• छापा
 • मागे

  निविदा

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  अर्थ विभाग मल्टिफॅक्शन झेरॉक्स मशीनची वार्षिक देखभाल व दुरुस्तीचा दर करार करणे बाबतचे दरपत्रक मागविणे कामी दि १६/०९/२०१७ ते २६/०९/२०१७ पावेतो सकाळी १०.०० ते सायंकाळी ५.०० पर्यंत १६/०९/२०१७ ४१७
  बांधकाम विभाग इवद विभाग क्रमांक २ - कामाची ई निविदा प्रसिद्धी सूचना तालुका मालेगाव , कळवण आणि देवळा या तालुक्यांसाठी प्रसिद्धी करण्या बाबत ०४/०८/२०१७ ४२
  बांधकाम विभाग बांधकाम विभाग क्र. २मधील कामाची इ दरसूची प्रसिद्ध करणे बाबत २१/०७/२०१७ ५२

  मागे