• छापा
 • मागे

  कार्यालयीन आदेश

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  शिक्षण विभाग प्राथमिक १) श्री जावेद अहमद उस्मान गाणी प्राथमिक शिक्षक जि प कसबे सुकेणे ता. निफाड
  २) श्री संजय जाधव जि.प. शाळा ऐकावंइ ता. नांदगाव सेवेतून बडतर्फ बाबत आदेश
  २०/०९/२०१७ ११४१
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री अन्सार अकबर शेख सहाय्यक गट विकास अधिकारी पंचायत समिती येवला येथे बादलीने पदस्थापना १४/०९/२०१७ २८८
  शिक्षण विभाग प्राथमिक श्री चंदर चौधरी, प्राथमिक शिक्षक यांचा सेवेतून बडतर्फ आदेश १३/०९/२०१७ ६४९
  शिक्षण विभाग प्राथमिक श्री पंढरीनाथ सातपुते अप्रशिक्षित शिक्षक यांचा खाते चौकशी आदेश ०६/०९/२०१७ ४१०४
  शिक्षण विभाग प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक अंतर जिल्हा बदली आदेश ०६/०९/२०१७ ५८४
  आरोग्य विभाग श्री भटू शिंदे आरोग्य सहाय्यक आणि श्री संजीव देवरे आरोग्य सेवक यांचे बदली बाबत आदेश ०१/०९//२०१७ ५१६
  आरोग्य विभाग श्रीम. कमल श्रीरंग भगत, आरोग्य सेविका यांचा पदस्थापना आदेश ०१/०९//२०१७ ३९३
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री.मधुकर गंभीर अहिरे आणि श्री जिभाऊ पंडित सोनावणे प्राथमिक शिक्षक याचे वेतनवाढी बंद बाबत आदेश ३०/०८/२०१७ ७०८
  शिक्षण प्राथमिक विभाग जगन्नाथ घृणावत प्रा. शिक्षक सेवेतून बडतर्फ नोटीस २३/०८/२०१७ ७७४
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्रीमती. मंगला गवळी वि अधि .शिक्षण वेंतनवाढ बंद आदेश २३/०८/२०१७ १२८२
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. मिलिंद गांगुर्डे प्रा. शिक्षक वेतनवाढ बंद शिक्षा २३/०८/२०१७ ९२१
  शिक्षण प्राथमिक विभाग प्राथमिक शिक्षक ( उर्दू / मराठी) आंतर जिल्हा बदली आदेश दि १८/८/१७ २१/०८/२०१७ ७६१
  आरोग्य विभाग श्री आर व्ही पवार औषध निर्माण अधिकारी यानं सेवेतून काडून टाकणे बाबत आदेश १९/०८/२०१७ ५७०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. म्हसकर यांचे कडे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करणे बाबत आदेश १८/०८/२०१७ ३०३
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. दिनकर पवार, प्राथमिक शिक्षक, यांचे दोन वेतनवाढी बंद करणे बाबतचा शिक्षेचा आदेश ११/०८/२०१७ ४०९
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्री. घनश्याम पाटील, प्राथमिक शिक्षक, यांचे ताकीद देणे बाबत आदेश ११/०८/२०१७ ३७२
  शिक्षण प्राथमिक विभाग श्रीमती सुनंदा जाधव, पदवीधर प्राथमिक शिक्षिका, यांचे ताकीद देणे बाबत आदेश ११/०८/२०१७ ३८२
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक २०१७ साठी तयार करण्यात आलेली अंतिम मतदार यादी. १६/०८/२०१७ १९२३
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " (रजा मंजुरी बाबत श्रेणी -२ ) १६/०८/२०१७ ४९८
  सामान्य प्रशासन विभाग तालुका संपर्क अधिकारी यांचा नियुक्ती आदेश ११/०८/२०१७ ४१५
  शिक्षण प्राथमिक विभाग सर्व शिक्षा अभियान - करार पद्धतीवर कर्मचारी आदेश ११/०८/२०१७ ६०५
  आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका परिविक्षाधीन कालावधी मंजूर आदेश दि २५/०७/२०१७ ०९/०८/२०१७ ५९०
  आरोग्य विभाग स्थायित्व प्रमाणपत्र मंजूर आदेश दि. २५/०७/२०१७ ०९/०८/२०१७ २४५८
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग श्रीम. अनुरेखा रमेश साळवे, प्राथमिक शिक्षिका यांना कामी हजर करून घेणे ०७/०८/२०१७ ७५
