• छापा
 • मागे

  भरती प्रक्रिया

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत तालुका पेसा समन्वयक कंत्राटी पद भरती २०१७ - तालुका पेसा समन्वयक आदेश ०७/०९/२०१७ १९६९
  जलस्वराज्य विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जिल्हा परिषद नाशिक कंत्राटी पदभरती सन २०१७-१८ २२/०८/२०१७ ३९३
  सामान्य प्रशासन राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत तालुका पेसा समन्वयक कंत्राटी पद भरती २०१७ निवड यादी १९/०८/२०१७ १७७
  सामान्य प्रशासन वरिष्ठ सहाय्यक लिपीक स्पर्धा परीक्षा सन २०१७ करिता आवेदन पत्र सादर करणे बाबत १६/८/२०१७ १२१८
  सामान्य प्रशासन / ग्रामपंचायत विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत तालुका पेसा समन्वयक मुलाखत दिनांक १८/८/२०१७ रोजी सकाळी १०. वाजता म. मु.का. अ . यांचे दालनात १४/८/२०१७ ७७
  सामान्य प्रशासन विभाग राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (तालुका पेसा समन्वयक ) या पदाची कंत्राटी पदभरती सन २०१७- लेखी परीक्षा व कौशल्य चाचणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी ०९/०८/२०१७ ३३३
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान तालुका पेसा समन्वयक पद भरती सन २०१७ - पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी ०४/०८/२०१७ ७४८
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सन २०१७ १९/०७/२०१७ १५२४
  आरोग्य विभाग नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील ( त्रंबक, पेठ व सुरगरणा ) या तालुक्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट - अ या सर्वांगातील वैद्यकीय अधिकारी गट - अ वर्ग - २ या पदावरील भरती - ९२२२
  जलस्वराज्य विभाग जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष (जलस्वराज्य-२) जिल्हा परिषद नाशिक कंत्राटी पदभरती सन २०१७-१८ - २८६३

  मागे