• छापा
 • मागे

  जाहिराती

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सन २०१७ १९/०७/२०१७ १५२४
  लघुपाटबंधारे विभाग (पश्चिम ) जलयुक्त शिवार अभियान सॅन २०१६-१७ अंतर्गत फेर इ निविदा जाहीर सूचना १८/१२/२०१६ ५२
  सामान्य प्रशासन विभाग नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या निरुपयोगी वाहने, यंत्रसामुग्री, साहित्य इ. चे ई- लिलाव पद्धतीने विक्री करीता इच्छूक लिलावदाराचे सहभागा करीता सदर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत असुन त्याबाबतचा तपशील eauction.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे १.०५

  मागे