• छापा
 • इ.व.द विभाग क्र-१   :- काम निहाय कार्यारंभ आदेश तपशील

  अ.क्र लेखाशिर्ष योजना नाव वित्तीय वर्ष तालुक्याचे नाव गावाचे नाव कामाचे नाव आदेश दिनांक मक्तेदाराचे नाव मक्तेदाराचा मोबाईल नं
  मक्तेदाराचा इमेल आयडी
  डाउनलोड
  1 30540407 आदिवासी उपयोजना 2017-18 दिडोरी देवसाने देवसाने ते मेनवळ रस्ता ग्रामा 84 किमी 0/00ते1/00 सुधाराणा करणे 16/01/19 चे लक्ष्मीनारायण म बां स सो इंदोरे 8378977727
  laxminarayanmss@gmail.com
  2 30540407 आदिवासी उपयोजना 2017-18 दिडोरी अहिवंतवाडी अहिवंतवाडी ते भुसारे रस्ता ग्राम 146 किमी 1/00 रस्ता सुधारणा करणे 16/01/19 चे लक्ष्मीनारायण म बां स सो इंदोरे 8378977727
  laxminarayanmss@gmail.com
  3 खासदार निधी MP 2017-2018 दिडोरी गवळवाडी रामा 848 गवळवाडी रस्ता ते कथार वस्ती रस्ता तयार करणे 08/01/19 श्री अक्षय धनजय बागुल 86980966448
  AKSHAYBAGUL1709@GMAIL.CO
  4 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक साडगांव साडगांव ते भिमा नामदेव तांबेरेगल्ली ते हनुमान मंदीर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 08/01/19 कैलास काशिनाथ धात्रक 9604040260
  kailasdhatrak20@gmail.com
  5 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक साडगांव साडगांव हनुमान मंदीर ते किसान गभालेवस्ती पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 08/01/19 कैलास काशिनाथ धात्रक 9604040260
  kailasdhatrak20@gmail.com
  6 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक हटटीपाडा हटटीपाडा /गाजरवाडी येथे हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  7 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी टाकेदेवगांव टाकेदेवगांव येथे हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  8 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी काननवाडी काननवाडी ते वडाचीवाडी येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  9 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी पारवेवाडी पारवेवाडी व दरणेवाडी येथे हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  10 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी शेणेवाडी शेणेवाडी ते बेलगांवकु-हे येथे दोन हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  11 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक विरनगर विरनगर व नांदगांव को येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे 9822622269
  sachin750@gmail.com
  12 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक झारवड झारवड बु येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे 9822622269
  sachin750@gmail.com
  13 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक पेंगलवाडी पेंगलवाडी व तोंरगण त्रयं येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे 9822622269
  sachin750@gmail.com
  14 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक धमोडी धुमोडी व ब्राम्णवाडे येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री सचिन शिवाजी सुरवाडे 9822622269
  sachin750@gmail.com
  15 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी शिरसाठे शिरसाठे येथे हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री दिपक सुभाष हांडोरे 7875200084
  dipakhandore2014@gmail.com
  16 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक तळवाडे तळवाडे (त्रयं) व खरवळ येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री धनराज भाऊसाहेब थेटे 9689338671
  bkamalele@gmail.com
  17 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी अस्वलीस्टेशन अस्वली स्टेशन जानोरी येथे 2 हायमास्ट बसविणे 07/01/19 श्री स्वप्नील भाऊसाहेब पेखळे 9579574131
  spekhaleb@gmail.com
  18 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक लोहशिंगवे लोहशिंगवे येथे पाटोळेमळा ते तुपेवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 07/01/19 सचिन रामनाथ सानप 937963509
  sanap.sachinr@gmail.com
  19 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक शिवणगांव शिवणगांव ते मुख्य रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 07/01/19 सचिन रामनाथ सानप 937963509
  sanap.sachinr@gmail.com
  20 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक शिवणगांव शिवणगांव येथे जि प प्राथमिक शाळा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 07/01/19 सचिन रामनाथ सानप 937963509
  sanap.sachinr@gmail.com
  21 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक लोहशिंगवे लोहशिंगवे येथे तुपेवस्ती ते जुद्रेवस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 07/01/19 सचिन रामनाथ सानप 937963509
  sanap.sachinr@gmail.com
  22 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर निरगुडे निरगुडे बेलपाली अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री पियुष केशवरराव बिरारी -
  23 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर वाघेरा वाघेरा येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री प्रशांत दिनकर पगार -
  24 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर बेरवळ बेरवळ अंगणवाडी शौचालय बांधकाम करणे 24.12.18 श्री निलेश त्रंबक पाटील -
  25 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर रोहिले रोहिले (काशिदपाडा) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती व शौचालय करणे 24.12.18 श्री संजय केशव कडनोर -
  26 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर जातेगांव जातेगांव खु अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री पियुष केशवरराव बिरारी -
  27 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गदडवणे गडदवणे (देवीचापाडा) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री पवन हिरामण पवार -
  28 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गोलदरी गोलदरी (बोरीपाडा )अंगणवाडी शौचाल बांधणे 24.12.18 श्री शेख माजीद मोबीन -
  29 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत सावरपाडा अंगणवाडी शौचालय बांधकाम करणे 24.12.18 श्री शेख माजीद मोबीन -
  30 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गावठा. गावठा (खरंबाळपाडा)अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 चे दत्तकृपा म स सो त्रंबकेश्वर -
  31 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर बेरवळ बेरवळ (कौलपाडा) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री अभिषेक प्रतापराव खैरनार -
  32 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर रायते रायते अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री सुरज दिपक म्हैसधुणे -
  33 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गावठा. गावठा (धोगडीपाडा) शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री अमोल सुनिल दहिदे -
  34 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर चिंचओहोळ चिंचओहोळ काकडपाणा अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री अमोल तानाजी मगर -
  35 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत सादडपाडा अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री कैलास माधवराव अहिरराव -
  36 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर चिंचओहोळ चिंचओहोळे बेहडमाळ अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री संजय केशव कडनोर -
  37 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर कोणे कोणे नं 2 येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री चंद्रशेखर पंढरीनाथ डांगे -
  38 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर हरसुल हरसुल शेंद्रपाडा अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 चे सारस्ते आदर्श म स सो सारस्ते -
