• छापा
 • मागे

  कार्यालयीन आदेश

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. परदेशी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३ ,जि.प. नाशिक याना प्रशासकीय बादलीने कार्यमुक्त आणि श्री. नारखेडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३, जि.प. नाशिक येथे हजर झाले बाबत २०/०७/२०१७ ४१०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. रवींद्र देसले, सहायक गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती देवळा येथे बादलीने पदस्थापना बाबत २०/०७/२०१७ ३६७
  आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी (४ कर्मचारी ) यांचे परिविक्षाधीन मंजूर आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ १०७९
  ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक (12) यांची अंतर ज़िल्हा बदली आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ ५०२०
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय कनिष्ट प्रशासन अधिकारी व सहाय्यक वर्षांशन अधीकारी यांची दि २०-०६-१७ रोजीचे इतिवृत्त १४/०७/२०१७ १२८२
  आरोग्य विभाग श्री तात्यासाहेब पवार आरोग्य सेवक यांचा बदली आदेश बाबत १४/०७/२०१७ २१०
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २२/०६/२०१५ १२६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २१/०६/२०१५ ३६३
  सामान्य प्रशासन विभाग संदर्भ क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री. अजितसिंग गुलाबसिंग पवार , सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती सुरगाणा जि. नाशिक या पदावरून प्रशासकीय बदलीने पदस्थापना सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती चाळीसगाव जि. जळगांव या पदावर करण्यात आलेली आहे ०६/०६/२०१५ ३३५१
  सामान्य प्रशासन विभाग बदली / पदस्थापना आदेश ( गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी ) ०६/०६/२०१५ २६१६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन खाते प्रमुख / गट विकास अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी मंजुरी बाबत. ०६/०६/२०१५ २४८४
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन बाबत (निलंबित कर्मचारी बाबत ) २६/०५/२०१५ ५४९
  बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, पंचायात समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. ३.०० लाख व त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांना ई- निवीदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत २७/०५/२०१५ ३६९
  बांधकाम विभाग ई- निवीदा पद्धतीचा अवलंब करणे बाबत २६/११/२०१४ ३१