• छापा
 • मागे

  बदली प्रक्रिया

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक , आरोग्य सेविका आणि औषध निर्माण अधिकारी यांचे आतर जिल्हा बदली आदेश दिनांक - १२/१०/२०१७ १२/१०/२०१७ २५७८
  आरोग्य विभाग विनंती बदली आदेश श्रीमती सरला आहेर आरोग्य सेविका १२/१०/२०१७ २५१
  आरोग्य विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश - श्रीमती पुष्पा चौधरी आरोग्य सेविका ०९/१०/२०१७ ३३५
  आरोग्य विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश - श्रीमती सविता भामरे आरोग्य सेविका ०६/१०/२०१७ ३५४
  आरोग्य विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश - श्रीमती लता भोये आरोग्य सेविका ०६/१०/२०१७ ३८०
  आरोग्य विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश - श्री गांगुर्डे आरोग्य सेवक ०६/१०/२०१७ ४६८
  आरोग्य विभाग आंतर जिल्हा बदली आदेश - श्रीमती. जयमाला राशिंकर आरोग्य सेविका जि .प. नाशिक हुन जि .प.पुणे १८/०८/२०१७ ३१८
  शिक्षण विभाग प्राथमिक आंतर ज़िल्हा बदली पदस्थापना आदेश दिनांक २८ जुलै २०१७ ३१/०७/२०१७ ७६४९
  शिक्षण विभाग प्राथमिक आंतर जिल्हा बदलीने इतर जि. प. कडून नाशिक जि. प. कडे आलेल्या शिक्षकांची सेवा जेष्ठता याद्या, रिक्त जागा (मराठी / उर्दू ) २७/०७/२०१७ १९२
  शिक्षण विभाग प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक (२०४) आपसी बदली आदेश दि. २६-७-१७ २७/०७/२०१७ ३३७३
  सामान्य प्रशासन विभाग बदलीने कार्यमुक्त आदेश - श्रीमती. भावना पी. राजनोर, शिक्षणाधिकारी (निरंतर),जिल्हा परिषद नाशिक या पदावरून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) ,जिल्हा परिषद बीड २७/०७/२०१७ ४३८
  आरोग्य विभाग श्री तात्यासाहेब पवार आरोग्य सेवक यांचा बदली आदेश बाबत १४/०७/२०१७ २१०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती. पुष्पा आर. पांडे , गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती चांदवड ह्या नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्याने श्री. हिरामण मानकर याना गट विकास अधिकारी पंचायत समिती चांदवड या पदाचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. ०४/०७/२०१७ ५३१
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री.महेश उखाजी पाटील, उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) जिल्हा परिषद, वाशिम यांची गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती देवळा, जि.नाशिक या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे २८/०६/२०१७ ८२
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री.डोंगरे महारु बहिरम, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती बागलाण ,जि. नाशिक पदावरून बदलीने पदस्थापना गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती कळवण , जि. नाशिक या पदावर बदली करण्यात आलेली आहे २८/०६/२०१७ ८२
  सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमाती. अश्विनी सुरेश ठाकुर, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती सिन्नर यांची गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती उत्तर सोलापूर , जि. सोलापूर या पदावर पदस्थापना देण्यात आली आहे २८/०६/२०१७ १०३
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. जितेंद्र राजेद्न देवरे, गट विकास अधिकारी, यांचा रुजू होणेबाबतचा रिपोर्ट २२/०६/२०१७ ३६८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हा परिषद नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षक , पदवीधर प्राथमिक शिक्षक , मुख्याध्यापक संवर्गाच्या सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ करीता अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या प्रसिद्ध करणेबाबत २०/०६/२०१७ ५७८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक उर्दू माध्यम २०/०६/२०१७ २२४
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी पदवीधर प्राथमिक शिक्षक मराठी माध्यम २०/०६/२०१७ ८२६
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी प्राथमिक शिक्षक उर्दू माध्यम २०/०६/२०१७ ३३५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग जिल्हांतर्गत सर्वसाधारण बदल्या सन २०१७ बिगर आदिवासी भागात रिक्त ठेवावायाच्या पदांची यादी प्राथमिक शिक्षक मराठी माध्यम २०/०६/२०१७ ४९६९
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ अवघड क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १२१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ ( अ ) अवघड क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) ५७
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ सर्वसाधारण क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १७३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ ( अ ) सर्वसाधारण क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) २४६

  मागे