  39 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरवळ खरवळ (मोठा फणसपाडा) येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री पवन हिरामण पवार -
  40 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुरंबी मुरंबी राऊतमाळ अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री अमोल सुनिल दहिदे -
  41 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत (कसोली) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री शेख माजीद मोबीन -
  42 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर सापतपाली सापतपाली (चिरापाली) अगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री गणेश रंगनाथ पुंड -
  43 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर माळेगांव माळेगांव (दिव्याचापाडा) येथील अंगणवाडी किरकोळ दरुस्ती करणे 24.12.18 श्री संजय केशव कडनोर -
  44 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर चिंचवड चिंचवड (चिंचवड नं.2) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री पियुष केशवरराव बिरारी -
  45 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर कळमुस्ते कळमुस्ते दुगारवाडी अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री सुजित विष्णुपंत वाघचौरे -
  46 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर ओझरखेड ओझरखेड (होशिंगपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अविनाश लालजी कुकडे -
  47 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुरंबी मुरंबी अंगणवाडी दरुस्ती करणे 26.12.18 श्री निखील कैलास नाईक -
  48 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुळवड मुळवड येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अभिषेक राकेश अग्रवाल -
  49 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर अंबई अंबई (अंबई1) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री नरेष सिताराम कुमावत -
  50 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर कळमुस्ते कळमुस्ते (शिंदेपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 चे देवता म स सो पिपळंद -
  51 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर देवडोंगरा देवडोंगरा (देवडोंगरा 1) अंगणवाडी दरुस्ती करणे 26.12.18 श्री चंद्रशेखर पंढरीनाथ डांगे -
  52 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुळवड मुलवड (रजनपाडा नं.2) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अभिषेक राकेश अग्रवाल -
  53 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर शिरसगांव शिरसगावं (नांदरकीपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री निखील कैलास नाईक -
  54 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर शिरसगांव शिरसगांव (हनुमंतपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री सुरज दिपक म्हैसधुणे -
  55 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर देवडोंगरा देवडोंगरा (देवडोंगरा नं 2) अंगणवाडी दरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अमोल सुनिल मोरे -
  56 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खैरायपाली खैरायपाली (माचीपाडा) अंगणवाडी दरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अजित संपतराव सकाळे -
  57 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गोलदरी गोलदरी (मिरकापाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री दत्तात्रय अशोक शोलार -
  58 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर ठाणापाडा ठाणापाडा (कमळपाडा) अंगणवाडी शौचालय बांधणे. 26.12.18 श्री अजित संपतराव सकाळे -
  59 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर सापगांव सापगांव अंगणवाडी दरुस्ती करणे 26.12.18 श्री सुजित विष्णुपंत वाघचौरे -
  60 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुळवड मुळवड (चौरापाडा) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री अभिषेक प्रतापराव खैरनार -
  61 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत (खरशेत1) येथील अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री कैलास माधवराव अहिरराव -
  62 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर चिंचओहोळ चिंचओहोळ बोरीपाडा शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री अमोल सुनिल दहिदे -
  63 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर मुळवड मुळवड सावरीचामाळ अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 चे दत्तकृपा म स सो त्रंबकेश्वर -
  64 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर बेरवळ बेरवळ हटटीपाडा शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री सुरज दिपक म्हैसधुणे -
  65 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर चिंचओहोळ चिंचओहोळ बेलीपाडा अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री विशाल सुभाष देवरे -
  66 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर देवळा देवळा (डोकपाडा) शौचालय बांधणे 26.12.18 चे दत्तकृपा म स सो त्रंबकेश्वर -
  67 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर रायते रायते (आवळपाडा) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री सुरज दिपक म्हैसधुणे -
  68 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गोलदरी गोलदरी (माणिपाडा) शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री विशाल सुभाष देवरे -
  69 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत (जांभुळपाडा) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री कैलास माधवराव अहिरराव -
  70 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर ठाणापाडा ठाणापाडा (केळपाना) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री अजित संपतराव सकाळे -
  71 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर बेरवळ बेरवळ (घायटीपाडा नं1) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री निलेश त्रंबक पाटील -
  72 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर बेरवळ बेरवळ (चामीळमाळ) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री निलेश त्रंबक पाटील -
  73 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गांवठा गावठा नं 1 अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री अमोल सुनिल दहिदे -
  74 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर तोरगंण तोरंगण नं1 अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 चे सारस्ते आदर्श म स सो सारस्ते -
  75 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर माळेगांव माळेगांव (माळेगांव 2) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री रोहित चांगदेव डांगे -
  76 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर गणेशगांव गणेशगांव (गोरठाण) अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री चंद्रशेखर पंढरीनाथ डांगे -
  77 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर माळेगांव माळेगांव क्रं.1 अंगणवाडी दरुस्ती करणे 24.12.18 श्री संदिप किसन वाजे -
  78 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर हरसुल हरसुल (बारीपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री प्रशांत दिनकर पगार -
  79 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर वेळुंजे वेळुंंजे नं.1 अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री आमोल सुनिल मोरे -
  80 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर ब्राम्हणवाडे ब्राम्हणवाडे नं 1 अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री आमोल सुनिल मोरे -
  81 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर तोरगंण तोरंगण (हेदपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री प्रशांत दिनकर पगार -
