सरपंच ग्रामसवेकरसलपुर ता निफाड
  423 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड मौज‍ विचुर  मौजे विचुर ता निफाड येथील गजरा पार्क कॉलनी अंतर्गत रस्ता 19.9.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत विचुंर निफाड 
  424 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड गांदेगांव मौजे विचुर ता निफाड येथील गोदेगांव रोल ते क्लासिक पार्क अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण  करणे 19.9.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचंायत विचुंर ता निफाड
  425 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड विचुर मौजे विचुर ता निफाड येथील अंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 19.9.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचातय विचुंर ता निफाड
  426 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड पिपळगांव निपाणी पिपंळगांव निपाणी खंडेराव मंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता निफाड 1.10.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत पिंपळगांव निपाणी ता निफाड
  427 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड धानोरे  धानोरे येथे गावाअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे ता निफाड 29.10.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत रुई धानोरे ता निफाड
  428 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 निफाड मरळगोई मौजे मरळगोई खु येथे समाज  मंदीर सभागृह विस्तरीकरण करणे ता निफाड 6.12.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत मरळगोई ता खुर्द ता निफाड
  429 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 नांदगांव देवदरी वस्ती देवदरी वस्ती  माडवल येथे समाजिक सभागृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता नांदगांव जि नाशिक 12.9.19 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रामपचांयत माडवड ता नांदगांव
  430 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 नांदगांव जातेगांव  जातेगांव येथील श्री विठठल रक्मीणी मंदिर परिसरातील चौकाचे कॉक्रीटीकरण करणे ता नांदगांव 12.9.19 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत जातेगांव ता नांदगाव
  431 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 नांदगांव अस्तगांव  अस्तगांव येथे सामाजिक सभागृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता नांदगांव 1.10.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपंचायत जातेगांव ता नांदगाव
  432 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 चांदवड पन्हाळे पन्हाळे येथे गांवातर्गत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे ता चांदवड  7.8.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत पन्हाळे  ता चांदवड 
  433 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 चादंवछ मौजे भुत्याणे  मौजे भत्याणे येथे गांवाअंतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 22.10.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपालिका भुत्याणे  ता चांदवड
  434 मुलभुत सुविधा 2515 2017-2018 चांदवड उसवाड उसवाड येथे समाजिक सभागृह बांधकाम करणे ता चांदवड जि नाशिक 6.8.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रामपचायत  उसवाड ता चांदवड
  435 खासदार निधी 2017-2018 निफाड ओझर मौजे ओझर मिग मिलींदनगर येथे दलित वस्तीत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 10.10.18 साई सर्वज्ञ कन्टक्क्षन प्रो प्रा सागर डुंबरे रसलपुर
  436 खासदार निधी 2017-2018 निफाड रौळस ग्रापं रौळस ता निफाड ग्रापच्या जागेवर सभामंडप बांधणे 23.3.18 योगेश्वर मजुर सह संस्था 
  437 खासदार निधी 2017-2018 निफाड कुदेवाडी ग्रापं कुदेवाडी ता निफाड येथे दशक्रिया विधी शेड बांधणे 24.7.17 सरपंच /ग्रामसेवक ग्राप कुंदेवाडी 
