• छापा
 • मागे

  बदली प्रक्रिया

  विभागाचे नाव शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  आरोग्य विभाग औषध निर्माण अधिकारी या संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - ०९/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त ०९/०५/२०१७ ५५४४
  आरोग्य विभाग प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - ०९/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त ०९/०५/२०१७ २५०६
  आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (महिला) संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - ०९/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त ०९/०५/२०१७ ४६०३
  आरोग्य विभाग आरोग्य सेविका (महिला) संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - ०९/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त ०९/०५/२०१७ २०३०३
  आरोग्य विभाग आरोग्य सेवक (पुरुष) संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - १०/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त १८/०५/२०१७ १४०५५
  आरोग्य विभाग आरोग्य सहाय्यक (पुरुष) संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या - २०१७ दिनांक - १०/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदली प्रक्रीयेबाबतचे कार्यवृत्त १८/०५/२०१७ ६०६६
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद गट - क (वर्ग - क )कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०१७ १८/०५/२०१७ २८१६
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक १४/०५/२०१७ रोजी झालेल्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांच्या बदल्यांबाबतचे समुपदेशन इतवर्त्त १८/०५/२०१७ २९५६
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विस्तार अधिकारी (शिक्षण ) संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १८/०५/२०१७ १९२९
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग दिनांक १४/०५/२०१७ रोजी झालेल्या केंद्रप्रमुख यांच्या बदल्यांबाबतचे समुपदेशन इतवर्त्त १८/०५/२०१७ ५१९६
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग केंद्रप्रमुख संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १८/०५/२०१७ २०८०
  महिला व बाल विकास विभाग पर्यवेक्षका संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ १५७०
  महिला व बाल विकास विभाग दिनांक ०८/०५/२०१७ रोजी झालेल्या पर्यवेक्षकांच्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन बैठक १५/०५/२०१७ ४२३४
  कृषी विभाग विस्तार अधिकारी कृषी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ ४८१९
  बांधकाम विभाग स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या संवर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या १५/०५/२०१७ २१०२
  बांधकाम विभाग दिनांक १३/०५/२०१७ रोजी झालेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांच्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन बैठक १५/०५/२०१७ ४४५१
  बांधकाम विभाग कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता या संवर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या १५/०५/२०१७ २०२७
  बांधकाम विभाग दिनांक १३/०५/२०१७ रोजी झालेल्या कनिष्ठ / शाखा / सहाय्यक अभियंता यांच्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन बैठक १५/०५/२०१७ २२२४
  सामान्य प्रशासन विभाग विस्तार अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या बदल्या १५/०५/२०१७ २४६९
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक लिपिक संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ २९२९
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट प्रशासन अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ ३३८०
  सामान्य प्रशासन विभाग प्रशासन अधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ १५६४
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १५/०५/२०१७ २०३७
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग दिनांक १४/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन प्रक्रियेचे कार्यावर्त्त १४/०५/२०१७ ३०१८
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग विस्तार अधिकारी ग्रापं या पदावर कार्यरत कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १२/०५/२०१७ ८८८०
  लघुपाटबंधारे विभाग शाखा अभियंता संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १२/०५/२०१७ २१४०
  सामान्य प्रशासन विभाग सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १४/०५/२०१७ १४१०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट लेखाधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १४/०५/२०१७ १५३०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहायक लेखाधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १४/०५/२०१७ १३०५
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग दिनांक १४/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन बैठक १४/०५/२०१७ ३०१८
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहायक लेखाधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १४/०५/२०१७ १५७५
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग दिनांक १२/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन प्रक्रिया १२/०५/२०१७ ५७०
  जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा विभाग दिनांक १२/०५/२०१७ रोजी झालेल्या बदल्यांबाबतची समुपदेशन प्रक्रिया १२/०५/२०१७ ३०८४
  पशुसंवर्धन विभाग पशुधन पर्यवेक्षक, गट - क लेखाधिकारी संवर्गातील कर्मचार्यांच्या जिल्हांतर्गत बदल्या १२/०५/२०१७ २२९०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक लिपिक यांचे बदली आदेश सन २०१७ १५/०५/२०१७ १८७८८
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक लिपिक यांचे बदली आदेश सन २०१७ १५/०५/२०१७ १५४०५
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद गट - क कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०१७ १५/०५/२०१७ २०८
  सामान्य प्रशासन विभाग सर्वसाधारण बदल्या २०१७ अंतर्गत बदली झालेल्या कर्मचार्यांना कार्यमुक्त करणे बाबत. १५/०५/२०१७ २६५८
  सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद गट - क कर्मचार्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या २०१७- कनिष्ट सहाय्यक लिपीक यांची दिनांक ३१/०५/२०१७ अखेर वास्तव सेवा जेष्ठता सुची २९/०५/२०१७ १५९६
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ २९०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १६२
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १३६
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) अंतिम यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ ८०
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील जिल्हाअंतर्गत बदली कर्मचार्यांची दिनांक ३१/०५/२०१७ अखेर वास्तव सेवा जेष्ठता सुची १८/०५/२०१७ १५३३
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ ३००
  सामान्य प्रशासन विभाग कनिष्ट सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १७८
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी (बिगर आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ २११
  सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठ सहाय्यक ( लिपीक ) प्रारूप यादी ( आदिवासी क्षेत्र) ३१/०५/२०१७ १००
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ अवघड क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १२१
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. १ ( अ ) अवघड क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) ५७
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ सर्वसाधारण क्षेत्र ( आदिवासी भाग ) १७३
  शिक्षण (प्राथमिक) विभाग विवरण पत्र क्र. २ ( अ ) सर्वसाधारण क्षेत्र ( बिगर आदिवासी भाग ) २४६

  मागे