  82 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर तळेगांव तळेगांव येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री किरण सुभाष भगत -
  83 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर धमोडी धुमोडी नं 1 येथील अंगणवाडी दरुस्ती व शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री सुजित विष्णपंत वाघचौरे -
  84 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर खरशेत खरशेत (मरुमहटटी) अंगणवाडी शौचालय बांधणे 24.12.18 चे देवता म ससो पिपळंद -
  85 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 ऋंबकेश्वर सापतपाली सापतपाली (देवीचापाडा) शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री गणेश रंगनाथ पुंड -
  86 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक दुगांव दुगांव येथील दुगाव 1 अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री चिन्मय राजेद्र आडके -
  87 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक धोडेगांव धोडेगांव येथील वरचीआळी अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री विक्रम सुरेश धोगडे -
  88 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक देवरगांव देवरगांव येथील शेरपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री अशिष ज्ञानेश्वर निकम -
  89 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक जललापूर जलालपूर येथील आंबेडकनगर येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री लोकेश सतीश कापडणीस -
  90 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक नागलवाडी नागलवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री लोकेश सतीश कापडणीस -
  91 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक जातेगांव जातेगांव येथी दलितवस्ती अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री श्रीकांत दत्तात्रय दराडे -
  92 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक दहेगांव दहेगांव अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री रोशन सुरेश चारोस्कर -
  93 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक देवरगांव देवरगांव अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री अशिष ज्ञानेश्वर निकम -
  94 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक भोकरपाडा भोकरपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री करण अनिल आहेर -
  95 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक दुगांव दुगांव येथील दुगाव 2 अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री चिन्मय राजेद्र आडके -
  96 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक राजूरबहुला राजुरबाहुला येथील वीटभटटृ अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री विजय दिलीप नागरे -
  97 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक देवरगांव देवरगांव येथील नदिचीआळी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री अशिष ज्ञानेश्वर निकम -
  98 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक लाडची लाडची येथील आढीचापाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री शैलेश संजय सुर्यवंशी -
  99 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक धोडेगांव धोडेगांव येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री विष्णु रामकिसन सागळे -
  100 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गंगावऱ्हे गंगावऱ्हे येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री गौरव रामराव वाघ -
  101 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक जललापूर जलालपूर येथील  येथे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री महेश बारकु पवार -
  102 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गोवर्धन गोवर्धन पोल्ट्री येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 चे पाडुरंग म स सो नाशिक -
  103 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गोवर्धन गोवर्धन येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री गौरव सुरेश गावले -
  104 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक वाडगांव वाडगांव येथील वडगांव नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विक्रम सुरेश धोगडे -
  105 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक जललापूर जलालपूर येथील डमाळेवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री महेश बारकु पवार -
  106 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक वाडगांव वाडगांव येथील करवंदेवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे -
  107 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक वाडगांव वाडगांव येथील वडगांव नं 2 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे -
  108 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक ओझरखेड ओझरखेड येथील ओझरखेड नं 1 अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री महेश बारकु पवार -
  109 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक वैष्णवनगर वैष्णवनगर अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री शैलेश संजय सुर्यवंशी -
  110 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक राजेवाडी राजेवाडी येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री लक्ष्मीकांत ज्ञानेश्वर व्यवहारे -
  111 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक ओझरखेड ओझरखेड येथील खालचीआळी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अभिजित अर्जुन गांवडे -
  112 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गिरणारे गिरणारे (गिरणारे नं 3) येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री गौरव रामराव वाघ -
  113 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गिरणारे गिरणारे (गिरणारे नं 4 ) येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री गौरव रामराव वाघ -
  114 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक गिरणारे गिरणारे (गिरणारे नं 1 ) येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री चिन्मय राजेद्र आडके -
  115 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक वाडगांव वाडगांव येथील दाबडगांव येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे -
  116 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक राजूरबहुला राजूरबहुला अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विजय दिलीप नागरे -
  117 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक दरी दरी येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 चे पाडुरंग म स सो नाशिक -
  118 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 नाशिक सारुळ सारुळ येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री करण अनिल आहेर -
  119 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी धागुर धागुर येथील नवे धागुर अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री निलेश दिपक रकिबे -
  120 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी आंबाड आंबाड नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री सागर सुरेश सांगळे -
  121 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी मडकीजांब मडकीजांब वडजेवस्ती अंगणवाडी शौचालय बांधणे 28.12.18 श्री किरण भाऊसाहेब म्हैसधुणे -
  122 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी चारणवाडी चारणवाडी येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री सम्राट अशोक मोराडे -
  123 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी करजखेड करजखेड (गायकवाड वस्ती) येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री शेषन खंडेराव खिरकाडे -