  438 खासदार निधी 2017-2018 निफाड दिक्षी मौजे दिक्षी ता निफाड येथे गांपं च्या जागेवर दशक्रिया विधी निवारा शेड बांधणे 1.2.18 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रापं दिक्षी
  439 खासदार निधी 2017-2018 निफाड ओझर ओझर मिग येथे मंबई आग्रा रोड पासुन संत जनार्दन स्वामी महाराज आश्रमपर्यंत रस्ता सिमेट कॉक्रीटीकरण करणे  42/20.3.2018 श्री निलेशे त्यंबक पाटील राजीव नगर सुबेअ
  440 खासदार निधी 2017-2018 निफाड ब्राम्हणगांव ग्रापं ब्राम्हणगांव विंचुर ता निफाड अंतर्गत हनुमान मंदिरा समोरील चौकात ग्रापं च्या जागेवर सभामंडप बांधणे 114/1.8.2017 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रापं ब्राम्हणगांव विंचुर ता निफाड
  441 खासदार निधी 2017-2018 निफाड चांदोरी मौजे चांदोरी येथे खंडेराव मंदिरा परिसरात हायमास्ट बसविणे ता निफाड 16.12.17 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  442 खासदार निधी 2017-2018 निफाड चांदोरी मौजे चांदोरी बाजारतळ येथे हायमास्ट बसविणे ता निफाड 30.11.17 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  443 खासदार निधी 2017-2018 निफाड पिंपळगांव ग्रापं पिंपळगाव बं ता निफाड ग्रापं च्या जागेवर रंगमंच बांधणे 18.8.17 ग्रापं पिंपळगांव ब
  444 खासदार निधी 2017-2018 निफाड नांदुर्डी नांदुर्डी येथे ग्रापं मालकीच्या जागेवर सामाजिक सभाग.ह बांधणे ता निफाड  सरपंच /ग्रामसेवक ग्राप नांदुर्डी
  445 खासदार निधी 2017-2018 निफाड श्रीरामपुर मौजे श्रीरामपुर बागलवाडी येथे कनिफनाथ मदिरासमोर चौकात हायमास्ट बसविणे ता निफाड 30.11.2017 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  446 खासदार निधी 2017-2018 निफाड भेंडाळी ग्रापं भेडाळी येथे श्रीराम मंदिर चौकात हायमास्ट बसविणे ता निफाड 29.11.17 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  447 खासदार निधी 2017-2018 निफाड सोमगांव ग्राप सोमगांव येथे विरभद्र पटांगणात हायमास्ट बसविणे ता निफाड 30.11.17 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  448 खासदार निधी 2017-2018 निफाड सावळी ग्रापं सावळी येथे मारुती मंदिरा पंटागणात हायमास्ट बसविणे ता निफाड 30.11.17 श्री हर्षद छबु निकम सुबेअ
  449 खासदार निधी 2017-2018 निफाड कानळद ग्रामपंचायत कानळद  अंतर्गत शीवरस्ता कोळगांव ते कानळद रस्ता तयार करणे ता निफाड 16.12.17 कानळद बांध व मजुर सह संस्था कानळद
  450 खासदार निधी 2017-2018 निफाड हनुमानगर ग्रापं हनुमान नगर येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 29.11.17 ग्रापं हनुमाननगर ता निफाड
  451 खासदार निधी 2017-2018 निफाड औरंगपुर ग्रापं औरंगपुर अंतर्गत श्रीरामपुर बागलवाडी  शीवरस्ता सायखेडा सिन्नर रस्ता करणे 5.3.18 गुरुदेव दत्त मजुर सह संस्था नगरसुल ता येवला
  452 खासदार निधी 2017-2018 निफाड मरळगोई ग्रापं मरळगोई बु येथे ग्रापं मालकीच्या जागेवर सभामंडप बांधणे 2.4.18 ग्रापं मरळगोइ बु 
  453 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड कोकणखेडे ग्रापं कोकणखेडे ता चांदवड यथे गा्‌वतंर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 21.3.18 ग्राप कोकणखेडे
  454 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड पाथरशेंबे ग्रापं पाथरशेंबे ता चांदवड येथे देवीमंदिर चौकात ग्रापंच्या जागेवर सभामंडप बांधणे 25.11.17 सरपंच ग्रामसेवक ग्रापं पाथरशेंबे
  455 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड काळखोडे ग्रापं काळखेडे वाहेगांव साळ रोडवर कलंत्री नदीवर पेव्हर ब्लॉक बसविणे 29.11.17 सरपंच/ग्रामसेवक ग्रापं वाहेगांवसाळ ता चांदवड
  456 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड हिरवखेडे ग्रापं हिवरखेडे ता चांदवड गा्‌्पं च्या जागेवर सभामंडप बांधणे 24.3.18 सरपंच/ग्रामसेवक हिवरखेडे