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग वसुली आदेश A, B, C, D, E & F ०७/०८/२०१७ ६३८
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा नियोजन समिती निवडणूक २०१७ साठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादी. ०७/०८/२०१७ ११३८
  सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय / निमशासकीय कार्यालयासह सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे / धूम्रपान करणे असे कृत्य करून कलमाचे उल्लंघन झाल्यास दंडात्मक कार्यवाही करणेबाबत २६/०७/२०१७ ३०६
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. परदेशी, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३ ,जि.प. नाशिक याना प्रशासकीय बादलीने कार्यमुक्त आणि श्री. नारखेडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग क्रं. ३, जि.प. नाशिक येथे हजर झाले बाबत २०/०७/२०१७ ४१०
  सामान्य प्रशासन विभाग श्री. रवींद्र देसले, सहायक गट विकास अधिकारी , पंचायत समिती देवळा येथे बादलीने पदस्थापना बाबत २०/०७/२०१७ ३६७
  आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी (४ कर्मचारी ) यांचे परिविक्षाधीन मंजूर आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ १०७९
  ग्रामपंचायत विभाग ग्रामसेवक (12) यांची अंतर ज़िल्हा बदली आदेश दि. १७-७-17 बाबत १९/०७/२०१७ ५०२०
  सामान्य प्रशासन विभाग ज़िल्हा स्तरीय व तालुका स्तरीय कनिष्ट प्रशासन अधिकारी व सहाय्यक वर्षांशन अधीकारी यांची दि २०-०६-१७ रोजीचे इतिवृत्त १४/०७/२०१७ १२८२
  आरोग्य विभाग श्री तात्यासाहेब पवार आरोग्य सेवक यांचा बदली आदेश बाबत १४/०७/२०१७ २१०
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २२/०६/२०१५ १२६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायात समिती अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार " मुख्य कार्यकरी अधिकारी यांचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन " २१/०६/२०१५ ३६३
  सामान्य प्रशासन विभाग संदर्भ क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री. अजितसिंग गुलाबसिंग पवार , सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती सुरगाणा जि. नाशिक या पदावरून प्रशासकीय बदलीने पदस्थापना सहा. गात विकास अधिकारी , पंचायात समिती चाळीसगाव जि. जळगांव या पदावर करण्यात आलेली आहे ०६/०६/२०१५ ३३५१
  सामान्य प्रशासन विभाग बदली / पदस्थापना आदेश ( गट विकास अधिकारी / सहा. गट विकास अधिकारी ) ०६/०६/२०१५ २६१६
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन खाते प्रमुख / गट विकास अधिकारी यांच्या मासिक दैनंदिनी मंजुरी बाबत. ०६/०६/२०१५ २४८४
  सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायातसमिती , अधिनियम १९६१ चे कलम ९६ मधील तरतुदीनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे अधिकाराचे प्रत्यायोजन बाबत (निलंबित कर्मचारी बाबत ) २६/०५/२०१५ ५४९
  बांधकाम विभाग जिल्हा परिषद, पंचायात समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील रु. ३.०० लाख व त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांना ई- निवीदा कार्य प्रणाली लागू करण्याबाबत २७/०५/२०१५ ३६९
  बांधकाम विभाग ई- निवीदा पद्धतीचा अवलंब करणे बाबत २६/११/२०१४ ३१