  124 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी अस्वलीपाडा अस्वलीपाडा (अंहितवाडी ) येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री विजय दिलीप नागरे -
  125 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी जोरणपाडा जोरणपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री शिवम संतोष फडोळ -
  126 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी चौसाळे चौसाळे (मोकविहिर) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री तुषार गिरीश दौड -
  127 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी अंहितवाडी अंहिवतवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री अतिश सुभाष पाटील -
  128 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी पिप्री पिप्री अंचला अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री अतिश सुभाष पाटील -
  129 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी गोळशी गोळशी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री सुमित प्रभाकर साळुखे -
  130 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी वणी खुर्द वणी खुर्द अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री सागर सुरेश सांगळे -
  131 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी देहेरे देहेरे सावरपातळी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री प्रथमेश प्रताप मोरे -
  132 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी महाजे महाजे श्रुगारपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री सुमित प्रभाकर साळुखे -
  133 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी सुर्यगड सर्यगड अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री शिवम संतोष फडोळ -
  134 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी ननाशी ननाशी तेली गल्ली अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री प्रणव अरुण भामरे -
  135 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी विळवंडी विळवंडी येथील अंगणवाडी शौचालय बांधणे 28.12.18 श्री शिवम संतोष फडोळ -
  136 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी देहेरे देहेरे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री अक्षयकुमार यशवंत पानपाटील -
  137 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी को-हेरे कोऱ्हेर अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री रोशन खंडेराव खिरकाडे -
  138 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी कोशिबे कोशिबे नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 28.12.18 श्री रोशन खंडेराव खिरकाडे -
  139 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी वांजोळे वांजोळे ग्रा प टिटवे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 26.12.18 श्री तुषार गिरीश दौड -
  140 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी दहिवी दहिवी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री तुषार गिरीश दौड -
  141 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी शिदपाडा शिदपाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विजय दिलीप नागरे -
  142 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी मडकीजांब मडकीजांब ( बोराडेवस्ती ) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री किरण भाऊसाहेब म्हैसधुणे -
  143 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी पाऱ्याचापाडा पाऱ्याचापाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री सम्राट अशोक मोराडे -
  144 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी खिल्लारीवस्ती खिल्लारीवस्ती (अहिवतंवाडी) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री अतिश सुभाष पाटील -
  145 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी चौसाळे चौसाळे  अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री सम्राट अशोक मोराडे -
  146 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी बाडगीचापाडा बाडगीचापाडा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री सागर सुरेश सांगळे -
  147 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी पांढरी पांढरी (देवसाने ) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री विजय दिलीप नागरे -
  148 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी जऊळके जऊळके दिडोरी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री चेतन दिपक खैरनार -
  149 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी नळवाडी नळवाडी नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री किरण भाऊसाहेब म्हैसधुणे -
  150 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी रवळगांव रवळगांव (दब्याचीवाडी ) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री निलेश दिपक रकिबे -
  151 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी रवळगांव रवळगांव अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री निलेश दिपक रकिबे -
  152 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 दिडोरी ढंकाबे ढंकाबे मानूर अंगणवाडी शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री ओकांर रविद्र क्षिरसागर -
  153 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी वाळविहिर वाळविहिर मारुतीची वाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री योगेश कौतिक शेवाळे -
  154 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी पिपळगांव भटाटा पिपळगांव भटाटा अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री विशाल कचरु शेजवळ -
  155 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी धार्नोली धार्नोली अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री विशाल कचरु शेजवळ -
  156 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी भावली बु भावली बु भावलीची वाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री योगेश कौतिक शेवाळे -
  157 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी खंबाळे खंबाळे नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री विलास सुरेश गोवर्धने -
  158 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी खंबाळे खंबाळे डंबाळेवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री विलास सुरेश गोवर्धने -
  159 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी वाळवहिर वाळवहिर भैराबाचीवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री योगेश कौतिक शेवाळे -
  160 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी घोटी बु घोटी बु संभाजी नगर अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री किशोर चंद्रभान गायकवाड -
  161 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी मालुजे मालुजे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री गणेश दामोधर मालुजकर -
  162 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी उभाडे उभाडे (उभाडेवाडी ) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री लेकेश दिलीप भनसाळी -
  163 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी घोटी बु घोटी बु राजवाडा नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री किशोर चंद्रभान गायकवाड -
  164 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी घोटी बु घोटी बु अंगणाडी इमारत दुरस्ती करणे 26.12.18 श्री किशोर चंद्रभान गायकवाड -
  165 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी वाघेरे वाघेरे अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री गणेश दामोधर मालुजकर -
  166 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी उंबरकोन उंबरकोन नं 1 अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 26.12.18 श्री गणेश दामोधर मालुजकर -