  457 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड तळगांवरोही ग्रापं तळेगांव रोही ता .चांदवड अंतर्गत स्मशानभुमीत पेव्हर ब्लॉक बसविणे 20.2.18 स्वामी समर्थ मजुर सह संस्था कन्हेरवाडी
  458 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड तळेगांवरोही ग्रामं तळेगांव रोही ता.चांदवड अंतर्गत स्मशानभुमीत कॉक्रीटीकरण करणे 20.2.18 स्वामी समर्थ मजुर सह संस्था कन्हेरवाडी
  459 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड हिवरखेडे काजीसागवी हिरवरखेडे रस्यावर किमी 0/400 वर मोरी बांधणे ता चांदवड 5.3.18 तिरंगा मजुर सह संस्था सांगवी ता.चांदवड
  460 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड काजीसांगवी  हिवरखेडे काजीसांगवी रस्ता ते नरेंद्र ठाकरे वस्ती रस्त्याच्या संगमावर मोरी बांधणे 5.3.18 तिरंगा मजुर सह संस्था सांगवी ता.चांदवड
  461 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड हिवरखेडे काजीसांगवी हिवरखेडे रस्त्यावर किमी 0/400 मध्ये  मोरी बांधणे 5.3.18 तिरंगा मजुर सह संस्था सांगवी ता.चांदवड
  462 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव भालुर ग्रापं भालुर ता नांदगांव येथे बहुउद्यशिय हॉल बांधणे 9.2.18 ग्रामपंचायत भालुर
  463 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव तांबेवाडी तांबेवाडी येथे मुख्य चौकता पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता नांदगांव 28.2.18 देवेन्द्र सतिष कु-हे
  464 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव भवरी भवरी ता नांदगांव येथे नारायण गिरी महाराज चौकात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 28.2.18 वैभव दत्तात्रय वाघ सुबेअ
  465 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव मोहगांव रामा 24 ते मोहगांव रस्ता तयार करणे ता नांदगांव 26.2.18 वैभव दत्तात्रय वाघ सुबेअ
  466 खासदार निधी 2017-2018 येवला चिंचोडी बु ग्रापं चोचोडी बु ता येवला ग्रापं च्या जागेवर सांस्कृतीक भवन सभागहृ बांधणे
  467 खासदार निधी 2017-2018 येवला सावरगांव ग्रापं सावरगांव ता येवला येथे व्यायामशाळा बांधणे 22.8.17 सरपंच /ग्रामसेवक ग्रापं  सावरगांव ता येवला
  468 खासदार निधी 2017-2018 येवला चांदगांव ग्रामपंचायत चांदगांव चौकात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 22.9.17 सरपंच/ग्रामसेवक ग्रापं चांदगांव
  469 खासदार निधी 2017-2018 येवला ममदापुर ममदापुर ता.येवला येथे बहुउद्येशिय हॉल बांधकाम करणे 29.10.18 अंकुश सावंत सुबेअ
  470 खासदार निधी 2017-2018 येवला खिर्डीसाठे खिर्डीसाठ ग्रापं अंतर्गत म्हसोबा नगर येथे बहुउद्येशिय हॉल बांधकाम करणे 29.10.18 अंकुश सावंत सुबेअ
  471 खासदार निधी 2017-2018 येवला कौटखेडे कोटखेडा ता येवला गांवतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे 4.1.18 गुरुदेव दत्त मजुर सह संस्था नगरसुल ता येवला
  472 खासदार निधी 2017-2018 येवला सोमठाण जोश सोमठाण जोश ते ममदापुर रस्ता तयार करणे ता येवला 26.2.18 सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ अंगणगांव ता.यंवला
  473 खासदार निधी 2017-2018 येवला राजापुर ग्रापं राजापुर येथे शनिचौकात बहुउद्येशिय हॉल 12.3.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रापं राजापुर
  474 खासदार निधी 2017-2018 येवला राजापुर ग्रापं राजापुर येथे गांवतर्गत रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 5.3.18 सरपंच ग्रामसेवक ग्रापं राजापुर
  475 खासदार निधी 2017-2018 येवला अंगणगांव मुपों अंगणगांव येथे बहुउद्येशिय हॉल बांधकाम करणे ता.येवला 12.3.18 ग्रापं. अंगणगांव ता येवला
  476 खासदार निधी 2017-2018 येवला न्याहारखेडे बु न्याहारखेडे ?? येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 विजयादेवी मजुर सह संस्था पाझरवाडी
