• छापा
 • मागे

  विभाग : महत्वाची माहिती

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद वर्ग ३ / वर्ग४ कर्मचाऱ्यांचे सर्व साधारण बदल्या सन २०१७ अंतर्गत बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे दि. १/६/१७ पासून मूळ पदस्थापना ठिकाणी वेतन व भत्ते अदा न करणे बाबत १५/०७/२०१७ २१३
  सामान्य प्रशासन विभाग शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) या पदाचा कार्यभार दिनांक ०९/०७/२०१७ मध्यंहोनतर श्रीमती भावना राजनोर, शिक्षणाधिकारी (निरंतर) याना अतिरिक्त कार्यभार म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे १०/०७/२०१७ २८०
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद गट की व गट ड अंतर्गत मागासवर्गीय आरक्षणातून नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अदयाप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर ना केलेल्या प्रकरणी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करणे बाबत ०७/०७/२०१७ ७३९
  सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापना विषयक नस्तीवरर कार्यवाही करताना सहा. प्रशासन अधिकारी, कनिष्ट प्रशासन अधिकारी यांनी घ्यावयाची दक्षते बाबत ०७/०७/२०१७ २८३
  सामान्य प्रशासन विभाग गट स्तरावरील वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचारी यांच्या (पर्यवेक्षक) कर्मचाऱ्यांसह मुख्यालयातील अनावश्यक फिरती बाबत ०७/०७/२०१७ ३५१
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा परिषद मुख्यालयातील खाते प्रमुखांना भेटावयास येणारे अभ्यागतांना भेटण्याच्या दिवस व वेळ निश्चित करणे बाबत ०७/०७/२०१७ ३३७
  सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती सरला रविद्र महाले - प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ , श्रीमती मोनिका नामदेव कराटे - आरोग्य सेवक महिला यांचे सेवा समाप्ती चे आदेश ०६/०७/२०१७ ८०७
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. दिलीप रामेश्वर सोनकुसळे , सहा गट विकास अधिकारी , पंचायात समिती , येवला यांची बदलीने पदस्थापना सहा गट विकास अधिकारी , पंचायात समिती पेठ, जि. नाशिक या पदावर करण्यात आली आहे ०६/०७/२०१७ ११४
  सामान्य प्रशासन विभाग सर्व खातेप्रमुख, गट विकास अधिकारी, सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांनी सोमवारी मुख्यालय न सोडणेबाबत ०६/०७/२०१७ ६२१
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक ०४/०७/२०१७ १४२१
  सामान्य प्रशासन विभाग आस्थापन विषयक नस्तीवर कार्यवाही करताना सहा. प्रशासन अधिकारी , कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी घ्यावयाच्या दक्षते बाबत ०४/०७/२०१७ ५०३
  सामान्य प्रशासन विभाग जि. प . कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रतीपुर्ती देयाकांसंबंधी अमलात आणावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत २२/०६/२०१७ ६८५
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी या पदाचा कार्यभार बदला बाबत १५/०६/२०१७ ८८
  सामान्य प्रशासन विभाग प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नाशिक यांचे कार्यभार बदला बाबत १४/०६/२०१७ ११०
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका स्तरीय आढावा बैठक, तालुका सिन्नर , दिनांक १६ -६-२०१७ रोजी दुपारी ठीक ५ .०० वाजता १४/०६/२०१७ १००
  सामान्य प्रशासन विभाग सहायक प्रशासन अधिकारी / कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी याची आढावा बैठक दिनांक २०-६-२०१७ रोजी सकाळी ठीक ११.०० वाजता १४/०६/२०१७ २८३
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक ०९/०६/२०१७ ३०९
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग मा. मु का अ यांनी आयोजित केलेली तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक ( येवला व नांदगांव ) ०९/०६/२०१७ ५६२९
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी म्हणून नेमून दिलेल्या तालुक्यास नियमित भेटी बाबत ०६/०६/२०१७ २८१६
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग मा. मु का अ यांनी आयोजित केलेली तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक ०६/०६/२०१७ ७७१४
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक ०६/०६/२०१७ २१९४
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी म्हणून नेमून दिलेल्या तालुक्यास नियमित भेटी बाबत ३१/०५/२०१७ २५१
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग तालुका स्तरावरील यंत्रणांची आढावा बैठक २५/०५/२०१७ २२१
  सामान्य प्रशासन विभागग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक प्रशासन अधिकारी व कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी दि . १७/५/२०१७ रोजीच्या आढाव बैठकीतील सुचना १७/०५/२०१७ ३१३६
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषदेच्या आवारात वाहनांच्या पार्किंग बाबत १५/०५/२०१७ १६२
  सामान्य प्रशासन विभाग मा. मुख्य कार्यकरी अधकारी यांनी दि . २/५/२०१७ रोजीच्या विभागप्रमुख आढाव बैठकीतील सुचना १६/०५/२०१७ ३०७
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी म्हणून नेमून दीलेल्या तालुक्यास भेटी देण्या बाबत १६/०५/२०१७ ५४४
  सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग - दि.११/५/२०१७ पूर्वीच्या नस्त्यांबाबत ११/०५/२०१७ 165
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र लावणेबाबत, नस्ती निर्णयासाठी सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षता ११/०५/२०१७ 353
  सामान्य प्रशासन विभाग नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगर परिषद अध्यक्षांचा निवडणूक कार्यक्रम २०१६ -१७ ७७६०
  एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना जिल्हा स्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा १२/०६/२०१५ २०५६
  बांधकाम विभाग MSS/HSS २०१४ ते २०१५ व Minority Scholarship २०१४ ते २०१५ ३६

  मागे