  167 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 इगतपुरी कुर्णोली कुर्णोली तेलगवाडी अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 10/01/19 श्री विशाल कचरु शेजवळ -
  168 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ वडबारी वडबारी अंगणवाडी इमारत व शौचालय बांधणे 20.12.18 मनोज सुरेश कदम -
  169 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ गावंध गावंध येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती  व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री सुरज रत्नाकर कातोरे -
  170 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ डोमखडक डोमखडक येथील अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 20.12.18 श्री किशोर कैलास सांगळे -
  171 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ हातरुंडी हातरुडी (पातळीपाडा) अंगणवाडी इमारत दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री शुभम भाऊसाहेब तासकर -
  172 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ गोंदे गोंदे देवळाचापाडा येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री निलेश राजाराम कराड -
  173 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ शिंदे शिंदे येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री प्रविण फकिरा पाटील -
  174 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ वांगणी वागणी भरुणापाडा येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री सागर समाधान जायभावे -
  175 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जळे जळे केगपाडा येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे. 24.12.18 श्री विनोद उत्तम जाधव -
  176 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ भुवन भुवन अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री प्रविण फकिरा पाटील -
  177 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ लिंगावणे लिंगावणे येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री  केतन कुंदन क्षिरसागर -
  178 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ डोल्हारमाळ डोल्हारमाळ (खिरोणीपाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती  व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री  केतन कुंदन क्षिरसागर -
  179 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जोगमोडी जोगमोडी (पिंपळपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री मनोज सुरेश कदम -
  180 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उम्रद उम्रद(आंबापाणी) अंगणवाडी  दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री निलेश सखाराम कराड -
  181 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जोगमोडी जोगमोडी (मेळयाचापाडा) अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री मनोज सुरेश कदम -
  182 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ निमोणीपाडा निमोणीपाडा येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 20.12.18 श्री विनोद उत्तम जाधव -
  183 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ हातरुंडी हातरुंडी येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री विनोद उत्तम जाधव -
  184 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जोगमोडी जोगमोडी येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय दुरुस्ती करणे 20.12.18 श्री शुभम भाऊसाहेब तासकर -
  185 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ कोळुष्टी कोळुष्टी येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री केतन कुंदन क्षिरसागर -
  186 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ शिंदे शिंदे (हटटी) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री प्रविण फकिरा पाटील -
  187 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ देवीचामाळ देवीचामाळ(चिकरपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री सुरज रत्नाकर कोतोरे -
  188 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उस्थळे उस्थळे येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री सागर नानासाहेब जगताप -
  189 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ वांगणी वांगणी (हटटीपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री सागर समाधान जायभावे -
  190 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ आड खु आड खु येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री गौरव सुरेश गावले -
  191 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उस्थळे उस्थळे (हनुमंतपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री सागर नानासाहेब जगताप -
  192 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जामले जामले(बाडगी) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री सागर नानासाहेब जगताप -
  193 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ देवीचामाळ देवीचामाळ (वडपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री सुरज रत्नाकर कातोरे -
  194 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ भुवन भुवन (हनुमंतपाडा) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री गौरव सुरेश गावले -
  195 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ वांगणी वागणी येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री सागर समाधान जायभावे -
  196 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ जांबविहिर जांबविहिर येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री गणेश रामदास पिंगळे -
  197 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ खंबाळे खंबाळे (धोंडमाळ) येथील अंगणवाडी दुरुस्ती व शौचालय बांधणे 24.12.18 श्री गणेश रामदास पिंगळे -
  198 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उंबरदहाड उंबरदहाड येथील अंगणवाडी शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री मंदार रमेश वाघ -
  199 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उभीधोंड उभीधोंड येथील अंगणवाडी शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री जितेंद्र आबाजी विधाते -
  200 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ कंभारबारी कुंभारबारी येथील अंगणवाडी शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री जितेंद्र आबाजी विधाते -
  201 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उंबरपाडा उंबरपाडा (शिहीरीपाडा) येथील अंगणवाडी इमारतीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री रोशन खंडेराव खिरकाडे -
  202 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ खिरकाडे खिरकाडे नं 1 येथील अंगणवाडी इमारतीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री रोशन खंडेराव खिरकाडे -
  203 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ उखळीमाळ उखळीमाळ येथील अंगणवाडी इमारतीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री उमेश हिरामाण मोरे -
  204 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ रानपाडा रानपाडा येथील अंगणवाडीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री उमेश हिरामाण मोरे -
  205 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ करंजाळी करंजाळी नं.2 येथील अंगणवाडी इमारतीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री मंदार रमेश वाघ -
  206 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ निशाणखडक निशाणखडक येथील अंगणवाडी इमारतीस शौचालय बांधणे 10/01/19 श्री प्रविण निवृत्ती आवारे -
  207 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ कोहोर कोहोर येथील अंगणवाडी दुरुस्ती करणे 24.12.18 श्री किशोर कैलास सांगळे -