  477 खासदार निधी 2017-2018 येवला न्याहारखेडे बु न्याहारखेडे बु.येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 विजयादेवी मजुर सह संस्था पाझरवाडी
  478 खासदार निधी 2017-2018 येवला पन्हाळसाठे पन्हाळसाठे येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 वैभव दत्तात्रय वाघ सुबेअ
  479 खासदार निधी 2017-2018 येवला वाघाळा वाघाळा ते खरवंडी ग्रामा 196 रस्ता तयार करणे ता येवला 28.2.18 सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ अंगणगांव ता.यंवला
  480 खासदार निधी 2017-2018 येवला उंदिरवाडी उंदिरवाडी ते दुगलवाडी रस्ता तयार करणे ता येवला 28.2.18 सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ अंगणगांव ता.यंवला
  481 खासदार निधी 2017-2018 येवला डोंगरगांव डोंगरगावं ते अडसुरे रस्ता तयार करणे ता येवला 28.2.18 सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ अंगणगांव ता.यंवला
  482 खासदार निधी 2017-2018 येवला मातुलठाण ग्रामपंचायत मातुलठाण येथे स्मशानभुमीत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 देवेन्द्र सतिष कु-हे
  483 खासदार निधी 2017-2018 येवला मातुलठाण मातुलठाण येथे जिल्हा परिषद शाळेजवळ चौकात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 श्री महेश भगवान पटेल सुबेअ
  484 खासदार निधी 2017-2018 येवला पांझरवाडी पांझरवाडी येथे स्मशानभुमी परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 श्री देवेन्द्र सतिष कु-हे सुबेअ
  485 खासदार निधी 2017-2018 येवला पांझरवाडी पांझरवाडी येथ गावतंर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता येवला 28.2.18 जयम्हलार मजुर सह संस्था राजापुर
  486 खासदार निधी 2017-2018 येवला सोमठाण जोश रामा 25 सोमठाण भवरी (नांदगांव तालुका हद्यीत रस्ता तयार करणे) 28.2.18 जयम्हलार मजुर सह संस्था राजापुर
  487 खासदार निधी 2017-2018 येवला वाईबोथी वाईबोथी ता येवला गांवतर्गत पेव्हर ब्लॉक बसविणे 28.2.18 जयम्हलार मजुर सह संस्था राजापुर
  488 खासदार निधी 2017-2018 येवला तळवाडे तळवाडे ता येवला गांवतर्ग्रत पेव्हर ब्लौक बसविणे 28.2.18 विजयादेवी मजुर सह संस्था पाझरवाडी
  489 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड ढवळी ढवळी पिंपळगांव ता चांदवड हायमास्ट लाईट बसविणे  17.3.18 अंजिठा लेबर सोसा नासिक
  490 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड उसवड मैाजे उसवड ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  491 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड तळेगांव मैाजे सिमेंट तळेगांव ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  492 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड कानडगांव मैाजे कानडगांव ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 लक्षदिप मजुर सह संसथा किरण टिळे
  493 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड दरसवाडी मैाजे दरसवाडी ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 लक्षदिप मजुर सह संसथा किरण टिळे
  494 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड दिघवद मैाजे दिघवद ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 लक्षदिप मजुर सह संसथा किरण टिळे
  495 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड रापली मैाजे रापली ता चांदवड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 केतन हरीदास टेंबाळे सुबेअ
  496 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव कुसुमतेल मैाजे कुसुमतुल ता.नांदगांव येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  497 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव पिंपराळे मैाजे पिंपराळे ता नांदगाव येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  498 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव कासारी मैाजे कासारी  ता.नांदगाव येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  499 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव तांबेवाडी मैाजे तांबेवाडी ता नांदगावं येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.3.18 केतन हरीदास टेंबाळे सुबेअ
