• छापा
 • मागे

  जेष्ठता यादी

  क्रमांक विभागाचे नाव शीर्षक देवाण दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
  - वाहन चालक जिल्हा सेवा वर्ग - ३ श्रेणी - ३ यांची १/१/२०१६ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत ०६/०२/२०१७ ४५१
  सामान्य प्रशासन विभाग प्रारूप सेवा जेष्ठता सूची सन २०१७ - सन २०१७ ते २०१८ या कालावधीत सेवा निवृत्त होत असलेले वरिष्ठ / कनिष्ट सहाय्यक लिपिक जेष्ठता यादी ०७/०२/२०१७ १४३००
  सामान्य प्रशासन विभाग अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रारूप वास्तव जेष्ठता यादी ०२/०८/२०१६ १८६
  - कनिष्ठ सहाय्यक (लि.व), वरिष्ठ सहाय्यक (लि.व), लघुलेखक उच्चश्रेणी व लघुलेखक निम्नश्रेणी, जिल्हा सेवा वर्ग- ३ यांची दि ०१/०१/२०१६ ची अंतिम जेष्ठता सुची प्रसिद्ध करणे बाबत १०/०६/२०१६ १५९१२

  मागे