  208 2236 पोषण आहार E-169 2017-18 पेठ हातरुंडी हातरुंडी (कहांडोळपाडा) येथील अंगणवाडी किरकोळ दुरुस्ती करणे 28.12.18 श्री शुभम भाऊसाहेब तासकर -
  209 मुलभुत सुविधा कार्यक्रम 2515-1238 2017-2018 दिंडोरी तळेगांव तळेगांव येथील शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वाचनालय इमारत बांधणे 29.11.18 चे सरपंच ग्राम पंचायत तळेगांव -
  210 मुलभुत सुविधा कार्यक्रम 2515-1238 2017-2018 त्रयंबक आव्हाटे मौजे आव्हाटे येथील सामाजिक सभागृह बांधणे 10/01/18 चे सुदर्शन बां म स सं लि अंजनेरी -
  211 मुलभुत सुविधा कार्यक्रम 2515-1238 2017-2018 त्रयंबक ब्राम्हणवाडे ब्राम्हणवाडे येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 08/01/18 चे सुदर्शन बां म स सं लि अंजनेरी -
  212 बिगर आदिवासी उपयोजना     5054 - 4424 2017-2018 दिंडोरी तिसगांव तिसगांव धोंडाळवाडी रस्त्याची सुधारणा करणे. 22.11.18 चे अवधुत म बां स सं लि तिसगांव -
  213 बिगर आदिवासी उपयोजना     5054 - 4424 2017-2018 सिन्नर वडांगळी वडांगळी ते तामसवाडी तालुका हदद रस्ता सुधारणा करणे 19.12.18 श्री अक्षय संजय बडवर -
  214 बिगर आदिवासी उपयोजना     5054 - 4424 2017-2018 दिंडोरी पिंपळगांव रामा 3 ते पिंपळगांव उंबरखेड आथरेवस्ती चिंचखेड जउळकेवणी रस्ता सुधारणा करणे 19.12.18 चे चक्रपाणी म बां स सो लि जोपुळ -
  215 बिगर आदिवासी उपयोजना     5054 - 4424 2017-2018 सिन्नर वडांगळी वडांगळी ते तामसवाडी रस्ता सुधारणा करणे 19.12.18 चे अक्षर संजय बडवर -
  216 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी बांगरवाडी बांगरवाडी ते जव्हारफाटा रस्ता सुधारणा करणे 02/01/19 चे परशुराम म स सं लि कु-हेगांव -
  217 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी सांजेगांव सांजेगांव ते कुशेगांव रस्ता सुधारणा करणे 02/01/19 श्री संदीप किसन वाजे -
  218 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी रायांबे रायांबे ते पिंगळवाडी रस्ता सुधारणा करणे 31.12.18 चे परशुराम म स सं लि कु-हेगांव -
  219 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी सांजेगांव सांजेगांव ते उगलेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे 28.12.18 चे भाग्यश्री म बां स सं लि वाळविहिर -
  220 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी सांजेगांव सांजेगांव ते ठाकुरवाडी रस्ता सुधारणा करणे 28.12.18 चे भाग्यश्री म बां स सं लि वाळविहिर -
  221 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी वाकी वाकी कावनाई ते आंबेवाडी रस्ता सुधारणा करणे 28.12.18 ओम श्रीराम म स सं लि कोरपगांव -
  222 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी क-होळे क-होळे ते जमधडेवस्ती रस्ता सुधारणा करणे 08/01/19 चे परशुराम म स सं लि कु-हेगांव -
  223 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी क-होळे क-होळे ते क-होळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे 08/01/19 चे ओमानंद म बां स सह लि घोटीवाडी -
  224 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी क-होळे क-होळे ते पादिरवसती रस्ता सुधारणा करणे 08/01/19 चे आम श्रीराम म स स लि कोरपगांव -
  225 आदिवासी उपयोजना (राज्यस्तर) 3054 - 2722 2017-2018 इगतपुरी रायांबे रायांबे ते भवरवस्ती रस्ता सुधारणा करणे 07/01/19 चे परशुराम म स सं लि कु-हेगांव -
  226 खासदार निधी MP 2017-2018 सिन्नर हिवरगांव हिवरगांव येथे ग्रा प मालकीच्या जागेवर सर्वे नं 162/1 येथे सभागृहाचे नुतनीकरण करणे 28/12/18 चे सरपच ग्राम पचायत हिरवरगांव 9881038203
  227 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी मोहाडी मोहाडी साकोरेरोड ते कळमकरवस्ती रस्ता तयार करणे 28/12/18 अभिजित भाऊसाहेब देशमुख 9403520312
  228 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी मोहाडी मोहाडी कुर्णोली ते साकोरे रस्ता तयार करणे 28/12/18 अभिजित भाऊसाहेब देशमुख 9403520312
  229 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी मोहाडी मोहाडी ग्रा प ते साकोरे रोड पर्यंत रस्ता तयार करणे 28/12/18 अव्दैत क्षितीज पाटील 9657376751
  230 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी केदारवस्ती ग्रामा 848 ते केदारवस्ती रस्ता तयार करणे 28/12/18 अक्षय धनंजय बागुल -
  231 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी बाबापुर बाबापुर येथे हायमास्ट बसविणे 28/12/18 विनायक राजाराम सानप -
  232 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी चंडीकापुर मौजे चंडीकापुर येथे हायमास्ट बसविणे 28/12/18 विनायक राजाराम सानप -
  233 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी जानोरी जानोरी येथे हायमास्ट बसविणे 28/12/18 रोहन अनिल नेवासकर -
  234 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी चामदरी चामदरी येथे हायमास्ट बसविणे 28/12/18 विनायक राजाराम सानप -
  235 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक शिवणगांव शिवणगांव येथे समशानभुमी रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 28/12/18 सचिन रामनाथ सानप -
  236 खासदार निधी MP 2017-2018 सिन्नर वारेगांव वारेगांव येथे ग्रा प मालकीच्या जागेवर सभामंडपाचे बांधकाम करणे 26/12/18 चे सरपचं ग्राम पंचायत वारेगांव 7776096571
  237 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक खंबाळे खंबाळे येथे रामा 30 तालुका हदद रस्त्यावर पेव्हडीप बांधणे 26/12/18 सरपंच ग्राम पंचायत खंबाळे -
  238 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक कोटमगांव कोटमगांव (हिंगणवेढे) शिवरस्ता खडीकरण करणे 26/12/18 चे आकाश म स स लि बाभळेश्वर -
  239 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 सिन्नर मिरगांव मीरगांव येथील माळवाडी वस्तीवर स्मशानभुमी बांधणे 26/12/18 श्री धनंजय रामचंद्र उगले 9423132186
  240 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक शिंदे शिंदे येथे श्री किसन गंगाराम तुंगार यांचे वस्तीपासुन रामदास मते यांच्या शेतापर्यंत रस्ता खडीकरण करणे 26/12/18 चे आकाश म स स लि बाभळेश्वर -
  241 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक शिंदे शिंदे येथे रामदास मते यांचे यांच्या शेतापासुन ते चिंचोली शिवाच्या नाल्यापर्यंतचा रस्ता खडीकरण करणे 26/12/18 चे आकाश म स स लि बाभळेश्वर -
  242 खासदार निधी MP 2017-2018 सिन्नर जामगांव जामगांव ग्रा प मालकीच्या जागेवर सर्वे नं 281 येथे सभामंडपाचे बांधकाम करणे 24/12/18 चे सरपचं ग्राम पंचायत जामगाव 8788136654
  243 खासदार निधी MP 2017-2018 सिन्नर वडझिरे वडझिरे येथे ग्रा प मालकीच्या जागेवर सर्वेनं 236 येथे बहुउदेशिय सभागृह बांधणे 24/12/18 चे सरपचं ग्राम पंचायत वडझिरे -
  244 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 सिन्नर मोहु मौजे मोहु येथे दशक्रिया विधी घाट बांधणे 24/12/18 सरपंच ग्राम पंचायत मोहु 9637971795
  245 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 दिंडोरी जानोरी जानोरी कोळीवाडा येथे सभामंडप बांधणे 24/12/18 सरपंच ग्राम पंचायत जानोरी 9552761372
  246 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी अडसरे मौजे अडसरे बु येथे मुख्य चौकात पेव्हर ब्लॉक बसविणे 24/12/18 श्री सुजित विष्णुपंत वाघचौरे -
  247 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 सिन्नर शहापुर मौजे शहापुर (दातली) येथे स्मशानभुमी बांधकाम करणे 24/12/18 श्री आकाश राजाराम उगले 8424013909
  248 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी कवडदरा कवडदरा (भरविरखु ) येथे सामाजिक सभागृह बांधणे 20/12/18 सरपंच ग्राम पंचायत भरविर खु कवडदरा -
  249 खासदार निधी MP 2017-2018 पेठ मानकापूर ग्रा प मानकापूर मधिल मोहचापाडा ते चिराचा पाडा रस्त्यावर मोरी बांधकाम करणे 19/12/18 श्री प्रशांत दिनकर पगार -
