• छापा
 • मागे

  जेष्ठता यादी

  विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक अपंग अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सन २०१७ ०९/०६/२०१७ १८३
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक अपंग अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सन २०१७ ०९/०६/२०१७ २०३
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सन २०१७ ०९/०६/२०१७ २२०३
  सामान्य प्रशासन विभाग लघुलेखक उच्च श्रेणी व निम्न श्रेणी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी सन २०१७ ०९/०६/२०१७ १३९
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत कुष्ठरोग तंत्रज्ञ या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ६२३
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत औषध निर्माण अधिकारी या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ २३६६
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सेविका ( महिला ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ १६६५३
  आरोग्य विभाग दि. ०१/०१/२०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सहाय्यक ( पु ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ३५२८
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ १७००
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य पर्यवेक्षक या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ६८१
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सेवक ( पुरुष ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ ७५३९
  आरोग्य विभाग दि. ०१ जानेवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत आरोग्य सहाय्यिका ( महिला ) या पदावर कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करणे बाबत ३१/०७/२०१७ २९८५
  सामान्य प्रशासन विभाग वाहन चालक दिनांक जिल्हा सेवा वर्ग - ३ श्रेणी - ३ यांची दि. ०१-०१-२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत ०९/०६/२०१७ ७०७
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( प्रशासकीय बदली ) ३१/०५/२०१७ १७६७
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( विनंती बदली ) ३१/०५/२०१७ १९९८
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( प्रशासकीय बदली ) ३१/०५/२०१७ २९२६
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( विनंती बदली ) ३१/०५/२०१७ २४३७
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( प्रशासकीय बदली ) ३१/०५/२०१७ १८९२
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( विनंती बदली ) ३१/०५/२०१७ १९८२
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी ( प्रशासकीय बदली ) ३१/०५/२०१७ १९१७
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य अंतिम सेवा जेष्ठता यादी (विनंती बदली ) ३१/०५/२०१७ १७१७
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी ३१/०५/२०१७ १९५०
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी ३१/०५/२०१७ १६००
  बांधकाम विभाग आदिवासी भागामध्ये कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी ३१/०५/२०१७ १८९०
  बांधकाम विभाग आदिवासी भाग वगळता अन्यत्र ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ / शाखा सहाय्यक अभियंता (श्रेणी - २ ) यांची दि. ३१ मे, २०१७ पावेतोची स्थिती वास्तव्य प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी ३१/०५/२०१७ २५७०
  - वाहन चालक जिल्हा सेवा वर्ग - ३ श्रेणी - ३ यांची १/१/२०१६ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत ०६/०२/२०१७ ४५१
  सामान्य प्रशासन विभाग प्रारूप सेवा जेष्ठता सूची सन २०१७ - सन २०१७ ते २०१८ या कालावधीत सेवा निवृत्त होत असलेले वरिष्ठ / कनिष्ट सहाय्यक लिपिक जेष्ठता यादी ०७/०२/२०१७ १४३००
  सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप वास्तव जेष्ठता यादी ०२/०८/२०१६ १८६
  - कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व), वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व), लघुलेखक उच्चश्रेणी व लघुलेखक निम्नश्रेणी, जिल्हा सेवा वर्ग- ३ यांची दि ०१/०१/२०१६ ची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत १०/०६/२०१६ १५९१२

  मागे