  500 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव रणखेडा मैाजे रणखेडा ता.नांदगांव येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 13.7.18 केतन हरीदास टेंबाळे सुबेअ
  501 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव डुकरखेडा मैाजे डुकरखेड ता.नांदगांव येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 केतन हरीदास टेंबाळे सुबेअ
  502 खासदार निधी 2017-2018 निफाड खेड उगांव मैाजे खेड उगांव ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 केतन हरीदास टेंबाळे सुबेअ
  503 खासदार निधी 2017-2018 निफाड पिंपळस मैाजे पिंपळस ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 किरण कैलास गोराडे
  504 खासदार निधी 2017-2018 निफाड सोनगांव मैाजे सोनगांव ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 किरण कैलास गोराडे
  505 खासदार निधी 2017-2018 निफाड करंजगांव मैाजे करंजगांव ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 किरण कैलास गोराडे
  506 खासदार निधी 2017-2018 निफाड पालखेड मैाजे पालखेड ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 भाऊसाहेब मधुकर ब-हे
  507 खासदार निधी 2017-2018 निफाड वडाळी मैाजे वडाळी ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 भाऊसाहेब मधुकर ब-हे
  508 खासदार निधी 2017-2018 निफाड चाटोरी मैाजे चाटोरी ता.निफाड येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 भाऊसाहेब मधुकर ब-हे
  509 खासदार निधी 2017-2018 येवला अनकई मैाजे अनकई ता.येवला येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 राहुल उत्तम दळवी
  510 खासदार निधी 2017-2018 येवला चांदगांव मैाजे चांदगांव ता.येवला येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 राहुल उत्तम दळवी
  511 खासदार निधी 2017-2018 येवला सोमठाण मैाजे सोमठाण ता.येवला येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 राहुल उत्तम दळवी
  512 खासदार निधी 2017-2018 येवला तांदुळवाडी मैाजे तांदुळवाडी ता.येवला येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 श्री बापुसाहेब पुंडलीक देशमुख
  513 खासदार निधी 2017-2018 येवला जायदर मैाजे जायदर ता.येवला येथे एक मिनी एल ई डी हायमास्ट लाईट बसविणे 24.3.18 धिरेंद्र अजित वाघ सुबेअ
  514 खासदार निधी 2017-2018 निफाड चित्तेगांव ग्रामपंचायत चित्तेगांव अंतर्गत दाभाडी वस्ती गेट  नं 94 येथे सोमनाथ दाभाडी ते गणपत पुंजा गाडे यांच्या निवासस्थानापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे ता निफाड 30.11.2017 श्री झानेश्वर हि.ढिकले सुबेअ
  515 खासदार निधी 2017-2018 चांदवड वाहेगांव ग्राप वाहेगांव येथे ग्रापं मिळकत नं 36 मध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे 20.9.17 योगेश मजुर सह संस्था
  516 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव कळमदरी ग्रापं कळमदरी ता नांदगांव अंतर्गत ग्रापं कार्यालय ते कौतीक सुपुडे पगार यांचे घरापर्यंत मुख्य नांदगांव रस्त्यास लागुन रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे 1.8.2017 ग्रापं कळमदरी ता नांदगांव
  517 खासदार निधी 2017-2018 येवला सावरगांव ग्रामपंचायत सावरगांव येथे स्मशानभुमीत अनुषंगीक कामे करणे ता येवला 14.6.17 ग्रामपंचायत सावरगांव ता येवला
  518 खासदार निधी 2017-2018 नांदगांव बांणगांव बाणगांव ता.नांदगांव येथे कवडेवस्तीजवळ ग्रापं च्या जागेवर सभामंडप बांधकाम करणे 15.10.16 सचिन ज्ञानेश्वर आठशेरे सुबेअ अंगणगांव ता.यंवला