  250 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक लहवित लहवित येथे प्रविण गाढवे ते संपत शिंदे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 अश्विनी म स सं विहितगांव -
  251 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 सिन्नर आगासखिंड आगासखिंड येथे सुखदेव निवृत्ती बरकले ते पांडु नामदेव शिंपी यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 मातोश्री म स सो लि आगासखिंड -
  252 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 सिन्नर आगासखिंड आगासखिंड येथे गेणु तुकाराम जाधव ते सुखदेव निवृत्ती बरकले  यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 शिवाजी हरिभाऊ बरकुले -
  253 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी समनेरे समनेर येथे स्मशानभुमी पेव्हरब्लॉक बसविणे 19/12/18 पंढरीनाथ म स सं समनेरे ता इगतपुरी 9860637303
  254 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 त्रयंबक वाढोली वाढोली ते महालेवस्ती येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 श्री संदीप किसन वाजे 9404769680
  255 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक लहवित लहवित येथे दिलीप गायकवाड  ते संदीप मुसळे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 अश्विनी म स सं विहितगांव 9422759218
  256 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी मालुंजे मालुंजे येथे अंतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 19/12/18 पंढरीनाथ म स सं समनेरे ता इगतपुरी 9860637303
  257 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 इगतपुरी घोटी घोटी येथे रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 पंढरीनाथ म स सं समनेरे ता इगतपुरी 9860637303
  258 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक लहवित लहवित येथे बोराडे डॉ ते संतोष शिंदे यांचे घरापर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 19/12/18 अश्विनी म स सं विहितगांव 9422759218
  259 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक साडगांव साडगांव ते लाडची रस्ता जि प शाळा साडगांव रस्ता काँक्रीटीकरण करणे 11/12/18 कैलास काशिनाथ धात्रक 9604040260
  260 आमदार निधी 4515 0012 2017-2018 नासिक गौळाणे गौळाणे येथे चंद्रकांत दे चाफकर यांचे वस्तीकडे जाणा-या रस्त्यावर मोरी बांधणे 29/11/18 आकाश म बां स सं बाभळेश्‍वर -
  261 3604-0675 तिर्थक्षेत्र /यात्रस्थळ कार्यक्रम 2017-18 सिन्नर सोमठाणे  मौजे  सोमठाणे  येथील वज्रेश्वरी  माता मंदिर  परिसरात  वाहानतळ बांधकाम करणे  8.1.19 चे सरपचं ग्रामपचायत सोमठाणे  9011588591 / 9325098788
  somdhane94@gmail.com
  262 2210 सार्वजनिक आरोग्य  2017-18 पेठ  हातरुंडी उपकेंद्र  हातरुंडी  येथे विद्युतपुरवठा  करणे व पथदिप  बसविणे  पेठ  8.1.19 चे अरिहंत इले काम व बांधकाम स सो जातेगांव  9923356775
  arihant5244@gmail.com
  263 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  महादेवपूर प्रजिमा 66 ते  महादेवपूर  कॅनाल रस्त्याची  सुधारणा करणे  8.1.19 श्री करण अनिल आहेर 8669053379
  karanaher1276@
  264 जिल्हा परिषद सेस  2017-18 नाशिक  मुख्यालय  जिल्हा परिषदेचे  नविन सभागृतील ध्वनीक्षेप यंत्रणा दुरुस्ती करणे   8.1.19 चे अरिहंत इले काम व बांधकाम स सो जातेगांव  9923356775
  arihant5244@gmail.com
  265 जिल्हा परिषद सेस  2017-18 इगतपुरी  भंबाळे  भंमाळेफाटा  येथे  एस.टी पिकअप शेड बांधकाम करणे  5.1.19 श्री मयुर प्रतापराव तुरकणे  9921759848
  dkhode.002@gmail.com
  266 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 त्रंबक राजेवाडी  राजेवाडी  बेझे  तळवाडे  पिेपळद  शिरसगांव  ते इजिमा  124 जोड रस्ता  डांबरी  नुतनीरण  करणे 2.1.19 श्री प्रतिक दिलीपराव देशमुख  9823999008
  pratik.deshhmukh832@gmail.com
  267 3% अपंग सेस 2017-18 नाशिक  मुख्यालय  नविनप्रशासकीय इमारतीस  उदवाहाक ( Lift ) बसविणे  28.12.18 व्हर्टीस ऐलीवेटर्स प्राय लि -
  268 2202 शाळा दुरुस्ती 2017-18 दिडोरी विळवंडी जि.प प्राथ शाळा विळंवडी पाडा  दुरुस्ती करणे  28.12.18 श्री सागर गोविद विधाते  -
  269 2225 3627 ठक्कर बाप्पा योजना  2017-18 दिडोरी रासेगांव  रासेगांव  येथे  भूमिगत  गटार  बांधणे 28.12.18 चे सरपचं ग्रामपचायत रासेगांव /देहरेवाडी -
  270 2225 3627 ठक्कर बाप्पा योजना  2017-18 दिडोरी देहेरेवाडी  देहेरेवाडी येथे  आदिवासी वस्तीत भूमिगत  गटार  बांधणे 28.12.18 चे सरपचं ग्रामपचायत रासेगांव /देहरेवाडी -
  271 2403 पशुसंवर्धन  2017-18 नाशिक  नाशिक सद्यन कुकुटपालन  विकास  येथे कर्मचारी  निवास्थान बांधणे ता. नाशिक 28.12.18 चे अरिहंत इले काम व बांधकाम स सो जातेगांव  9923356775
  arihant5244@gmail.com
  272 2501-2748 यात्रास्थळ  2017-18 नाशिक  वांडगांव  गिरजाबाईमाता  मंदिर वांडगांव येथे  पथदिप  बसविणे  28.12.18 चे अरिहंत इले काम व बांधकाम स सो जातेगांव  9923356775
  arihant5244@gmail.com
  273 2501-2748 यात्रास्थळ  2017-18 नाशिक  गणेशगांव भवानीमाता  मंदिर गणेशगांव           ( नाशिक ) येथे  पथदिप  बसविणे  28.12.18 चे अरिहंत इले काम व बांधकाम स सो जातेगांव  9923356775
  arihant5244@gmail.com
  274 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 दिडोरी टिटवे टिटवे देवपुर देवठाण  रस्त्यावर  डांबरी  खडे भरणे इजिमा  67 28.12.18 श्री स्वप्नील शलीकराव तोरवणे  89831222774
  275 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  शास्त्रीनगर काश्यपीनगर  ते शस्त्रीनगर  रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  28.12.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे 8551918529
  vikrampalkhede@gmail.com
  276 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  धोडेगांव  धोंडेगांव  ते साडगांव रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  28.12.18 श्री दिलीप मधुकर चव्हाणके 9923796910
  chavankedilip@gmail.com
  277 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  नाईकवाडी  नाईकवाडी  ते कोचरगांव  रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे 888898408
  samadhan2395@gmail.com
  278 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  दरी दरी   ते द-याबाई रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री माधव विठोबा डोगरे -
  279 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  वडगांव  वडगांव    ते गिरणारे  रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे 888898408
  samadhan2395@gmail.com
  280 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  दरी दरी आदिवासी वस्ती     ते चारोस्कर वस्ती   रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे 888898408
  samadhan2395@gmail.com
  281 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  मगनवाडी  मगनवाडी   ते बेलगांवढगा रस्त्याची सुधारणा करणे  26.12.18 श्री विनीत पुरुषेात्त बोडके 9011017049
  vinit.Bodke@gmail.com
  282 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  मातोरी मातोरी     ते  दरी  रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री विक्रम सुरेश धोगडे 942244088
  vikramsongade999@gmail.com
  283 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  धोडेगांव  धेांडेगांव     ते गोळशी   रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री विक्रम पोपट पालखेडे 8551918529
  vikrampalkhede@gmail.com
  284 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  दाभांडगांव  दाभांडगांव      ते गिरणारे   रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री दिलीप मधुकर चव्हाणके 9923796910
  chavankedilip@gmail.com
  285 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  दरी  दरी  ते दुगांव  रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री करण अनिल आहेर 8669053379
  karanaher1276@
  286 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  शिवाजीनगर शिवाजीनगर  ते लाडची    रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री निखील कैलास नाईक 9689525192
  287 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  नाईकवाडी  नाईकवाडी  ते पारधपाडा   रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री माधव विठोबा डोगरे -
  288 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  गिरणारे  गिरणारे ते  नाईकवाडी   रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  26.12.18 श्री दिलीप मधुकर चव्हाणके 9923796910
  chavankedilip@gmail.com
  289 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  वडगांव  वडगांव  ते  गिरजाबाई करवंदेवाडी तालुका हद्य  रस्त्याचे सुधारणा करणे 26.12.18 श्री माधव विठोबा डोगरे -
  290 3054-0407 आदिवासी उपयोजना  2017-18 दिडोरी दहेगांव  दहेगांव लखमापुर कादवा म्हाळुंगी  प्रजिमा  43 कि.मी. 6/00 तक 9/00     रस्त्याचे सुधारणा करणे 24.12.18 चे यशवंत म बां स सो मडकीजांब ता दिडोरी -
  291 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  गंगापूर गंगापुर गोवर्धन सावरगांव गंगाव-हे    रस्त्याचे  खडे  डांबराने भरणे  24.12.18 श्री विक्रम सुरेश धोगडे 942244088
  vikramsongade999@gmail.com
  292 2225-3627 ठक्कर बाप्पा योजना  2017-18 इगतपुरी  टिटोली टिटोली ( शिवाजी नगर ) येथे  कॉक्रिटीकरण  व गटार बांधकाम  करणे ता. इगतपुरी  24.12.18 चे संरपच ग्रामपचायत टिटोली -
  293 2225-3627 ठक्कर बाप्पा योजना  2017-18 इगतपुरी  रायांबे रायांबे ( पिंगळवाडी  येथे  सिमेंट कॉक्रिटीकरण  गटार बांधकाम  करणे ता. इगतपुरी  24.12.18 चे संरपच ग्रामपचायत रायांबे -
  294 जिल्हा परिषद सेस  2017-18 इगतपुरी  खंबाळे  खंबाळे डाहाळेवाडी येथे  1  हायमास्ट बसविणे ता. इगतपुरी  24.12.18 श्री हरीष हिरामण पाटील 7798884442
  shrielectricals05@gmail.com
  295 जिल्हा परिषद सेस  2017-18 इगतपुरी  रायांबे रायंबे  डाहाळेवाडी येथे  1  हायमास्ट बसविणे ता. इगतपुरी  24.12.18 श्री हरीष हिरामण पाटील 7798884442
  shrielectricals05@gmail.com
  296 3452-2802 पर्यटन विकास येाजना  2017-18 इगतपुरी  कावनाई  कावनाई येथे कामाक्षीमाता  मंदिर  परिसरात  वाहानतळ बांधणे  20.12.18 चे सरपंच ग्रामपचायत कावनाई -
  297 4551-0011 डोगरी विकास  2017-18 पेठ  शिवखंडी शिवखंडी  ते घोसाळे  रस्त्यावर  मोरी बांधकाम करणे  19.12.18 चे भैरवनाथ म ससो कोहोर -
  298 2210-4938 सार्वजनिक आरोग्य  2017-18 त्रंबक माळैगांव  उपकेंद्र  माळेगांव येथे  परिसर सुधारणा करणे  19.12.18 श्री अमोल तानाजी मगर -
  299 3054-0407 आदिवासी उपयोजना  2017-18 दिडोरी करंजवण  करंजवण  फाटा ते  माळेगांव काझी  जुना देहगांव  ग्रामा  261 कि.मी. 0/00ते 1/00  डांबरी  करण करणे  19.12.18 चे यशवंत म.स.सो मडकीजांब 9881585338
  300 जिल्हा परिषद सेस  2017-18 नाशिक  मुख्यालय  जि.प. नाशिक  मुख्य इमारत  व नविन प्रशासकीय इमारती मधील  बसविलेले  फायर  एक्साटिंगाविझर  रिफीलिंग  करणे नाशिक 17.12.18 मे टक्नोफायर ॲन्ड सेप्टी सोल्युशन नाशिक  -
  301 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  त्रंबक विद्यामंदिर त्रंबक विद्यामंदीर ते  बेलगांवढगा  कि.मी.  0/00 ते  1/500  डांबरी खडे भरणे  15.12.18 श्री विनित पुरुषोत्त बोडके 9011017049
  vinit.Bodke@gmail.com
  302 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  चांदशी  चांदशी  ते आनंदवली  रस्त्यावर   कि.मी.  0/00 ते 3/00  डांबरी खडे भरणे  15.12.18 श्री सुनिल हिरामण माळेादे 9595146519
  sunilmalode25@gmail.com
  303 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  दुडगांव  दुडगांव   ते वासळी रस्त्यावर   कि.मी.  0/00 ते 3/00  डांबरी खडे भरणे  15.12.18 श्री  श्रीकांत दत्तात्रय दराडे 9766646111
  111shridarade@gamil.com
  304 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  ओझरखेड  ओझर खेड ते गंगाम्हळुगी रस्त्याचे खडे डांबराने भरणे इजिमा 88 किमी 2/500 ते 5/00  15.12.18 श्री विक्रम  पोपट पालखेडे 8551918529
  vikrampalkhede@gmail.com
  305 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  पिपळंगांव पिपंळगांव ते गरुडेश्वर नासलगांव रस्त्याचे खडे डांबराने भरणे किमी 0/00 ते 5/00 ग्रामा 23 15.12.18 श्री समाधान ज्ञानेश्वर पालखेडे 888898408
  samadhan2395@gmail.com
  306 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  वासाळी रामा 30 ते वासाळी रस्त्याचे खडे डांबराने भरणे किमी 0/00 ते 2/500 ग्रामा7 15.12.18 चे जगशांती म ससो नाशिक  8888802147
  nagare.Prashant87@gmail.com
  307 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  उंबरकोन  रामा 12 ते उंबरकोन वाघेरा रस्त्यावर किमी 0/00 ते 3/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 3 15.12.18 श्री आकाश वाल्मिक नागरे  9011445311
  akashn2021@gmail.com
  308 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  शेनवड  रामा 3 ते शेनवड गरुडेश्वर रस्त्यावर किमी 0/00 ते 4/500 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 27 15.12.18 श्री आकाश वाल्मिक नागरे  9011445311
  akashn2021@gmail.com
  309 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  वाघेरा वाघेरा इजिमा 100 रस्त्यावर किमी 0/00 ते 5/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 30 15.12.18 श्री आकाश वाल्मिक नागरे  9011445311
  akashn2021@gmail.com
  310 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  सोमज सोमज इजिमा 175 रस्त्यावर किमी 0/00 ते 5/500 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 100 15.12.18 श्री बंडू अशोक सांगळे 8983122774 / 7020261818
  vinaysanale23@gmail.com
  311 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  मालुंजे  इजिमा 175 मालुंजे रस्त्यावर किमी 0/00 ते 5/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 208 15.12.18 श्री बंडू अशोक सांगळे 8983122774 / 7020261818
  vinaysanale23@gmail.com
  312 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 इगतपुरी  उभाडे रामा 12 उभाडे रस्त्यावर किमी 0/00 ते 3/500 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 41 15.12.18 श्री बंडू अशोक सांगळे 8983122774 / 7020261818
  vinaysanale23@gmail.com
  313 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  चांदशी  चांदशी ते मुगसरा रस्त्यावर किमी 0/00 ते 3/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 119 15.12.18 श्री सुनिल हिरामण माळेादे 9595146519
  sunilmalode25@gmail.com
  314 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  वासाळी वासाळी ते पिपळंगांव बहुला रस्त्यावर किमी 0/00 ते 2/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 32 15.12.18 श्री श्रीकांत दत्तात्रय दराडे 9766646111
  111shridarade@gamil.com
  315 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  यशवंतनगर यशवंत नगर ते जललापूर रस्त्यावर खडे डांबराने भरणे किमी 0/00 ते 3/00 ग्रामा 1 15.12.18 चे जगशांती म ससो नाशिक  8888802147
  nagare.Prashant87@gmail.com
  316 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  तिरडशेड  तिरडशेड ते बेलगांव ढगा रस्त्याची सुधारणा किमी 0/00 ते 1/500 ग्रामा 131  15.12.18 चे जगशांती म ससो नाशिक  8888802147
  nagare.Prashant87@gmail.com
  317 3054-2419 विशेष दुरुस्ती गट अ 2017-18 नाशिक  पिपळगांव पिपळगांव ते बेलगांव ढगा रस्त्यावर किमी 0/00 ते 2/00 डांबरी खडे भरणे ग्रामा 10 15.12.18 श्री श्रीकांत दत्तात्रय दराडे 9766646111
  111shridarade@gamil.com
  318 4225-1314 सांस्कृती भवन 2017-18 दिडोरी विळवंडी विळवंडी येथे आदिवासी सांस्कृती भवन बांधणे 7.1.18 श्री नवनाथ भास्कर पिंगळे 9766646111 / 9766646111
  navnathpingle123@gmail.com